LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. I-796 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-2967

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Apie priimtą sprendimą dėl licencijos išdavimo paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apie licencijos atšaukimą ar jos galiojimo sustabdymą pranešama kredito unijai ir paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. birželio 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda