LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 1–172 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.3.1-LVPA-V-103 PRIEMONĖS „ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“  (toliau – Aprašas):

1.   Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas);

2.   Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius suprantamas taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje.“

3.   Pripažįstu netekusia galios 4 punkto trečiąją pastraipą.

4.   Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

23.1.  produkto specialiojo rodiklio „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos“, kodas P.S.344;

23.2.  produkto specialiojo rodiklio „Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis“, kodas P.S.345.

5.   Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

26.1. pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle, vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337  ir skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Metodikos“ arba ppplietuva.lt svetainės (http://www.ppplietuva.lt/) skyriuje „Teisinė ir metodinė informacija“, srityje „Metodiniai dokumentai“;

26.2.  jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

26.3.  pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo;

26.4.  kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;

26.5.  pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs projekto darbų viešųjų pirkimų procedūras, tačiau atsižvelgiant į Aprašo 28 punkto reikalavimus, viešųjų pirkimų procedūros negali būti pasibaigusios. Viešųjų pirkimų pradžia ir pabaiga suvokiamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 41 straipsnyje;

26.6.  pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti pradėjęs projektui numatytų investicijų derinimą su Valstybine kainų ir energetikos kontroles komisija jos nustatyta tvarka.“

6.   Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Rengiant viešųjų pirkimų dokumentus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

7.   Pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip:

28. Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, kurių finansavimas turi skatinamąjį poveikį, kaip nurodyta Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 23 punkte ir 6 straipsnyje, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.“

8.   Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

9.   Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Pirkimų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.“

10. Pakeičiu 53.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.2 informaciją, kad tenkina Aprašo 26.2, 26.3, 26.4, 26.6 papunkčiuose projekto parengtumui taikomus reikalavimus. Pareiškėjas turi pateikti dokumentus, jų nuorašus ar kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, projektui numatytų investicijų derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontroles komisija pradžią pagrindžiančius dokumentus (jų kopijas ar nuorašus).“

11. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma (.pdf formatu) skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimas“, dalyje „Planuojami valstybės (regionų) projektai“.“

12. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška su priedais įgyvendinančiajai institucijai teikiami kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka pareiškėjas. Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.“

13. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Jei paraiška kartu su Aprašo 62 punkte nurodytais priedais teikiama kaip popierinis dokumentas, įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos ir jos priedų originalas, pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos ir priedų originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad paraiškos ir priedų elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujasi paraiškos ir priedų originale nurodyta informacija. Paraiška su priedais gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

14. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Jei paraiška kartu su Aprašo 62 punkte nurodytais priedais teikiama kaip elektroninis dokumentas, įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas paraiškos originalas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

15. Pakeičiu 62.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.2. viešųjų pirkimų procedūros pradžią pagrindžiančius dokumentus (jų kopijas ar nuorašus, ar, jei pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – skelbimo numerį);“

16. Pakeičiu 62.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.5. Valstybines kainų ir energetikos kontroles komisijos nutarimą dėl investicijų sąrašo derinimo arba nutarimą dėl investicijų projekto derinimo, apimantį projekte numatytas investicijas, pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo paraiškos pateikimo.“

17. Pakeičiu 62.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.9. pareiškėjo patvirtintų paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);”

18. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14–15 skirsniuose pagal juose nustatytą tvarką. Paraiška taip pat atmetama, jei pareiškėjas laiku nepateikia Aprašo 62.2 papunktyje nurodytų priedų. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – raštu, ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.“

19. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

20. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

82.1. arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

82.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

21. Pakeičiu 1 priedo 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projektinio pasiūlymo pateikimo ministerijai, šį vertinimo aspektą vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše, pagal kurį atrenkami valstybės projektai, numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki paraiškos pateikimo, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 26 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

Ministerijos įvertinimas

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

22. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                            Žygimantas Vaičiūnas

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. R4-5326(15.1.6)