Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS“

ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 26 d.    Nr. T1-206

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsniu, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 4-760 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ 1.3 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatus (pridedama).

2. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktorių Gintautą Matijošaitį pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiais galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-334 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų naujos redakcijos tvirtinimo“ 3, 4.1. ir 5 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-206

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS“

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

4.  Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

 

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

 

5.  Bendrovės veiklos tikslai – įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovės veikos objektas –užtikrinti būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimą visuomenei – vežti keleivius nustatytais vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

III SKYRIUS

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 

6.    Bendrovės įstatinis kapitalas yra 508 076,26 (penki šimtai aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt šeši eurai, 26 ct) eurai.

7.    Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 751 987 (vieną milijoną septynis šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas.

8.    Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.

9.    Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

 

12.   Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;

12.3. valdyba, sudaryta iš 5 (penkių) asmenų narių, renkamų 4  (ketverių) metų laikotarpiui;

12.4. vadovas (direktorius).

13Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

14Kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai.“

15.  Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai išsiunčiami adresatui registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.

16Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

17Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

 

VI SKYRIUS

Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo

akcininkams tvarka

 

18Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19.  Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

20.  Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

vii SKYRIUS

Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir

veiklos nutraukimas

 

21.  Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

23.  Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

 

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai šešioliktų metų ______________ mėn. _____d., Pasvalys

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorius                                                  Gintautas Matijošaitis