VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. B1-83 „DĖL LAIKINOSIOS VAISTINIO PAŠARO RECEPTO FORMOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 2 d. Nr. B1-160

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. B1-83 „Dėl Laikinosios vaistinio pašaro recepto formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARINIO VAISTINIO PAŠARO RECEPTO FORMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/4 dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB:

1.     T v i r t i n u Veterinarinio vaistinio pašaro recepto formą (pridedama).

2.     N u s t a t a u, kad:

2.1.  Veterinarinius vaistinio pašaro receptus gali išrašyti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai, kurie yra gyvūnų laikytojo darbuotojai, veterinarijos paslaugų teikėjai ar veterinarijos paslaugų teikėjų darbuotojai;

2.2.  Veterinarinių vaistinio pašaro receptų formos spausdinamos ant balto A5 formato popieriaus lapų ir pildomos kompiuteriu arba ranka trimis egzemplioriais, iš kurių vienas duodamas vaistinio pašaro tiekėjui arba maišytojui gyvūnų laikymo vietoje, antras – gyvūno laikytojui, trečias – veterinarijos gydytojui, išrašiusiam, pasirašiusiam ir patvirtinusiam spaudu kiekvieną dokumento egzempliorių. Veterinarinio vaistinio pašaro recepto lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis nurodant lapo numerį ir bendrą dokumento lapų skaičių, pvz., 1-2 (1 – lapo numeris, 2 – bendras dokumento lapų skaičius);

2.3.  Veterinariniai vaistinio pašaro receptai išrašomi, saugomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/4 16 straipsniu ir V priedu;

2.4.  Veterinarinių vaistinio pašaro receptų apskaitą tvarko šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodyti asmenys.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.“  

 

 

Direktorius                                                                                                      Mantas Staškevičius

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. B1-83

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. 

įsakymo Nr. B1-160

redakcija)

 

(Veterinarinio vaistinio pašaro recepto formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(veterinarijos paslaugų teikėjo pavadinimas / vardas, pavardė*, registracijos numeris,

 

________________________________________________________________________________

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

 

VETERINARINIS VAISTINIO PAŠARO RECEPTAS

 

__________________          Nr. ______________________
                                         
(išrašymo diena)                             

 

Gyvūno (-ų) laikytojo pavadinimas, kodas / vardas, pavardė:

_______________________________________________________________________________

Adresas: ________________________________________________________________________

Telefono Nr.: ____________________________________________________________________

El. paštas: _______________________________________________________________________

 

Gyvūnas (-ai), kuriam (-iems) skirtas vaistinis pašaras: _______________________________________________________________________________

(rūšis, amžius, identifikavimo numeris, spalva, svoris, gydomų gyvūnų skaičius)

_______________________________________________________________________________

 

Diagnozuota liga / liga, nuo kurios turėtų būti apsisaugota (taikoma imunologinių veterinarinių vaistų ar antiparazitinių medžiagų, neturinčių antimikrobinio poveikio, atveju): ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Eil Nr.

Veterinarinio vaisto pavadinimas, stiprumas (jei reikia), registracijos Nr.

Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas

Veterinarinio vaistinio pašaro kiekis

Veterinarinio (-ių) vaisto (-ų) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) įterpimo norma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodymai dėl vaistinio pašaro naudojimo: _______________________________

Vaistinio pašaro dalis (procentais) paros davinyje arba vaistinio pašaro kiekis gyvūnui per parą:

______________________________________________________________________________

Naudojimo dažnumas: _____________________________________________________________

Gydymo trukmė: __________________________________________________________________

Įspėjimai dėl tinkamo vaistinio pašaro naudojimo:________________________________________

 

 

Išlauka (nurodoma, kai vaistinis pašaras skirtas maistiniams ar kailiniams gyvūnams. Turi būti nurodoma, net jeigu ji lygi 0):

 

Skerdienos                  Pieno                Kiaušinių                  Medaus                  Žuvų                       

 

Papildoma informacija**: __________________________________________________________

Pastaba (-os) ***: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Veterinarinis vaistinio pašaro receptas galioja iki:________________________________________

 

Veterinarinį vaistinio pašaro receptą išrašė:

Veterinarijos gydytojas __________ __________________________ Licencijos Nr. VP-

(parašas)                   (vardas, pavardė)

 

A. V.

____________________________________________________________________

Vaistinio pašaro tiekėjo / maišytojo gyvūnų laikymo vietoje pavadinimas, kodas / vardas, pavardė:

________________________________________________________________________________

Adresas: ________________________________________________________________________

Telefono Nr.: ____________________________________________________________________

El. paštas: _______________________________________________________________________

Vaistinio pašaro pristatymo / sumaišymo gyvūnų laikymo vietoje data: ______________________

Vaistinio pašaro partijos numeris (taikoma tik vaistinio pašaro tiekėjams): ____________________

 

Vaistinį pašarą tinka naudoti iki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( metai, mėnuo, diena)

 

Veterinarinio vaistinio pašaro recepto vienas egzempliorius duodamas vaistinio pašaro tiekėjui / maišytojui gyvūnų laikymo vietoje, antras – gyvūnų laikytojui, trečias – veterinarijos gydytojui.

________________________            __________________            _________________________

__________________________

(vaistinį pašarą išdavusio /                                                       (parašas)                                        (vardas, pavardė)

sumaišiusio gyvūnų laikymo vietoje

asmens pareigos)

A. V.

 

 

* Nurodoma veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė, jeigu Veterinarinį vaistinio pašaro receptą išrašo gyvūno laikytojo darbuotojas veterinarijos gydytojas arba veterinarijos gydytojas, kuris yra veterinarijos paslaugų teikėjas fizinis asmuo;

** Pildoma, kai veterinarinis vaistas skiriamas pagal 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/ EB, 107 straipsnio 4 dalį ar 112, 113 ar 114 straipsnį. Nurodomas Reglamento (ES) 2019/6 straipsnis;

*** Jeigu vaistiniai pašarai skirti maistiniams ar kailiniams gyvūnams, nurodoma: „Šis receptas negali būti naudojamas antrą kartą.“