KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-392

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 36 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Ildefonsas Petkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392

 

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Kelmės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų Savivaldybės gyventojų inicijuotų projektų idėjų viešosiose erdvėse pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir įgyvendinimo tvarką.

 

2.  Savivaldybės gyventojų projektų idėjų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, finansavimo tikslas – didinti gyventojų įtraukimo į Savivaldybės strateginio veiklos plano ir jį įgyvendinančių planavimo dokumentų įgyvendinimą. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti asmenų iniciatyvą Kelmės rajone, gerinti ir stiprinti vietinės valdžios ryšius su gyventojais, aktyvinti gyventojų dalyvavimą atnaujinant ar sukuriant viešąsias erdves.

 

3.  Savivaldybės gyventojų projektų idėjos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinamos kasmet, numatant tam dalyvaujamojo biudžeto priemonę Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir lėšas Savivaldybės biudžete.

 

4.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

 

4.1. Dalyvaujamasis biudžetas – Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonė, įtraukianti rajono gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą.

 

4.2. Projekto idėjos pasiūlymasdokumentas su priedais pagal parengtą formą (1 priedas), kurį pateikia pareiškėjas išdėstydamas savo idėją pagal kvietime teikti projektų idėjų pasiūlymus nurodytą tvarką ir terminus.

 

4.3. Pareiškėjas – Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravęs, ne jaunesnis nei 16 metų asmuo, surinkęs ne mažiau kaip 20 Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ne jaunesnių kaip 16 metų asmenų, palaikančių (-ius) projekto idėją gyvenamajai aplinkai gerinti, parašų (-us).

 

4.4. Projekto idėja – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Savivaldybės strateginį tikslą – užtikrinti investicijas į gyvenamosios aplinkos plėtrą. Projekto idėja skirta viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis, sukūrimui ir atnaujinimui, įgyvendinama Savivaldybės teritorijoje, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje, per einamuosius metus. Jų apimtis neviršija einamųjų metų biudžete priemonei numatytos lėšų sumos.

 

4.5. Balsavimas už projektų idėjų įgyvendinimą – gyventojų balsavimas internetu už pareiškėjų pateiktus ir Aprašo reikalavimus atitinkančius projektų idėjų pasiūlymus.

 

4.6. Kvietimas teikti projekto idėjos pasiūlymus (toliau – Kvietimas) – Savivaldybės skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, kuriame nurodomos projekto idėjos pateikimo sąlygos, terminai, lėšos ir kita svarbi informacija.

 

4.7. Darbo grupė – savivaldybės mero potvarkiu sudaryta projektų vertinimo ir atrankos darbo grupė. Darbo grupės funkcijos – vertinti, ar pateikti projektų idėjų pasiūlymai atitinka Aprašo, reikalavimus, patvirtinti Aprašą atitinkančių projektų sąrašą, pateikti jį viešam balsavimui, suskaičiuoti už kiekvieną projektą gautus balsus ir paskelbti.

 

4.8. Viešoji erdvė – gyvenamosios vietovės urbanizuotos teritorijos erdvinės struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams, ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausanti, Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti žemė ar Savivaldybės kitais pagrindais valdoma žemė.

 

 

 

II SKYRIUS

 

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

 

 

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.

 

6. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis Aprašu bei Kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai, nurodyti Kvietime.

 

7. Kvietimas skelbiamas interneto svetainėje www.kelme.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Už Kvietimo paskelbimą yra atsakingas Savivaldybės administracijos Bendrasis priėmimo skyrius.

 

8. Projektų idėjos teikiamos užpildant nustatytos formos projekto idėjos pasiūlymą (1 priedas). Popierinę formos versiją galima rasti Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose. Projekto idėjos teikimo formoje nurodoma:

 

8.1. projekto idėjos pavadinimas;

 

8.2. informacija apie pareiškėją;

 

8.3. projekto idėjos įgyvendinimo vieta;

 

8.4. projekto idėjos aprašymas;

 

8.5. preliminari projekto idėjos sąmata;

 

8.6. kiti dokumentai.

9. Pareiškėjas einamaisiais metais gali teikti tik 1 pasiūlymą. Tas pats projekto idėjos pasiūlymas einamaisiais metais teikiamas 1 kartą.

 

10. Būtini reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

 

10.1. prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: ne mažiau kaip 20 Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas (2 priedas) su parašais;

 

10.2. projekto idėja turi būti įgyvendinama Savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui. Idėjos neįgyvendinamos biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybei pavaldžių įstaigų (įmonių, bendrovių) teritorijoje;

 

10.3. projekto idėja turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;

 

10.4. projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

11. Pateikti projektų idėjų pasiūlymai registruojami Savivaldybės administracijoje galiojančia bendra gautų dokumentų registravimo tvarka.

 

12. Projektų idėjų pasiūlymai, pateikti pasibaigus Kvietime nurodytam terminui, nebus svarstomi.

 

13. Projekto idėjos pasiūlyme ir pritarime projekto idėjai pateikti asmens duomenys bus naudojami siekiant patikrinti, ar pareiškėjas ir pritarimą projekto idėjai pateikę asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje.

 

14. Pareiškėjas turi teisę projekto idėjos pasiūlymą atsiimti bet kuriuo metu iki viešos atrankos paskelbimo pradžios.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

15. Projektų idėjų pasiūlymai priimami Savivaldybės administracijoje (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) ir elektroniniu būdu – el. p. info@kelme.lt.

16. Pagal Kvietime nustatytas sąlygas pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami pasibaigus jų priėmimo terminui.

17. Projektų idėjų pasiūlymai įvertinami ir atrenkami Kvietime nurodytais terminais.

18. Projektų idėjų pasiūlymus vertina ir aprašą atitinkančių projektų sąrašą tvirtina Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Ją sudaro: darbo grupės pirmininkas – Savivaldybės mero pavaduotojas, 2 savivaldybės mero deleguoti Savivaldybės tarybos nariai, 4 Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti nariai, 2 Kelmės rajono visuomeninių organizacijų deleguoti nariai.

19. Darbo grupė per 20 darbo dienų nuo projektų idėjų pasiūlymų pateikimo vertina, ar:

19.1. projekto idėjos pasiūlymas ir prie jo pridėti dokumentai pateikti nustatytu terminu;

19.2. projekto idėjos pasiūlymas pateiktas užpildžius Aprašo 1 priede nustatytą formą, lietuvių kalba, nurodyti visi reikalingi duomenys;

19.3. pareiškėjas yra Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs ne jaunesnis kaip 16 metų gyventojas;

19.4. pateikti visi Kvietime nurodyti kartu su projekto idėjos pasiūlymu privalomi pateikti dokumentai;

19.5. projekto idėjos įgyvendinamos Savivaldybės teritorijos viešojoje erdvėje, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje;

19.6. projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus (atitinka vidutines rinkos kainas). Jeigu projekto idėjai įgyvendinti būtina rengti techninį projektą, techninio projekto rengimui reikalingos lėšos turi būti numatytos projekto sąmatoje;

19.7. projekto idėjos sukurti rezultatai nebus naudojami komerciniais tikslais;

19.8. projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos pasiūlyme nurodytoje vietoje;

19.9. projekto idėjos sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdo esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms toje teritorijoje eksploatuoti;

19.10. projekto idėja atitinka Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslus.

20. Jei projekto idėjos pasiūlyme pateikta neišsami ar netiksli informacija ir vertintojas negali tinkamai įvertinti paraiškos atitikties ir tinkamumo, jis turi teisę paprašyti pareiškėjo per 3 darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus, papildyti ar patikslinti projekto idėjos pasiūlyme pateiktą informaciją. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, projekto idėja tolesniam vertinimo etapui neteikiama. Pareiškėjas apie tai informuojamas nurodytais kontaktais.

21. Laikoma, kad projektų idėjų pasiūlymai įvertinti teigiamai, jeigu tenkina visus vertinimo punktus, nurodytus šio Aprašo 19.1–19.10 papunkčiuose. Pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymų atitiktis įvertinta neigiamai, apie tai informuojami raštu pareiškėjo nurodytais kontaktais per 5 darbo dienas.

22. Projektų idėjų autoriai, esant poreikiui, gali būti kviečiami dalyvauti darbo grupės posėdyje.

23. Darbo grupės patvirtinti ir nuasmeninti projektai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt ir viešojoje erdvėje nurodant projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą ir vertę bei apraše nustatyta tvarka ir terminais teikiami gyventojams balsuoti.

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ BALSAVIMAS UŽ SIŪLOMUS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS

 

24. Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu.

25. Balsavimas vyksta dvi savaites nuo darbo grupės patvirtinto projektų sąrašo paskelbimo dienos balsuojant elektroniniu būdu, Kvietime nurodytu adresu.

26. Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis:

26.1. vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, asmens kodas;

26.2. sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šie duomenys naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, ir neskelbiami viešai.

27. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą, atiduodamas vieną balsą.

28. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.

29. Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje.

30. Asmens duomenys naudojami tik Dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

31. Atrinkti ir gyventojų pritarimą gavę projektai ir jų aprašymai viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

32. Savivaldybės mero potvarkiu patvirtinamas daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašas.

33. Projektus įgyvendina Savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai ir Savivaldybės administracijos skyrius arba seniūnijos seniūnas, kurios teritorijoje vykdomas projektas. Atsakingus asmenis paskiria Savivaldybės administracijos direktoriaus savo įsakymu.

34. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos Savivaldybės biudžete. Įgyvendinamų projektų eilės tvarka sudaroma pagal balsavimo rezultatus.

35. Pateisinamais atvejais, siekiant išlaikyti racionalumo, kryptingumo ir taupumo principus disponuojant viešosiomis lėšomis, laimėjusiems projektams įgyvendinti gali būti skiriama daugiau lėšų, kurių padidėjimas neviršija 10 proc. projekto vertės.

36. Pasirinktos užduotys įgyvendinamos per vienerius biudžetinius metus.

37. Savivaldybės administracijos skyrius ar seniūnas, atsakingas už idėjos projekto įgyvendinimą, bendradarbiauja su laimėjusio projekto Pareiškėju:

37.1. paskiria atsakingą darbuotoją ir pateikia jo kontaktinius duomenis, įskaitant telefono numerį ir el. pašto adresą;

37.2. informuoja Pareiškėją apie svarbius projekto įgyvendinimo etapus;

37.3. svarsto Pareiškėjo pateiktas pastabas ar paraiškas laimėjusio projekto rengimo ir įgyvendinimo eigoje;

37.4. praneša Pareiškėjui apie projekto įgyvendinimo pabaigos datą;

37.5. prireikus pasirūpina, kad būtų parengti dokumentai ir reglamentai, reikalingi įgyvendinto projekto metu pasiektiems rezultatams naudoti, eksploatuoti.

38. Numatyti gyventojų inicijuotų projektų idėjų įgyvendinimo terminai gali būti pakeisti (pratęsti, stabdomi), jei atsirado aplinkybių, kurias gali sukelti įvykiai, nustatyti Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

40. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

________________________

 

part_6cc95ddeb3c34884a56628aff471f88b_end


 

Kelmės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo

 

1 priedas

 

 

 

 

 

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

 

 

 

_____________________

 

(Data)

 

 

 

 

 

1.   Bendra informacija apie projekto idėją ir pareiškėją

 

 

1.1. Projekto idėjos pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjas (-a) (Kelmės rajono savivaldybės gyventojas (-a), sulaukęs (-usi) 16 metų ir deklaravęs (-usi) gyvenamąją vietą Kelmės rajono savivaldybėje)

 

Vardas ir pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

 

Kontaktai (adresas, telefono numeris, el. p.)

 

 

 

1.3. Projekto idėjos įgyvendinimo vieta:

 

 

2.   Projekto idėjos aprašymas (santrauka)

 

2.1. Projekto idėjos tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

 

2.2. Projekto idėjos rezultatai, jų nauda gyventojams

 

3.   Preliminari projekto idėjos sąmata

Išlaidų pavadinimas

Planuojama išlaidų suma Eur

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

4.   Pasiūlymo priedai

 

Eil. Nr.

 

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą)

 

Priedo lapų skaičius

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

5.   Pasirašydamas (-a) šią formą patvirtinu, kad:

 

5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

 

5.2. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą pasiūlymą būtų skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

5.3. Esu informuotas (-a), kad Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), tvarkydama asmens duomenis, veikia kaip duomenų valdytojas. Kelmės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi BDAR 6 straipsnio a) ir e) punktais šiais tikslais ir pagrindais: Savivaldybės gyventojų projektų idėjų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, finansavimo tikslais, kurie įvardyti Apraše, nustatant projekto idėjos teikėjo tapatybę bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.

 

5.4. Savivaldybė gali teikti mano asmens duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams arba iš jų duomenis gauti tiek, kiek tai būtina mano projekto idėjai įvykdyti. Duomenys gali būti teikiami arba gaunami iš informacinių sistemų ir registrų.

 

5.5. Esu informuotas (-a), kad Savivaldybė gali gauti ir teikti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina mano projekto idėjai įvykdyti.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.

 

 

 

 

_____________                      _____________________________

(Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

____________________

 

part_7258afca2cc5491f8aa7ba766618972d_end


 

Kelmės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo

 

2 priedas

 

 

 

PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI

 

 

 

Patvirtinu, kad esu Kelmės rajono savivaldybės gyventojas, sulaukęs 16 metų, ir esu susipažinęs su projekto ____________________________________________________

 

(projekto idėjos pavadinimas)

 

idėja bei jai pritariu.

 

Pasirašydamas (-a) šią formą patvirtinu, kad:

 

1. Esu informuotas (-a), kad Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), tvarkydama asmens duomenis, veikia kaip duomenų valdytojas. Aš sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta) Administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už iniciatyvas. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) ir e) punktas.

 

Aš esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

 

2. Esu informuotas (-a), kad Administracija gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina apklausai įgyvendinti ir projekto idėjai įvykdyti.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.

 

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė, asmens kodas

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

 

Parašas

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

________

______________________

part_b8122e26838648988818d88765c89f38_end