LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kultūros ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymo nr. ĮV-110 „dėl kultūrinės edukacijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. ĮV-410

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. ĮV-110 „Dėl Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9.    Tarybą sudaro 12 narių iš:

9.1.   Kultūros ministerijos keturių deleguotų narių;

9.2.   Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguoto nario;

9.3.   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguoto nario;

9.4.   Sveikatos apsaugos ministerijos deleguoto nario;

9.5.   Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos deleguoto nario;

9.6.   Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguoto nario;

9.7.   Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos deleguoto nario;

9.8.   Kultūros vadybininkų asociacijos deleguoto nario;

9.9.   Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguoto nario.“

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Tarybos personalinę sudėtį trijų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras, paskirdamas tarybos pirmininką bei jo pavaduotoją. Tarybos sudėtis po kiekvienos kadencijos atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 24 punktą.

2.   N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.4 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                    Mindaugas Kvietkauskas