LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-629 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 15 d. Nr. D1-744

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 6 punktu,

t v i r t i n u Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles (pridedama).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629

(2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-744 redakcija)

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą ir priežiūrą, apskaitos prietaisų įrengimą ir priežiūrą, nuėmimą, keitimą, perkėlimą į kitą vietą, geriamojo vandens apskaitos mazge ir (arba) nuotekų apskaitos mazge esančių apskaitos prietaisų geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo apsaugos plombų (toliau – apsaugos plomba) nuėmimą ir uždėjimą, abonentų ir vartotojų nuosavybės teise ar kitaip valdomų ir (arba) naudojamų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, abonentų paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savavališką prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savavališką prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo, abonento, vartotojo pareigas ir teises, sunaudoto geriamojo vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų, paviršinių nuotekų apskaitą, laikinus ir sezoninius abonentus ir vartotojus, laikiną abonento ir vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių atjungimą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir šiose Taisyklėse nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai įrengiami, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statyba vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl  statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“,  statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“„ statybos techniniu reglamentu STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Jeigu abonento ar vartotojo patalpose neįrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisas arba jeigu atsiskaitomasis geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisas sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar panašiai) ir abonentas ar vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai) geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie šį gedimą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, suderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos, privalo įrengti ar pakeisti atsiskaitomąjį geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, o abonentas ar vartotojas privalo suderintu laiku sudaryti sąlygas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui patekti į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas įrengti ar pakeisti atsiskaitomąjį geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą.

5. Įrengus, nuėmus, perkėlus į kitą vietą, pakeitus ar patikrinus atsiskaitomąjį geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą, nuėmus apskaitos prietaisų apsaugos plombas, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas surašo dviem egzemplioriais geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, kurį pasirašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas ir abonentas ar vartotojas ar jo atstovas. Vienas šio akto egzempliorius įteikiamas abonentui ar vartotojui, o kitas – geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Abonentui ar vartotojui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie abonento, vartotojo ar jo atstovo atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose.

6. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, įrengęs, perkėlęs į kitą vietą ar pakeitęs atsiskaitomąjį geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, informuoja abonentą ir vartotoją apie atsiskaitomojo apskaitos prietaiso eksploatavimo reikalavimus ir saugų jo naudojimą, atsiskaitomojo apskaitos prietaiso apsaugos plombas, lipdukus ar kitas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taikomas atsiskaitomojo apskaitos prietaiso apsaugos priemones, apskaitos prietaisų gamintojo ir (arba) metrologinės patikros plombas arba žymenis ir apie tai, kad abonentas ir vartotojas buvo informuotas, pažymi akte, kurį pasirašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas ir abonentas ar vartotojas ar jo atstovas.

7.  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų įrengimą viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojama teritorija) iki abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribų (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo nuotekų išvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją), abonentų ir vartotojų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų prijungimą prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui, vykdančiam viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susijusias išlaidas apmoka geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, vykdantys viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.

8. Asmenys, planuojantys užstatyti teritoriją, kurioje yra geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, privalo ją perkelti į kitą vietą savo lėšomis, infrastruktūros perkėlimą iš anksto raštu suderinę su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis ir geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Jeigu geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą planuoja perkelti geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, perkėlimą privaloma suderinti su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, gavęs asmens prašymą derinti infrastruktūros perkėlimą į kitą vietą, turi pateikti atsakymą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

9. Jeigu perkeliant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą susidaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.  gruodžio 29  d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo”. Jeigu perkeliant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą susidaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis dėl asmens, planuojančio užstatyti teritoriją, kurioje yra geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kaltės, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas užtikrina geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išlaidas, patirtas užtikrinant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo prieinamumą, padengia asmuo, dėl kurio susidarė geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis.

10. Asmenys, planuojantys užstatyti teritoriją, kurioje yra paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, privalo ją perkelti į kitą vietą savo lėšomis, infrastruktūros perkėlimą iš anksto suderinę su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis ir paviršinių nuotekų tvarkytoju. Jeigu paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą planuoja perkelti paviršinių nuotekų tvarkytojas, perkėlimą privaloma suderinti su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo ir paviršinių nuotekų tvarkytojas, gavęs asmens prašymą derinti infrastruktūros perkėlimą į kitą vietą, turi pateikti atsakymą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, paviršinių nuotekų tvarkymo INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę, jo priežiūros organizavimą ir remontą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto priežiūra ir remontas atliekami infrastruktūros objekto savininko lėšomis.

12. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų techninė priežiūra  vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

13. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų remonto ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“, statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“, statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

14. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai privalo užtikrinti jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinę ir informacinę apsaugą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinė ir informacinė apsauga vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“.

15. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama ir leidžiama veikla reglamentuojama Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

abonentų ir VARTOTOJų PRIJUNGIMas PRIE geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

 

16. Už vartotojų ir (ar) abonentų nuosavybės teise ar kitaip valdomų ir (arba) naudojamų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių prijungimą prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos infrastruktūros atsakingas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.

17. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“.

18. Jeigu asmuo, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, privaloma prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, pasibaigus savivaldybės registruotame laiške nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui, neprisijungia  prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas apie tai privalo informuoti savivaldybės administracijos įgaliotą atstovą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją.

19. Pastato ar jo dalies savininkas privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams, įsigijusiems namo dalį, prisijungti, jeigu techniškai tai galima padaryti, prie pastato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.

 

V SKYRIUS

ABONENTŲ PRIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

 

20. Už abonentų paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atsakingas paviršinių nuotekų tvarkytojas.

21. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimas prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010  Nesudėtingi statiniai patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

 

22. Asmenys, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 straipsnį.

23. Savavališku prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:

23.1. geriamojo vandens naudojimo įrenginių ar geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

23.2. nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

23.3. jeigu asmuo nedalyvaujant geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuėmė atsiskaitomąjį geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą arba jį perkėlė į kitą vietą, arba jį pakeitė, arba nutraukė apsaugos plombas nuo apskaitos prietaiso.

24. Per savavališkai  prijungtą vandentiekio įvadą vanduo netiekiamas ir šį įvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Per savavališkai prijungtą nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Savavališkai prijungtas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas atjungiami po to, kai surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytos formos aktas ir pateikiamas susipažinti ir pasirašyti vartotojui, abonentui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam nurodytas komunikacijas ir (arba) įrenginius. Vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose, iš kurių vienas lieka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kitas egzempliorius įteikiamas vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui, savavališkai prijungusiam nurodytas komunikacijas ar įrenginius.

25. Savavališkai prijungto įvado ir (arba) nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

26. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 ir 2591 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 ir 2591 straipsnius.

27. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 ir 2591 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 ir 2591 straipsnius.

28. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališko prisijungimo faktą ir pagal šių Taisyklių 24 punktą atjungdamas savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi nurodyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekį (jeigu nustatoma), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, suvartoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis šių Taisyklių 50 punktu, o išleistų nuotekų kiekis – Taisyklių 51 punktu.

 

VII SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRISIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

 

29. Asmenys ir abonentai, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 straipsnį.

30. Savavališku prisijungimu prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi atvejai, kai paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant.

31. Per savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą paviršinių nuotekų tvarkytojas atjungia, išskyrus atvejus, jei šio įvado atjungimas pablogins kitų abonentų paviršinių nuotekų tvarkymą. Savavališkai prijungtas paviršinių nuotekų išvadas atjungiamas po to, kai surašomas paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas ir pateikiamas susipažinti ir pasirašyti vartotojui, abonentui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius. Vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose, iš kurių vienas lieka paviršinių nuotekų tvarkytojui, kitas egzempliorius įteikiamas vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui, savavališkai prijungusiam nurodytus įrenginius.

32. Savavališkai prijungto paviršinių nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

33. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kuriems priskirta funkcija esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 ir 2591 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 999 ir 2591 straipsnius. Jeigu  paviršinių nuotekų tvarkytojas nustato, kad į paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą savavališkai buvo šalinamos buitinės, gamybinės arba komunalinės nuotekos, paviršinių nuotekų tvarkytojas informuoja valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančias institucijas.

34. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališko prisijungimo faktą ir pagal šių Taisyklių 31 punktą atjungdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi nurodyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį išleistų paviršinių nuotekų kiekį (jeigu nustatoma), paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, išleistų paviršinių nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, išleistų paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, ABONENTO, VARTOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

35. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias pareigas:

35.1. atlikus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, vadovaujantis geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir žemės savininko ar naudotojo surašyto apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, atlyginti žemės savininkui ar naudotojui infrastruktūros priežiūros metu padarytus nuostolius, žemės naudmenas darbų atlikimo vietoje sutvarkyti taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš infrastruktūros priežiūros vykdymą;

35.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų ir vartotojų geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

35.3. gavęs abonento ir (ar) vartotojo prašymą (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), per 5 darbo dienas susitarti su abonentu ir (ar) vartotoju dėl abiem šalims tinkamo laiko dėl abonento ir (ar) vartotojo pastatytų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laiko;

35.4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29  d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo”, nustatyta tvarka  informuoti abonentus ir vartotojus apie vykdomą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pertrūkius;               

35.5. užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos ir surenkamų nuotekų tvarkymą pagal nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus;

35.6 užtikrinti naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planais;

35.7. privalo sudaryti sąlygas vartotojui atskirai deklaruoti kiekvieno atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso ir (ar) nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis;

35.8. keisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus ir nuotekų apskaitos prietaisus, kurių metrologinė patikra yra pasibaigusi, naujais metrologiškai tvarkingais, pateikti metrologinei patikrai Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“, nurodytu periodiškumu.

36. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias teises:

36.1. privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir atlikti jos priežiūrą, raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis įspėjęs apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo vadovaudamasis apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kur buvo vykdomi šie darbai, taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš infrastruktūros priežiūros vykdymą;

36.2. reikalauti, kad žemės savininkas ar naudotojas, sugadinęs ar pažeidęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, atlygintų geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui padarytus nuostolius;

36.3. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atjungti savavališkai prijungtus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius nuo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

36.4. jei nustatoma, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gedimas yra ne geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, bet abonentui ar vartotojui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiuose, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 valandas, sustabdo geriamojo vandens tiekimą. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atnaujina geriamojo vandens tiekimą per vieną darbo dieną nuo raštiško ar elektroninėmis ryšio priemonėmis gauto abonento ar vartotojo patvirtinimo, kad komunikacijos ir (arba) įrenginiai tinkamai suremontuoti;

36.5 kartu su bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ar daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovu, ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotu asmeniu, surašydami geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, konstatuoti faktą, kad dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso.

37. Kitos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų  pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo patvirtinimo”, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

38. Abonentai ir (ar) vartotojai turi šias pareigas:

38.1. remontuoti nuosavybės teise priklausančius ar kitaip teisėtai valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius;

38.2. užtikrinti patalpose ir (ar) žemės sklype esančio priešgaisrinio vandentiekio įvade ir atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso apvedimo linijose įrengtų priešgaisrinių įrenginių plombų saugumą;

38.3. planuodami išleisti arba išleisdami nuotekas į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi vadovautis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“;

38.4. abonentas ar vartotojas, sugadinęs ar pažeidęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius;

38.5. individualiųjų nuotekų turėtojas privalo sekti nuotekų kaupimo rezervuaro prisipildymą ir laiku atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui;

38.6. abonentai (išskyrus vartotojus) privalo vykdyti išleidžiamų nuotekų ir teršalų stebėseną, tvarkyti jų apskaitą ir teikti išleistų nuotekų ir teršalų stebėsenos duomenis vadovaudamiesi Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 “Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo”;

38.7 abonentai (išskyrus vartotojus) turi nusistatyti avarinių situacijų likvidavimo tvarką, siekiant užkirsti kelią nevalytų nuotekų patekimui į aplinką;

38.8. kai atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, įrengtas abonento ar vartotojo patalpose, dėl abonento ar vartotojo kaltės yra pažeistas ir (ar) sugadintas, savavališkai nuimtas, abonentas ar vartotojas turi atlyginti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaiso įsigijimo ir (ar) įrengimo sąnaudas.

39. Abonentai ir vartotojai turi šias teises:

39.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ir (ar) kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

39.2. reikalauti, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal abonento ar vartotojo prašymą, pateiktą raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo ir (ar) sustabdymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nutrauktų ar sustabdytų geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;

39.3. prašyti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinę neeilinę patikrą, jeigu įtaria, kad  naudojamojo atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmenys neteisingi arba neatitinka jiems nustatytų reikalavimų. Nuėmus atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos prietaisą, turi būti patikrinama, ar neužterštas mechaninėmis dalelėmis apsauginis tinklelis. Jeigu atlikus neeilinę patikrą nustatoma, kad apsauginis tinklelis nebuvo užterštas ir atsiskaitomasis apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas. Tuo atveju, kai neeilinės atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinės patikros metu nustatoma, kad neteisingi atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmenys ar apsauginis tinklelis užterštas ir dėl to buvo išmatuotas padidintas geriamojo vandens kiekis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atlygina abonentui ar vartotojui nuostolius Civiliniame kodekse nustatyta tvarka, o už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą atsakingam asmeniui taikoma pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse 1897 straipsnį numatyta atsakomybė;

39.4. prašyti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimus, jeigu įtaria, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo  neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatytų geriamojo vandens kokybės reikalavimų, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme numatytas išimtis, kai leidžiama tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius. Jeigu patikrinus nustatoma, kad geriamojo vandens kokybė atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas;

39.5. abonentas ar vartotojas savo lėšomis turi teisę įsirengti ir eksploatuoti geriamojo vandens apskaitos prietaisą (nenaudojamą atsiskaitymui su geriamuojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju), kurio paskirtis – nustatyti  subabonento sunaudoto geriamojo vandens kiekį.

40. Kitos abonentų ir (ar) vartotojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

IX SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO, ABONENTO PAREIGOS IR TEISĖS

 

41. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias pareigas:

41.1. atlikus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkytojo ir žemės savininko ar naudotojo surašyto apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, atlyginti žemės savininkui ar naudotojui infrastruktūros priežiūros metu padarytus nuostolius, žemės naudmenas darbų atlikimo vietoje sutvarkyti taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros vykdymą;

41.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

41.3. gavęs abonento prašymą (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), per 5 darbo dienas susitarti su abonentu dėl abiem šalims tinkamo laiko dėl abonento pastatytų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių patikrinimo ir darbų priėmimo laiko;

41.4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 “Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo”, nustatyta tvarka informuoti abonentus apie vykdomą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, paviršinių nuotekų tvarkymo pertrūkius.

42. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias teises:

42.1. atliekant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis įspėjęs apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo, vadovaudamasis apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kur buvo vykdomi šie darbai, taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros vykdymą;

42.2. reikalauti, kad žemės savininkas ar naudotojas, sugadinęs ar pažeidęs paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, atlygintų paviršinių nuotekų tvarkytojui padarytus nuostolius;

42.3. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atjungti savavališkai prijungtus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius nuo paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

42.4. jei nustatoma, kad gedimas yra ne paviršinių nuotekų tvarkytojui, bet abonentui priklausančiuose paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiuose, abonentas juos suremontuoja. Paviršinių nuotekų tvarkytojas atnaujina paviršinių nuotekų tvarkymą per vieną darbo dieną nuo raštiško ar elektroninėmis ryšio priemonėmis gauto abonento patvirtinimo, kad paviršinių nuotekų įrenginiai tinkamai suremontuoti.

43. Kitos paviršinių nuotekų tvarkytojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

44. Abonentai turi šias pareigas:

44.1. abonentas sugadinęs ar pažeidęs paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, privalo paviršinių nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius;

44.2. užtikrinti abonento patalpose ir (ar) kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype esančių paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių priežiūros reikalavimų vykdymą;

44.3 užtikrinti galimybę paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotam atstovui paviršinių nuotekų mėginių ėmimo vietose, nustatytose sutartyje, paimti abonento išleistų tvarkyti paviršinių nuotekų mėginius.

45. Abonentai turi teisę Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis savo paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ir (ar) kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

46. Kitos abonentų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

 

X SKYRIUS

SUNAUDOTO GERIAMOJO VANDENS IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA

 

47. Visi atsiskaitymui naudojami atsiskaitomieji geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai turi turėti teisinį metrologinį patvirtinimą ir atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“, ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus.

48. Jei geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos mazgas yra įrengtas abonento ar vartotojo patalpose, jis atsako už šių mazgų ir juose esančių atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių ir jų apsaugos plombų, apskaitos prietaisų gamintojų plombų bei metrologinės patikros plombų ir (arba) žymenų saugumą. Abonentas ar vartotojas, pastebėjęs išlaužtas duris į apskaitos mazgų patalpas ar sugadintas spynas į šias patalpas, nedelsdamas apie tai turi pranešti telefonu, raštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

49. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas yra sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis, abonento ar vartotojo suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu vandentiekio vamzdyno skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį, pagal formulę:

 

Q =πD2/4×v×l, kur

 

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai per parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jeigu pažeidimo laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

50. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu per visą savavališko prijungimo laikotarpį, pagal formulę:

 

Q =πD2/4×v×l, kur

 

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.

51. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, asmens pašalintų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:

Q =πD2×0,65/4×v×l, kur

 

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne per ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.

52. Paviršinių nuotekų tvarkytojui  nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, asmens pašalintų paviršinių nuotekų kiekis nustatomas per paskutinius 6 mėnesius iškritusių kritulių kiekį padauginant iš abonento teritorijos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos, ploto.

53. Jeigu abonento ar vartotojo patalpose įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl abonento ar vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir abonentas ar vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, o abonentams – pagal paskutiniųjų dviejų mėnesių geriamojo vandens suvartojimo vidurkį.

54. Jeigu abonento ar vartotojo patalpose neįrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis, kol bus įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, o abonentams  skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

55. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui priežiūros metu nustačius, kad atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta apsaugos plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio ir esant šiems pažeidimams buvo naudojamas geriamasis vanduo iš gaisrinio hidranto, abonentas atsiskaito už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytą sunaudoto geriamojo vandens kiekį, vadovaujantis Taisyklių 60 punkto nuostatomis. Šiame punkte išvardintais atvejais, kai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos (jų struktūriniai padaliniai konkrečioje teritorijoje) raštu patvirtina, kad jie nenaudojo geriamojo vandens iš hidrantų, iš gaisrinio hidranto sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal Taisyklių 50 punktą.

56. Jeigu asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau  jam nuosavybės teise priklausantys ar kitaip valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo  nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, šiuo atveju sunaudoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Tais atvejais, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai ar abonentai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”,  nustatyta tvarka.

Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ pavirtinimo“, ir Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”.

57. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas ar vartotojas informavo, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2, o abonentams skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.

58. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendro naudojimo objektų administratorius paskirsto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti už daugiabučio namo bendroms reikmėms patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas vadovaudamasis Geriamojo vandens apskaitos mazgo schemoje nurodytoje vietoje įrengto bendrosioms namo reikmėms naudojamo atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenimis. Už atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso saugų naudojimą ir taupų vandens naudojimą atsakingas bendrojo naudojimo objektų administratorius ar daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovas ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo.

59. Geriamojo vandens kiekis, sunaudotas bendrosioms daugiabučio namo, kito gyvenamojo namo, kuriame yra keli savininkai, reikmėms (laiptinių plovimui, šiukšlių šalintuvų plovimui, vidaus vandens tiekimo tinklų plovimui ir pan.), apskaičiuojamas pagal atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto bendrosioms namo reikmėms, rodmenis.

60. Geriamojo vandens kiekis, sunaudotas gaisrų gesinimo metu ar gaisrinių hidrantų išbandymo metu, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Qgaisr = n x q x T, kur:

 

Qgaisr – geriamojo vandens kiekis, sunaudotas gaisrų gesinimo metu ar gaisrinių hidrantų išbandymo metu, litrai;

n – hidrantų skaičius, vienetai;

q – vieno gaisrinio hidranto debitas, litrai per sekundę;

T – hidranto naudojimo laikas, kurį geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, sekundės.

61. Vandenį iš gaisrinio hidranto be leidimo ir (ar) suderinimo galima naudoti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, o gaisrų gesinimo mokymams ir sistemų patikrinimui - gavus geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo leidimą.

62. Nuotekų iš mobiliųjų nuotekų transportavimo priemonių ar įrenginių išleidimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vietą ir sąlygas, atsižvelgdamas į technines infrastruktūros galimybes, nustato geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas sutartyje su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu.

 

XI SKYRIUS

LAIKINIeji IR SEZONINIAI ABONENTAI ir vartotojai

 

63. Laikinuoju abonentu ar vartotoju laikomas asmuo, pageidaujantis naudoti geriamąjį vandenį ir (ar) išleisti nuotekas, paviršines nuotekas ribotą laiką.

64. Sezoniniu abonentu ar vartotoju laikomas asmuo, kuris per keturis mėnesius iš eilės sunaudoja geriamojo vandens ne mažiau kaip 80% (aštuoniasdešimt procentų) per metus sunaudoto geriamojo vandens kiekio arba vandenį naudojantis tam tikrą laiką (sezoną).

65. Su  laikinuoju ar sezoniniu abonentu ar vartotoju geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas sudaro sutartį, kurioje nurodo vartojamo geriamojo vandens ir šalinamų nuotekų, paviršinių nuotekų kiekį ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir išleistas nuotekas, paviršines nuotekas tvarką. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo sudaromos su laikinuoju ar sezoniniu abonentu ar vartotoju sutartys turi būti parengtos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”.

66. Laikinasis arba sezoninis abonentas ar vartotojas turi vykdyti šių Taisyklių 38 punkte (paviršinių nuotekų atveju 44 punkte) nustatytas pareigas ir turi šių Taisyklių 39 punkte (paviršinių nuotekų atveju 45 punkte) nustatytas teises.

 

XII SKYRIUS

LAIKINAS ABONENTO ir VARTOTOJO GERIAMOJO VANDENS tiekimo IR (ARBA) NUOTEKŲ tvarkymo infrastruktūros ATJUNGIMAS

 

67. Abonentas ar vartotojas, pageidaujantis, kad jam būtų sustabdytas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinų dienų pateikia prašymą raštu.

68. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo abonento ar vartotojo prašymo gavimo dienos jį išnagrinėja ir, jei techniškai įmanoma prašymą įvykdyti, informuoja (raštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) apie tai abonentą ar vartotoją ir suderina su juo abonento ar vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo infrastruktūros objektų atjungimo datą ir laiką. Jeigu abonento ar vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų laikino atjungimo techniškai atlikti neįmanoma, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, nurodydamas priežastis, apie tai raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja abonentą ar vartotoją.

69. Jei šių Taisyklių 68 punkte nurodytame abonento ar vartotojo prašyme buvo nurodyta jo laikinai pageidaujamų atjungti geriamojo vandens naudojimo įrenginių ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimo data ir apmokėta už prijungimo paslaugą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas šiame prašyme nurodytą dieną be atskiro abonento ar vartotojo kreipimosi prijungia laikinai atjungtus abonento ar vartotojo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Jei abonento ar vartotojo prašyme nebuvo nurodyta laikinai atjungtų įrenginių prijungimo data, tai pasibaigus laikino atjungimo terminui, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas su abonentu ar vartotoju suderina (raštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) laikinai atjungtų įrenginių prijungimo datą.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________