LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIEVOLĖS PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TEMINĘ INFORMACIJĄ APIE PACIENTŲ KĖLIMO IR VARTYMO RANKOMIS ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAMS 

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. EV-119

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, bei atsižvelgdamas į pacientų kėlimu ir vartymu rankomis lemtų profesinių ligų didėjimo stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančiose įstaigose tendenciją,

1. T v i r t i n u    Pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams elektroninio inspektavimo teminę ataskaitą (toliau – Teminė ataskaita) (pridedama).

2. N u r o d a u stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančių įstaigų vadovams užtikrinti, kad jų paskirti atsakingi asmenys:

2.1. įvertintų pagal Teminę ataskaitą pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams;

2.2. informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams iki 2019 m. gegužės 31 d. pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos (viena įstaiga – viena Teminė ataskaita) klausimus tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – EPDS);

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus veiksmus atlieka bei šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytą informaciją pateikia stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančios įstaigos, kurių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra:

3.1. Bendrosios paskirties ligoninių veikla;

3.2. Specializuotųjų ligoninių veikla;

3.3. Reabilitacijos ligoninių veikla;

3.4. Slaugos ligoninių veikla;

3.5. Stacionarinė slaugos įstaigų veikla;

3.6. Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla;

3.7. Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. VDI Informacinių technologijų (nuo 2019 m. gegužės 1 d. – VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo) skyriaus vedėją organizuoti stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančių įstaigų, inspektuotinų elektroniniu būdu, sąrašo parengimą ir iki 2019 m. gegužės 3 d. paskelbti šį sąrašą VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“;

4.2. VDI Komunikacijos (nuo 2019 m. gegužės 1 d. – VDI Administravimo) skyriaus vedėją iki 2019 m. gegužės 3 d. organizuoti visuomenės informavimą apie šiuo įsakymu stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančioms įstaigoms nustatytas prievoles;

4.3. VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos (nuo 2019 m. gegužės 1 d. – VDI Biudžeto ir veiklos planavimo) skyriaus vedėją organizuoti:

4.3.1. iki 2019 m. gegužės 10 d. - į stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančių įstaigų, inspektuotinų elektroniniu būdu, sąrašą įtrauktų įstaigų individualų informavimą  apie šiuo įsakymu joms nustatytas prievoles;

4.3.2. iki 2019 m. birželio 20 d. - informacijos apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams, pateiktos EPDS, statistinių rezultatų apibendrinimo parengimą ir pateikimą VDI Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (nuo 2019 m. gegužės 1 d. – Darbuotojų saugos ir sveikatos) skyriui;

4.4. VDI Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (nuo 2019 m. gegužės 1 d. – Darbuotojų saugos ir sveikatos) skyriaus vedėją iki 2019 m. liepos 31 d. organizuoti atitinkamos analitinės informacijos parengimą ir pateikimą stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančioms įstaigoms bei socialiniams partneriams;

4.5. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją – organizuoti šio įsakymo su priedu paskelbimą Teisės aktų registre.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams (nuo 2019 m. gegužės 1 d. - Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui) pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius Jonas Gricius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. EV-119

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

 

PACIENTŲ KĖLIMO IR VARTYMO RANKOMIS ATITIKTIES DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS ELEKTRONINIO INSPEKTAVIMO TEMINĖ ATASKAITA

 

2019 m. d. Nr. TA

 

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Darbdavys________________________________________________________________________

(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________________________________________________

(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas__________________________________________________________________

(pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________________________

(adresas)

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

 

3. Tikrinimo klausimai

 

Eil. 

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

N/N

1.

Ar atliekamas pacientų kėlimo ir vartymo rankomis profesinės rizikos vertinimas?

 

 

 

2.

Ar darbuotojai, kurių darbas susijęs su pacientų kėlimu ir vartymu rankomis, yra apmokyti saugiai atlikti šį darbą?

 

 

 

3.

Ar įstaigoje yra pagalbinių priemonių (pacientų kėlimo, transportavimo įrenginių ir pan.) pacientų kėlimo ir vartymo rankomis darbui palengvinti?

 

 

 

4.

Ar įstaiga yra įsigijusi asmenines apsaugos priemones (apsauginiai nugaros diržai ir pan.), apsaugančias darbuotojus, kurių darbas susijęs su pacientų kėlimu ir vartymu rankomis, nuo nugaros sužalojimo?

 

 

 

5.

Ar sudaromi pacientų kėlimo ir vartymo rankomis profesinės rizikos šalinimo ar/ir mažinimo priemonių planai?

 

 

 

6.

Ar periodiškai tikrinama darbuotojų,  kurių darbas susijęs su pacientų kėlimu ir vartymu rankomis, sveikata?

 

 

 

 

 

4. Nustatyta:

 

Eil.

Nr.

Rodikliai

Kiekis

1.

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius:

 

2.

Kiek (koks skaičius) įstaigos darbuotojų kelia ir varto pacientus?

 

3.

Keli darbuotojai vienu metu kelia ar varto pacientą dirbdami dieninėje pamainoje?

 

4.

Keli darbuotojai vienu metu kelia ar varto pacientą dirbdami naktinėje pamainoje?

 

5.

Kiek (koks skaičius) įstaigų darbuotojų yra apmokyti saugiai atlikti krovinių tvarkymą rankomis?

 

 

 

__________________________________________________________