https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO

2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. D1-129

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 42 punktus ir į 2022–2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, 4.3–4.5 papunkčius:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą:

2.1. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.

Gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

73700

10650“.

 

2.2. Pakeičiu 1.1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.1.

valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

57500

9500

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

15–30% kompensacinė išmoka

Netaikoma“.

 

2.3. Pakeičiu 1.1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.4.

fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo (II kvietimas)

5600

0

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys individualųjį gyvenamąjį namą (t. y. gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatą)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotą dydį)

Konkursas.

 

Paraiškas galima teikti nuo gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 1 d. Agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos įvertina projekto registracijos formas.

Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavi-mo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendini-mo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki 2022 m. gruodžio

1 d., kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensa-cinės išmokos iš Programos lėšų vienus metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas“.

 

2.4. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.

mažiau taršaus transporto panaudojimo fiziniams asmenims skatinimas

23000

10500“.

 

2.5. Pakeičiu 1.2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.1.

mažiau taršių automobilių ir registruojamų elektrinių motorinių priemonių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

3500

2800

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

2.6. Pakeičiu 1.2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.2.

elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims  skatinimas

8500

500

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

 

2.7. Pakeičiu 1.2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.3.

visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)

10000

4200 

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

2.8. Pakeičiu pastraipą, einančią po 1.2.5.5 papunkčio, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1):

225450

27000“.

 

2.9. Pakeičiu pastraipą, einančią po 3.2.4 papunkčio, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1 + 2 + 3):

337530

82651“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas