Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS Respublikos VYRIAUSYBĖS 2008 M. BIRŽELIO 18 D. NUTARIMO nR. 637 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. 500

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“: 

1.1.      Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip: 

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo  (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 61 straipsnio  2 dalimi, 15 straipsnio 1  ir 6 dalimis, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 3 dalimi, 55 straipsnio 2 dalimi, 58 straipsnio 6 dalimi, 59 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu, 60 straipsnio 2 dalimi, 61 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 62 straipsnio 1 dalimi, 64 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:“. 

1.2. Pripažinti netekusiu galios 1.3.5 papunktį.

1.3. Pakeisti 2.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.1. Europos profesinės kortelės išdavimo ir IMI bylos sukūrimo tvarkos ir sąlygų aprašą;“.

1.4. Pakeisti 2.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.5. Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinę sudėtį ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;“.

1.5. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. išduoti dokumentus apie profesinę patirtį ir jos trukmę išvykstantiems į valstybes nares dirbti asmenims tais atvejais, kai jie nori užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nustatyta Įstatymo 17 straipsnio 3, 6 ir 8 dalyse.“

1.6. Papildyti 2.5 papunkčiu: 

2.5. išduoti asmenims, vykstantiems į kitas valstybes nares ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje  nėra reglamentuojama, dokumentus apie vienų metų (ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką) profesinę patirtį Lietuvos Respublikoje per pastaruosius dešimt metų ar dėl asmens baigto reglamentuojamo rengimo, kurį pagrindžia  turimas formalios kvalifikacijos įrodymas, patvirtinimo;“. 

1.7. Papildyti 5 punktu: 

5. Įgalioti 1.1 papunktyje išvardintas kompetentingas institucijas:  

5.1. patvirtinti Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytus profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo tvarkos aprašus pagal jų kompetencijai teisės aktuose priskirtas reglamentuojamas profesijas; 

5.2. patvirtinti Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus profesinių kvalifikacijų, įgytų valstybėse narėse, pripažinimo tvarkos aprašus pagal jų kompetencijai priskirtas reglamentuojamas profesijas.“           

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                 Žygimantas Vaičiūnas