HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. D1-118

Vilnius

Pakeičiu Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Paraiškoje gauti subsidiją ar kompensacinę išmoką asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Programos lėšos naudojamos vadovaujantis metine Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmata (toliau – metinė sąmata), kurios projektą parengia Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys, ir teikia svarstyti Nacionaliniam klimato kaitos komitetui ir Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui.“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Su Nacionalinio klimato kaitos komitetu ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetu apsvarstytą metinę sąmatą, vadovaudamasi Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Aplinkos ministerija teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.“

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys kasmet rengia, teikia Nacionaliniam klimato kaitos komitetui ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetui svarstyti praėjusių metų Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo ataskaitą, kurią Aplinkos ministerija teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šios ataskaitos rengiamos pagal atsakingųjų institucijų iki kiekvienų metų sausio 20 d. pateiktą apibendrintą informaciją apie Programos lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimą.“

5. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Paskola Programos lėšomis pareiškėjams teikiama atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.“

6. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Paramos rūšims, kurios pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas priskiriamos valstybės pagalbai, subsidijos teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Atsakingoji institucija teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre. Paramos rūšims, kurios viršija de minimis pagalbą, taikomi 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), reikalavimai; tokiu atveju Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę komercinę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims atskiros valstybės pagalbos schemos tvirtinamos aplinkos ministro įsakymu. Reglamento Nr. 651/2014 reikalavimai netaikomi programos lėšomis finansuojamiems Projektams, įgyvendinamiems pagal Tvarkos aprašo 5.6 papunktį ir ūkinės komercinės veiklos nevykdantiems pareiškėjams.“

7. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Atsakingoji institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektams) pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų subsidijos (neįskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo ir galutinio projekto audito išlaidų) dydžio avansinį mokėjimą. Konkretus avanso dydis nurodomas finansavimo sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu finansavimo sutartyje nenumatyta kitaip.“

8. Papildau 571 punktu:

571. Įgyvendinant mažos apimties projektus, projekto išlaidos apmokamos visiškai įgyvendinus projektą, išlaidų kompensavimo būdu, pateikiant vieną mokėjimo prašymą.“

9. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Užpildyta paraiška teikiama atsakingajai institucijai su privalomais pateikti dokumentais. Su paraiška privalomų pateikti dokumentų (paraiškos priedų) sąrašą, atsižvelgdamas į pagal projektų rūšis organizuojamą kvietimą, nustato atsakingosios institucijos direktorius įsakymu ir skelbia šios institucijos interneto svetainėje. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo paraiškas atsakingajai institucijai turi pateikti per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS), paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektronines versijas pasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu. Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) laikinai neužtikrinamos.“

10. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Paraiška, pateikta atsakingajai institucijai kitu nei 80 punkte nurodytu būdu, nepriimama.“

11. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Paraiška kartu su pateiktais dokumentais užregistruojama APVIS. Apie paraiškos vertinimo eigą pareiškėjas informuojamas APVIS sistemoje. Pasibaigus kvietimui teikti paraiškas, per 10 darbo dienų sudaromas užregistruotų paraiškų sąrašas ir paskelbiamas atsakingosios institucijos interneto svetainėje.“

12. Pakeičiu 127.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

127.1. parengiamasis etapas – atsakingosios institucijos patvirtinta tvarka gali būti atliekama projekto patikra vietoje, kurios metu bent du atsakingosios institucijos darbuotojai ir, prireikus, nepriklausomas ekspertas tikrina projekto įgyvendinimo vietą ir technines sąlygas patikrindami paraiškoje ir su ja pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai.“

13. Papildau 127.5 papunkčiu:

127.5. karantino, ekstremaliosios situacijos  metu patikros projekto įgyvendinimo vietoje gali būti atliekamos nuotoliniu būdu (naudojant nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus ir pan.).

14. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas