LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 IR 582 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-646 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. XIII-1291

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-646 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-646 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490 IR 582 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMas

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl įvaikinimo pagal Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje;“.

 

2 straipsnis. 336 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 336 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

336 straipsnis. Atskirojo skundo nagrinėjimas

1. Apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas.

2. Atskirąjį skundą nagrinėja vienas apeliacinės instancijos teismo teisėjas, tačiau apeliacinės instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti atskirąjį skundą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir bylą nagrinėjantis teisėjas.

3. Atskirasis skundas dėl teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo dienos, kurią atskirasis skundas buvo gautas apeliacinės instancijos teisme.

4. Nutartis dėl atskirojo skundo turi būti priimta ne vėliau kaip per septynias dienas nuo atskirojo skundo išnagrinėjimo teismo posėdyje dienos.“

 

3 straipsnis. 404 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 404 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas, rengdamasis bylą nagrinėti teisme, paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo, išskyrus atvejus, kai ieškinį pareiškia pati valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.“

 

4 straipsnis. 480 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 480 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

480 straipsnis. Pareiškimo padavimas

1. Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, paduoda apylinkės teismui pagal savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą.

2. Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje, užsienio valstybės pilietis, asmuo be pilietybės pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienyje, paduoda Vilniaus apygardos teismui.

 

5 straipsnis. 481 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 481 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) duomenys apie pareiškėją (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, sveikatos būklė, ar įrašytas į asmenų, norinčių įvaikinti, sąrašą, taip pat užsienio valstybės, kurios pilietis pareiškėjas yra ar kurioje yra pareiškėjo gyvenamoji vieta, institucijų išvada, ar jis tinka būti tarptautiniu įvaikintoju);“.

 

 

6 straipsnis. 482 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) jeigu yra galimybė ir vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą nuolatinį globėją (rūpintoją), ir šiam vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, teismo nutartis, patvirtinanti globėjo (rūpintojo) sutikimą įvaikinti;“.

2. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) duomenys, kad įvaikintojas yra įrašytas į asmenų, norinčių įvaikinti, sąrašą ir kad įvaikinamasis yra įrašytas į įvaikinamų vaikų sąrašą, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus;“.

3. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotų asmenų išvada dėl pasirengimo įvaikinti.

4. Pakeisti 482 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Užsienio valstybės piliečiai ar asmenys be pilietybės, išskyrus tuos, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, paduodami pareiškimą įvaikinti, pateikia savo valstybės įstatymų nustatyta tvarka įformintus dokumentus, duomenis, kad užsienio valstybė pripažins konkretaus vaiko įvaikinimą, kad vaikui yra išduotas ar bus išduotas oficialus leidimas atvykti į tą valstybę ir nuolat joje gyventi. Prie šių dokumentų turi būti pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. Dokumentai turi būti legalizuoti, išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytus atvejus.“

 

7 straipsnis. 483 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 483 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

483 straipsnis. Pasirengimas bylai

Teismas, rengdamasis nagrinėti bylą:

1) paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą, ar nėra įstatymų numatytų kliūčių įvaikinti šį konkretų vaiką, taip pat duomenis apie tai, ar nėra gauta kitų asmenų prašymo įvaikinti tą patį vaiką, apie įvaikintojo ir įvaikinamojo įregistravimą atitinkamuose asmenų, norinčių įvaikinti, ir įvaikinamų vaikų sąrašuose;

2) išreikalauja iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos duomenis apie įvaikinamo vaiko kilmę, vystymąsi, sveikatos būklę ir šeimą;

3) jeigu įvaikinti prašo užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės arba Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą, ar pagal Civilinį kodeksą įvykdyta įvaikinimo procedūra iki teismo.

 

8 straipsnis. 484 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 484 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apie bylos nagrinėjimą pranešama pareiškėjui, kitiems asmenims, pareiškusiems norą įvaikinti tą patį vaiką, valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

2. Pakeisti 484 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Byla dėl įvaikinimo nagrinėjama būtinai dalyvaujant pareiškėjams, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovui, kuris dėl įvaikinimo duoda išvadą teisme.

 

9 straipsnis. 486 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 486 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

486 straipsnis. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo

1. Jeigu, atsižvelgiant į įvaikintojų psichologinį pasirengimą įvaikinti ir vaiko – būti įvaikintam, įvaikintojų ir įvaikio bendravimo trukmę iki prašymo įvaikinti ir kitas aplinkybes, gali kilti abejonių, ar vaikas pritaps įvaikintojų šeimoje, ir yra pagrindas manyti, kad kitų kliūčių įvaikinti nėra, bylą nagrinėjantis teismas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos prašymu ar savo iniciatyva gali nutartimi įvaikintojams nustatyti nuo šešių iki dvylikos mėnesių bandomąjį laikotarpį ir perkelti vaiką gyventi į įvaikintojų šeimą, kurioje jis būtų auklėjamas ir išlaikomas. Šiuo atveju bylos dėl įvaikinimo nagrinėjimas sustabdomas.

2. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija pateikia teismui išvadą apie įvaikintojų pasirengimą įvaikinti šį konkretų vaiką, įvaikintojų ir vaiko psichologinį suderinamumą.

3. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas iš naujo įvykdo įstatymų reikalavimus dėl įvaikinamojo sutikimo.

 

10 straipsnis. 487 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 487 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai įvaikina užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, išskyrus tuos, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodoma, į kurią valstybę leidžiama įvaikinti.“

2. Papildyti 487 straipsnį 8 dalimi:

8. Teismas sprendimą dėl įvaikinimo gali leisti vykdyti skubiai.“

 

11 straipsnis. 488 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 488 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Įsiteisėjusios nutarties, kuria patvirtinamas sutikimas įvaikinti, patvirtintą kopiją teismas per tris darbo dienas išsiunčia valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

 

12 straipsnis. 489 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 489 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, gavusi pareiškimą dėl sutikimo įvaikinti atšaukimo, tą pačią dieną šį pareiškimą išsiunčia tą sutikimą patvirtinusiam teismui ir, jei byla dėl įvaikinimo nagrinėjama teisme, tuoj pat raštu arba žodžiu praneša bylą dėl įvaikinimo nagrinėjančiam teismui. Šioje dalyje nurodyto pareiškimo padavimas, jei teismo sprendimas dėl įvaikinimo nėra priimtas, sustabdo įvaikinimo procedūrų vykdymą.

2. Pakeisti 489 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pareiškimas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Apie jo nagrinėjimą pranešama asmeniui, kuris atšaukia sutikimą įvaikinti, ir valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

3. Pripažinti netekusia galios 489 straipsnio 6 dalį.

4. Pakeisti 489 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją teismas per tris darbo dienas išsiunčia valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir įvaikinimo bylą sustabdžiusiam teismui.

 

13 straipsnis. 490 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 490 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

490 straipsnis. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvados apskundimas

1. Jeigu asmuo nesutinka su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotų asmenų išvada dėl pasirengimo įvaikinti, per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos jis gali paduoti apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą pareiškimą dėl išvados panaikinimo. Asmuo, ketinantis įvaikinti vaiką užsienyje, pareiškimą paduoda Vilniaus apygardos teismui.

2. Prie pareiškimo dėl išvados panaikinimo turi būti pridėta skundžiama atestuotų asmenų išvada.

3. Pareiškimas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Apie jo nagrinėjimą pranešama pareiškėjui, valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai, išvadą surašiusiam valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotam asmeniui.

4. Dėl pareiškimo priimama teismo nutartis. Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

 

14 straipsnis. 582 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 582 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai sprendžiamas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, leidimo išdavimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį, teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų įrodymus, patvirtinančius šeimos turtinę padėtį (pajamas, santaupas, kitą turtą, prievoles), duomenis apie perleidžiamą šeimos turtą, duomenis iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos apie vaiko tėvus, taip pat būsimo sandorio preliminarias sąlygas ir jo įvykdymo galimybes bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju ir kitus įrodymus.

2. Pakeisti 582 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Bylą teismas išsprendžia priimdamas nutartį. Teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktus, išskyrus nutartį leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą, apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, tačiau teismo atsisakymas išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktą neatima iš pareiškėjo teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo, pareiškimo ar fakto patvirtinimo. Teismo nutartis leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą vykdytina skubiai. Teismo nutartis leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Šis skundas turi būti išnagrinėtas per šio kodekso 336 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą.“

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė