LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 3D-925

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, bei siekdama, kad būtų tinkamai įgyvendinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa,

t v i r t i n u Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. 3D-925

 

SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

2. Taisyklės nustato suteiktos paramos viešinimo nuostatas, kurių turi laikytis paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones ir (arba) veiklos sritis. Atskirų Programos priemonių, veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti papildomi reikalavimai, nuostatos, susijusios su gautos paramos viešinimu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Programoje, Administravimo taisyklėse bei atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

II. SUTEIKTOS PARAMOS viešinimo TIKSLAI IR PRIEMONĖS

 

4. Paramos gavėjai, viešindami projektus, įgyvendinamus pagal Programą ir finansuojamus iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, prisideda prie informavimo apie Programą ir jos viešinimo. Suteiktos paramos viešinimo (toliau – viešinimas) priemonės skirtos tam, kad visuomenė ir projektų, įgyvendinamų pagal Programą, dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) sužinotų apie paramą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šios paramos galimybes, rezultatus ir gerąją patirtį bei Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinį indėlį įgyvendinant projektą.

5. Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios:

5.1. plakatai;

5.2. aiškinamieji stendai;

5.3. informacinės lentos;

5.4. straipsniai spaudoje;

5.5. spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;

5.6. viešinimo renginiai;

5.7. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;

5.8. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);

5.9. paramos gavėjo tinklalapis.

 

III. REIKALAVIMAI VIEŠINIMO PRIEMONĖMS

 

6. Viešinimo priemonėms turi būti taikomi šie reikalavimai:

6.1. naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, Programos logotipą ir ES emblemą (vėliavą) (toliau – ES emblema). Turi būti naudojamas Programos logotipo ir ES emblemos variantas, pateiktas nuorodoje http://www.zum.lt/index.php?1989161447 ir šių Taisyklių 1 priedo a punkte. Jeigu naudojamas Programos logotipo variantas, pateiktas Taisyklių 1 priedo b punkte, turi būti naudojama ir ES emblema, atitinkanti nuorodoje http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lt.htm pateikto ženklo grafinius standartus;

6.2. jeigu įgyvendinami projektai pagal Programos LEADER priemonę, kartu su 6.1 papunktyje nurodytais ženklais turi būti naudojami ES LEADER logotipas ir Lietuvos LEADER logotipas. Šių logotipų pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 2 priedo I dalyje, ES LEADER logotipas taip pat pateikiamas nuorodoje http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/images/Logos/4.gif, o Lietuvos LEADER logotipas –  nuorodoje http://www.zum.lt/index.php?1989161447;

6.3. jeigu įgyvendinami projektai pagal Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) veiksmų programą, kartu su 6.1 papunktyje nurodytais ženklais turi būti naudojamas Tinklo logotipas. Logotipo pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių 2 priedo II dalyje ir nuorodoje http://www.zum.lt/index.php?1989161447;

6.4. jeigu Programos priemonei sukuriamas atskiras logotipas, įgyvendindamas projektus pagal tą priemonę, paramos gavėjas kartu su priemonei skirtu logotipu turi naudoti ir 6.1 papunktyje nurodytus ženklus.

 

IV. PARAMOS GAVĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

7. Paramos gavėjas turi:

7.1. užtikrinti, kad visuomenė ir projekto dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) būtų informuoti apie tai, kad projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

7.2. užtikrinti tinkamą viešinimo priemonių kokybę;

7.3. atsako už informacijos turinį, naudojamą viešinimo priemonėse;

7.4. saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (arba su galutiniu mokėjimo prašymu) pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones.

8. Kai viešinimo priemonė susijusi su projektu ar keliais projektais, kurie bendrai finansuojami ir kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, Programos logotipą galima pakeisti nuoroda į ES struktūrinius ir investicijų fondus.

9. Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas informuoja visuomenę ir projekto dalyvius šiais būdais:

9.1. nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visos paramos projekto lėšomis įsigytos materialinės vertybės (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtos (pvz., užklijuotas lipdukas) 6 punkte nurodytais ženklais (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas. Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10x28 cm;

9.2. paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Taip pat turi būti naudojami Taisyklių 6 punkte nurodyti ženklai;

9.3. jeigu bendra viešoji parama projektui viršija 34 527 Lt (trisdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt septynis litus) (10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), priklausomai nuo finansuojamo projekto (pvz., jei tai projektai, įgyvendinami pagal LEADER priemonę ar priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma gauta parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakate pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 procentus plakato ploto. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų plakatui suma yra 104 Lt (vienas šimtas keturi litai) (30 Eur (trisdešimt eurų);

9.4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 172 639 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt devynių litų) (50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) ir projekto rezultatas yra investicija (pvz., į ūkį ar maisto įmonę), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje pastato viduje arba lauke (pvz., ūkyje, maisto gamybos įmonėje ar prie įėjimo į pastatą) turi įrengti aiškinamąjį stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma gauta parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Toks stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Aiškinamajame stende pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 procentus aiškinamojo stendo ploto. Aiškinamojo stendo pavyzdys ir reikalavimai jam pateikiami Taisyklių 3 priede. Aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų aiškinamajam stendui suma yra 1001 Lt (vienas tūkstantis vienas litas) (290 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų);

9.5. kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 1 726 399 Lt (vieną milijoną septynis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt devynių litų) (500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), paramos gavėjas:

9.5.1.pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, turi įrengti laikiną informacinę lentą;

9.5.2. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo, paramos gavėjas visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje privalo įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

9.5.3. laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma gauta parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: turi būti pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 procentus aiškinamojo stendo ploto. Laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys ir reikalavimai jiems išdėstyti Taisyklų 3 priede. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra 1499 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt devyni litai) (434 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai). Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų nuolatiniam aiškinamajam stendui suma yra 2000 Lt (du tūkstančiai litų) (579 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai);

9.6. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  įnašas įgyvendinant projektą, naudojami 6 punkte nurodyti ženklai. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija);

9.7. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, naudojami 6 punkte nurodyti ženklai. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Ministeriją;

9.8. jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Ant renginio plakatų, kvietimų į renginį, renginio programų, dalomosios medžiagos ar kitų dokumentų turi būti naudojami 6 punkte nurodyti ženklai. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600x800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose, atsižvelgiant į tai, kokią priemonę įgyvendinant organizuojamas renginys, vaizduojamas Programos logotipas, ES LEADER logotipas bei Lietuvos LEADER logotipas ar LKT logotipas.

10. Jei paramos gavėjas be Taisyklių 9 punkte nurodytų būtinų suteiktos paramos pagal Programą viešinimo priemonių naudoja kitas viešinimo priemones, pvz., straipsnį spaudoje, popierinį ir elektroninį leidinį, viešinimo renginį, šioms priemonėms turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai.

 

V. DIDŽIAUSIOS IŠLAIDŲ VIEŠINIMO PRIEMONĖMS SUMOS

 

11. Paramos gavėjas turi vykdyti projekto, įgyvendinamo iš Programos lėšų, veiklos apimčiai proporcingus viešinimo veiksmus, todėl:

11.1. projektams, kurių bendra viešoji parama iki 34 526 Lt (trisdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt šešių litų) (9 999 Eur (devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 104 Lt (vieno šimto keturių litų) (30 Eur (trisdešimties eurų);

11.2. projektams, kurių bendra viešoji parama yra nuo 34 527 Lt (trisdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt septynių litų) (10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) iki 172 638 Lt (vieno šimto septyniasdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt aštuonių litų) (49 999 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 207 Lt (dviejų šimtų septynių litų) (60 Eur (šešiasdešimties eurų);

11.3. projektams, kurių bendra viešoji parama yra nuo 172 639 Lt (vieno šimto septyniasdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt devynių litų) (50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 863 198 Lt (aštuonių šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt aštuonių litų) (249 999 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 1 502 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų dviejų litų) (435 Eur (keturių šimtų trisdešimt penkių eurų);

11.4. projektams, kurių bendra viešoji parama  yra  nuo  863 199 Lt (aštuonių šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt devynių litų) (250 000 Eur  (dviejų šimtų penkiasdešimties tūkstančių eurų)  iki  1 726 398 Lt (vieno milijono septynių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt aštuonių litų) (499 999 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 3 000 Lt (trijų tūkstančių litų) (869 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių eurų);

11.5. projektams, kurių bendra viešoji parama viršija 1 726 399 Lt (vieną milijoną septynis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt devynis litus) (500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) (1448 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų).

 

VI. SANKCIJOS

 

12. Jeigu paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo ar vykdo jį netinkamai, jam taikomos sankcijos, nustatytos sankcijų taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos užtikrina, kad paramos gavėjai tinkamai įgyvendintų šiose Taisyklėse numatytas viešinimo priemones.

14. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

15. Pasikeitus šioms Taisyklėms nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

______________


 

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą

ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių 1 priedas

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS LOGOTIPO PAVYZDŽIAI IR JO VARIANTAI

 

 

a)   Programos logotipo su ES emblema (vėliava) pavyzdys:

 

 

 

KPF%20zenklas3

 

 

 

 

 

b)   Programos logotipo be ES emblemos (vėliavos) pavyzdys:

 

KPF4

 

 

 

 

 

___________________


 

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą

ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių 2 priedas

 

 

LEADER IR LIETUVOS KAIMO TINKLO LOGOTIPŲ PAVYZDŽIAI

 

I. LEADER LOGOTIPAI

 

1. ES LEADER logotipo pavyzdys:

 

image001                             

 

 

2. Lietuvos LEADER logotipas simbolizuoja LEADER priemonės suteikiamas galimybes pamatyti, kaip realizuojasi svajonės ir tikslai. Taip pat jis simbolizuoja globą padedant augti ir siekti tikslų.

3. Lietuvos LEADER logotipo pavyzdys:

 

 

Lietuvos LEADER logo RGB 900x1200px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LIETUVOS KAIMO TINKLO LOGOTIPAS

 

 

4. Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) logotipas simbolizuoja Lietuvos regionus ir sankirtą tarp jų. Visi regionai pavaizduoti skirtingomis spalvomis, taip pabrėžiant jų išskirtinumą. Kiekvienai spalvai suteikiama tam tikra reikšmė: mėlyna – vanduo, geltona – saulė, ruda – žemė, žalia – miškai.

5. Tinklo logotipo pavyzdys:

 

LKT logotipas

 

 

 

___________________


 

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą

ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių 3 priedas

 

 

INFORMACINĖS LENTOS IR AIŠKINAMOJO STENDO PAVYZDŽIAI

 

1.  Aiškinamojo stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=394223&p_name=image011.jpg

 

 

 

Aiškinamasis stendas turi būti įrengtas visuomenei matomoje projekto vykdymo vietoje.

Jame turi būti nurodomas ne tik projekto pavadinimas, bet ir apibrėžiamas pagrindinis jo tikslas.

Aiškinamasis stendas ar nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti tvirtinamas ar montuojamas prie objekto fasado arba įbetonuojamas į žemę.

Kai projekto bendra viešoji parama viršija 172 639 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt devynis litus) (50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), rekomenduojamas stendo dydis: 700x1000 mm.

Kai projekto, kuriuo buvo vykdomos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą, bendra viešoji parama viršija 1 726 399 Lt (vieną milijoną septynis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt devynis litus) (500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), rekomenduojamas nuolatinio aiškinamojo stendo dydis: 1400x2000 mm.

2.  Laikinosios informacinės lentos pavyzdys:

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=394223&p_name=image010.jpg  

 

Laikinoji informacinė lenta turi būti įrengta visuomenei matomoje projekto vykdymo vietoje.

Laikinoji informacinė lenta gali būti tvirtinama ar montuojama prie objekto fasado, montuojama žemės paviršiuje.

Rekomenduojamas laikinosios informacinės lentos dydis: 3500x3400 mm.

Papildomi reikalavimai laikinai informacinei lentai:

1. lenta horizontaliai skirstoma į tris arba keturias dalis;

2. viršutinės dalies kairėje pusėje dedama ES emblema (vėliava), o dešinėje rašoma: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip trečiojoje stendo dalyje, tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

3. antrojoje dalyje rašomas projekto ir (arba) objekto pavadinimas;

4. trečiojoje dalyje kairėje pusėje rašoma: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, o dešinėje dedamas Programos logotipas. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis nei užrašo prie ES emblemos (vėliavos), tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

5. ketvirtojoje dalyje nurodomi paramos gavėjai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir paramos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

___________________