LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PEDAGOGŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ VAIKŲ, ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, LIETUVIŲ KALBOS ĮGŪDŽIAMS UGDYTI, FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. V-710

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.15 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.3 papunkčiu ir 4 punktu bei siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 3.3. uždavinį „Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti besimokančiųjų judumo sąlygas“, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. XIV-932 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“:

1.  T v i r t i n u Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u  Nacionalinei švietimo agentūrai organizuoti ir vykdyti konkursą pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                            Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-710

 

 

PEDAGOGŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ VAIKŲ, ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, LIETUVIŲ KALBOS ĮGŪDŽIAMS UGDYTI, FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – Ukrainos vaikai), lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, kartu suteikti Ukrainos vaikams tikslinę emocinę, psichologinę pagalbą ir konsultacijas mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima ir mokiniais (toliau – Projektai), atrankos organizavimo, paraiškų teikimo ir vertinimo, lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 50 000,00 Eur (penkiasdešimties tūkstančių eurų, 00 ct) valstybės vardu pasiskolintų lėšų iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) nustatytų asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“.

3. Projektų atranka vykdoma projektų konkurso būdu.

4. Konkursas skirtas atrinkti pedagogų asociacijas, kurios teiks tikslinę pagalbą lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, kartu suteikti Ukrainos vaikams tikslinę emocinę, psichologinę pagalbą ir konsultacijas mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima ir mokiniais.

5. Konkursą finansuoja Ministerija.

6. Konkursą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA).

7. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

8. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – pedagogų asociacijos (toliau – Pareiškėjai). Pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. Pareiškėjai turi teisę teikti Aprašo 18 punkte numatytas veiklas;

8.2. yra registruoti Juridinių asmenų registre.

9. Įgyvendinant Aprašo 18.2 papunktyje nurodytas veiklas, galimi partneriai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

10. Kvietimą teikti paraiškas skelbia NŠA. Kvietime nurodoma:

10.1. galimi Pareiškėjai, kurie turi atitikti Aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus;

10.2. tinkamos finansuoti veiklos, kurios turi atitikti Aprašo 18 punktą;

10.3. paraiškų teikimo elektroninis paštas ir NŠA kontaktinis asmuo, kuris gali konsultuoti paraiškų teikimo klausimais;

10.4. paraiškos gali būti teikiamos nuo kvietime nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 20 d.

11. Paraišką dėl pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo (toliau – Paraiška), parengtą pagal Asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo formą (Aprašo 2 priedas), Pareiškėjai teikia NŠA.

12. Paraiškoje turi būti nurodoma:

12.1. duomenys apie Pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, vadovas, kontaktiniai duomenys ir kt.);

12.2. duomenys apie partnerį (-ius) (pavadinimas, juridinio asmens kodas, vadovas, kontaktiniai duomenys (kai partneris yra juridinis asmuo) ir (arba) asmens vardas, pavardė, profesija (kai partneris yra fizinis asmuo) (duomenys pildomi, jeigu Projektą numatoma įgyvendinti kartu su partneriais);

12.3. duomenys apie Projektą (Projekto pavadinimas, planuojamos vykdyti Projekto veiklos ir jų pagrindimas, Projekto trukmė ir apimtis, Projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės), vaikų ir švietimo įstaigose dirbančių darbuotojų, kuriems Pareiškėjai planuoja teikti pagalbą, skaičius, Projekto veiklų vykdytojai, sutikimas laikytis Pedagogų etikos kodekso, Projekto anotacija, Projekto aprašymas ir kt.);

12.4. Projekto veikloms įgyvendinti reikalingas finansavimas ir jo pagrindimas;

12.5.  Pareiškėjo pateikta papildoma informacija, susijusi su Paraiška (neprivaloma).

13. Paraiškas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų Paraiškų skenuotus variantus PDF formatu Pareiškėjai pateikia NŠA kvietime teikti Paraiškas nurodytu elektroniniu paštu.

14. NŠA gautas Paraiškas registruoja NŠA nustatyta tvarka. Paraiškos, pateiktos kitu nei Apraše nurodytu būdu arba vėliau, nei Aprašo 10.4 papunktyje nustatytas terminas, NŠA neregistruojamos ir nevertinamos. Informacija, kad Paraiška gauta ir kad Paraiškai suteiktas numeris, paskelbiama NŠA interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/ (toliau – NŠA interneto svetainė) per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aprašo 10.4 papunktyje nustatyto termino Paraiškoms teikti dienos. Informacija apie konkursą teikiama NŠA interneto svetainėje.

15. Informacija apie pateiktas Paraiškas yra skelbiama viešai, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų.

16. Konkursui pasibaigus, pateiktos Paraiškos saugomos ne ilgiau kaip 1 metus po Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

17. Pareiškėjų tvarkomi asmens duomenys, Pareiškėjų duomenys pateikti Ministerijai ir NŠA, bei Ministerijos ir NŠA tvarkomi Pareiškėjų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Pareiškėjus, įvertinti asmenų teisę vykdyti Projektą, įvertinti Pareiškėjų atitiktį reikalavimams bei teisę gauti Projektų finansavimą, tvarkyti Ministerijos darbuotojams finansavimo apskaitą, tinkamai organizuoti Projektų finansavimą, įgyvendinimą ir vykdyti kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

18. Pagal Aprašą tinkamomis finansuoti laikomos šios veiklos:

18.1. Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymas;

18.2. emocinės Ukrainos vaikų sveikatos stiprinimas ir pedagoginė psichologinė pagalba bei konsultacijos mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima, mokiniais;

18.3. įvairių mokomųjų dalykų metodinės medžiagos, teminių vaizdo įrašų (pamokų) parengimas ar kitų atvirų mokymo išteklių, padedančių mokyti lietuvių kalbos Ukrainos vaikus, sukūrimas.

19. Tinkamos finansuoti Projektų veiklų išlaidos:

19.1. apmokėjimas mokytojams už pamokas, psichologinės pagalbos teikimą, konsultacijas, metodinės medžiagos, teminių vaizdo įrašų (pamokų) parengimą ar kitų atvirų mokymo išteklių sukūrimą, kaip mokyti Ukrainos vaikus;

19.2. išlaidos metodinei medžiagai (maketavimas ir kt.), vaizdo įrašams (pamokoms) parengti (filmavimo, įgarsinimo, montavimo išlaidos ir kt.);

19.3. Projektui administruoti reikalingos būtinosios išlaidos, kurios sudaro ne daugiau kaip 10 procentų viso Projekto finansavimo sumos (darbo užmokestis ar paslaugos pirkimas buhalterinei apskaitai tvarkyti, Projekto vadovo darbo užmokestis ar kt.);

19.4. asociacijų tinklalapių palaikymo išlaidos Projekto finansavimo laikotarpiu;

19.5. ryšio paslaugų išlaidos (telefono, interneto ar kt.).

20. Vienos Paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų, 00 ct).

21. Pareiškėjai teikdami Paraišką sutinka, kad Projekto metu sukurtą metodinę medžiagą, teminius vaizdo įrašus (pamokas) ar kitus atvirus mokymo išteklius NŠA viešins tinklalapyje bei portale www.emokykla.lt.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR ATRANKA

 

22. Paraiškų vertinimą atlieka NŠA direktoriaus įsakymu sudaryta 5–7 narių komisija (toliau – Konkurso komisija), kurią sudaro NŠA darbuotojai, Ministerijos deleguoti atstovai bei NŠA pakviesti išoriniai ekspertai (toliau – Konkurso komisijos nariai). Konkurso komisijos nariai turi pasirašyti Konkurso komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 1 priedas).

23. Konkurso komisija savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

24. NŠA skiria atsakingus asmenis Konkurso komisijos darbui užtikrinti, ją techniškai aptarnauti, Pareiškėjams konsultuoti.

25. Paraiškų vertinimą sudaro du etapai – Paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas.

26. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo metu Konkurso komisija vertina Pareiškėjų pateiktų Paraiškų atitiktį Aprašo 12 ir 13 punktams ir Paraiškos formai (Aprašo 2 priedas). Jeigu Paraiška neatitinka Aprašo 12 ir 13 punktuose nurodytų reikalavimų arba informacija pateikta netinkamai, NŠA kreipiasi į Pareiškėją, nurodydama Pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. NŠA prašo Pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją vieną kartą. Jeigu Pareiškėjas nepateikė NŠA trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų raštu per nustatytą terminą, Konkurso komisija priima sprendimą atmesti Paraišką.

27. Konkurso komisijos sprendimas atmesti Paraišką Aprašo 25 punkte numatytu atveju įforminamas Konkurso komisijos protokolu. Apie šį sprendimą Konkurso komisija per 3 (tris) darbo dienas Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Pareiškėją, nurodydama Paraiškos atmetimo priežastis.

28. Paraiškos, atitikusios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, gali būti vertinamos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo etape, kurio metu Konkurso komisija vertina Paraiškų atitiktį Aprašo 18, 19, 20 ir 28 punktams, užpildydama Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą. Vieną Paraišką vertina ne mažiau kaip 2 Konkurso komisijos nariai. Konkurso komisija turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius Paraiškoje pateiktą informaciją. Konkurso komisija, vertindama Paraiškos atitiktį Aprašo 29 punkte nustatytiems ekspertinio vertinimo kriterijams, skiria balus. Paraiškų, kurios surinko mažiau negu 7 balus, siūloma nefinansuoti.

29. Paraiškų ekspertinio vertinimo kriterijai:

29.1. Projekto tikslas ir uždaviniai yra konkretūs ir aiškūs, atitinka konkurso tikslą – vertinama nuo 0 iki 1 balo;

29.2. Projekto aprėptis (mokinių, mokyklų skaičius), pasirinktų veiklos metodų tinkamumas (atitiktis amžiaus grupei), galimybė mokytis kontaktiniu ir nuotoliniu būdu – vertinama nuo 1 iki 3 balų;

29.3. Projekto rezultatų viešas prieinamumas Projekto tikslinei grupei ir visuomenei, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas – vertinama nuo 1 iki 3 balų;

29.4. Projekto biudžeto pagrįstumas ir realumas, Projekto rezultatų atitiktis iškeltiems tikslams ir Projekto tęstinumo užtikrinimas – vertinama nuo 1 iki 3 balų.

30. Balams pasiskirsčius po lygiai, prioritetas suteikiamas toms Paraiškoms, kurios atitinka bent vieną iš toliau išvardytų sąlygų:

30.1. Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymo grupės apima daugiau nei vienos bendrojo ugdymo mokyklos mokinius vienoje savivaldybėje;

30.2. į Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymą įtraukiami ir tie Ukrainos vaikai, kurie nėra registruoti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

31. Konkurso komisija susipažįsta su Paraiškomis ir ne vėliau kaip iki birželio 3 d. (imtinai) įvertina jas Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka ir, atsižvelgdama į Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitas, sudaro siūlomų finansuoti Projektų sąrašą, kuris įforminamas Konkurso komisijos protokolu ir teikiamas tvirtinti NŠA direktoriui. Siūlomų finansuoti Projektų sąrašas tvirtinamas NŠA direktoriaus įsakymu. 

32. Siūlomų finansuoti Projektų sąraše nurodoma:

32.1. siūlomas finansuoti Projektas ar jų sąrašas (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėją, Pareiškėjo juridinio asmens kodą, partnerį (-ius) (jeigu Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais), Projektui siūlomą skirti finansavimo sumą, kuri neviršija Aprašo 20 punkte nustatytos finansavimo sumos);

32.2. siūlomas (-i) finansuoti Projektas (-ai), kurio (-ių) finansavimo suma yra mažesnė, nei nurodyta Paraiškoje (tuo atveju, jeigu Paraiškai finansuoti trūksta kvietime teikti Paraiškas numatytų lėšų arba jeigu Konkurso komisija argumentuotai pagrindžia tokio sprendimo priežastis), nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėją, Pareiškėjo juridinio asmens kodą, partnerį (-ius) (jeigu Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais), Projektui siūlomą skirti finansavimo sumą;

32.3. siūlomas nefinansuoti Projektas ar Projektų sąrašas (jeigu Paraiškų ekspertinio vertinimo metu Paraiškos surinko mažiau nei 10 balų arba Paraiškose nurodytos Projektų veiklos ir (arba) išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal Aprašo 18, 19, 20 punktų nuostatas).

33. Konkurso komisija veikia laikydamasi šių nuostatų:

33.1. posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Konkurso komisijos narių;

33.2. Konkurso komisija sprendimus priima atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo teisė suteikiama Konkurso komisijos pirmininkui, kuris išrenkamas pirmojo Konkurso komisijos posėdžio metu Konkurso komisijos narių paprasta balsų dauguma;

33.3. posėdžiai protokoluojami. Posėdžius protokoluoja Konkurso komisijos narių balsų dauguma išrinktas sekretorius, kuris yra Konkurso komisijos narys;

33.4. pasibaigus Konkurso komisijos posėdžiui, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas parengiamas posėdžio protokolo projektas ir elektroniniu paštu siunčiamas derinti visiems posėdyje dalyvavusiems Konkurso komisijos nariams;

33.5. Konkurso komisijos nariai, gavę protokolą, per 2 (dvi) darbo dienas gali pateikti pastabas. Per nustatytą laiką nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui Konkurso komisijos narys pritaria;

33.6. įvertinus gautas pastabas arba jų negavus per Aprašo 32.5 papunktyje nustatytą terminą, Konkurso komisijos pirmininkas ir sekretorius pasirašo protokolą ir jį išsiunčia elektroniniu paštu visiems Konkurso komisijos nariams ir NŠA direktoriui.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

34. NŠA direktoriaus įsakymu patvirtintas siūlomų finansuoti Projektų sąrašas kartu su Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitomis teikiami Ministerijai.

35. Ministerija, nustačiusi, kad jai pateiktos Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos užpildytos netinkamai, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paraiškų vertinimo ataskaitų gavimo dienos turi apie tai informuoti NŠA ir nustatyti ne ilgesnį kaip 3 (trijų) dienų terminą, per kurį NŠA turi jas pataisyti.

36. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Ministerija, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti Projektų sąrašą ir Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą.

37. Sprendimas dėl lėšų skyrimo tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kuriame nurodoma:

37.1.  teisinis pagrindas finansuoti Projektą (-us);

37.2. Projektas arba sąrašas Projektų, kurie finansuojami (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir Projektui įgyvendinti skiriamą finansavimo sumą);

37.3. Projektas arba sąrašas Projektų, kurie nefinansuojami (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą);

37.4. sprendimo dėl Projektų finansavimo apskundimo tvarka.

38.  Informacija apie Ministerijos sprendimą dėl lėšų skyrimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos paskelbiama NŠA interneto svetainėje.

39. NŠA informuoja Pareiškėjus Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu apie sprendimą dėl lėšų skyrimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

40. Su Pareiškėju, kurio Projektui skirtas finansavimas, sudaroma sutartis pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą formą (toliau – Sutartis). Sudarius Sutartį Pareiškėjas tampa Projekto vykdytoju.

41. Pareiškėjui atsisakius sudaryti Sutartį per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Ministerijos sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos, Ministerijos sprendimas dėl lėšų skyrimo šio Pareiškėjo Projektui pripažįstamas netekusiu galios.

42. Sutartis su Pareiškėju sudaroma 2022 metams. Projektui įgyvendinti 2022 metams skirtos valstybės vardu pasiskolintos lėšos turi būti naudojamos tik Aprašo 43 punkte nurodytu laikotarpiu.

43. Lėšos Pareiškėjams skiriamos veikloms įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 23 d.

44. Projektų vykdytojai Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas arba netinkamai panaudotas lėšas privalo grąžinti į Sutartyje nurodytą Ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 30 d.

45. Projekto vykdytojas privalo teikti Sutartyje nurodytas ataskaitas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Sutartyje nustatytais terminais.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Už informacijos ir su Projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako Pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su Projektu bei jo įgyvendinimu (Paraišką, buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo užmokesčio, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), Pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Pareiškėjas, teikiantis Paraišką, atsako už joje pateiktų Projekto veiklų kokybę ir teisingos informacijos pateikimą.

48. Pareiškėjas, Projekto vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.

49. Konkurso komisijos posėdžių protokolai ir visa kita su konkursu susijusi informacija saugoma NŠA.

50. Ministerija, NŠA ir Konkurso komisija neprisiima atsakomybės, jei dėl Paraiškoje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) Pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su Pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

 

__________________

 

Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos

įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Konkurso atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 

___________________________

(vieta)

 

Būdamas paraiškų dėl asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti vertinimo komisijos nariu, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų projektų pareiškėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant asociacijų projektus, skirtus vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti.

3. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

4. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

4.1. asociacijų projektų, atrinkti pedagogų asociacijas, kurios teiks tikslinę pagalbą lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, kartu suteikti Ukrainos vaikams tikslinę emocinę, psichologinę  pagalbą ir konsultacijas mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima ir mokiniais, duomenys ir turinys;

4.2. projektų vertinimo išvados;

4.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;

4.4. kita informacija, susijusi su Paraiškų, Projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

5. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą Projektą, jei paaiškės, kad aš esu:

5.1. projektą pateikusios organizacijos narys (-ė);

5.2. dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje;

5.3. esu įtrauktas (-a) į Projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą;

5.4. galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

6. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Nacionalinei švietimo agentūrai bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai padarytus nuostolius.

 

 

 

____________________                             ____________________                         _______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos

įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Paraiškos dėl pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo forma)

 

PARAIŠKA DĖL PEDAGOGŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ VAIKŲ, ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, LIETUVIŲ KALBOS ĮGŪDŽIAMS UGDYTI, FINANSAVIMO

 

2022 m. ________________ _____ d.

(mėnuo)

__________________________

(vieta)

 

1. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

Juridinio asmens pavadinimas

Nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas, registruotas Juridinių asmenų registre. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens veiklos forma

Nurodoma juridinio asmens veiklos forma pagal Juridinių asmenų registrą.

Juridinio asmens buveinė

 

Nurodoma juridinio asmens buveinės gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė.

Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas.

Juridinio asmens vadovas

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p.

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

 

2. DUOMENYS APIE PARTNERĮ

 

(Pildoma, jeigu projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kai planuojama vykdyti Aprašo 18.2 papunktyje nustatytą veiklą.)

 

2.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?

o Taip (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais), pažymimas šis punktas ir pildoma toliau esanti lentelė)

 

o Ne (jeigu projektą įgyvendinantis pareiškėjas neturi partnerių, pažymimas šis punktas. Jeigu pažymima „ne“, toliau informacija apie partnerį (-ius) nepildoma)

 

2.2. Partneriai

 

Fizinis asmuo

Pažymima, kai partneris yra fizinis asmuo.

Juridinio asmens pavadinimas / vardas, pavardė

Jeigu partneris yra juridinis asmuo, nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas pagal juridinio asmens steigimo dokumentus ir kaip nurodyta Juridinių asmenų registre. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre).

 

Jeigu partneris yra fizinis asmuo, nurodoma partnerio vardas ir pavardė, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

 

Jeigu yra daugiau nei vienas partneris, kiekvienam partneriui pildoma atskira eilutė. Tas pats subjektas negali būti nurodomas daugiau nei vieną kartą.

Partnerio kodas

Jeigu partneris yra juridinis asmuo, nurodomas kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

 

Jeigu partneris yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD.

Juridinio asmens veiklos forma/ fizinio asmens profesija

Jeigu partneris yra juridinis asmuo – nurodoma juridinio asmens veiklos forma pagal Juridinių asmenų registrą.

 

Jeigu partneris yra fizinis asmuo – nurodoma jo profesija, pedagoginė kvalifikacija ar mokslinis laipsnis (jei turi).

Telefono numeris

Nurodomas partnerio telefono numeris. Telefono numeris nurodomas taip: (8 5)  123 4567, 8 123 45 678.

El. pašto adresas

Nurodomas partnerio vienas elektroninio pašto adresas.

Partnerio adresas

 

Nurodomas partnerio susirašinėti skirto adreso gatvės pavadinimas, namo (ir buto, jeigu reikia) numeris, miesto ar rajono pavadinimas, šalis.

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p.

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

 

3. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

3.1. Bendrosios nuostatos

3.1.1. Teikiama paraiška atitinka Aprašo 18 punkte nurodytas veiklas

  TAIP

 

  NE

 

Pažymėti.

3.1.2. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.

3.1.3. Planuojamos vykdyti veiklos

Nurodomos veiklos kurias planuojama įgyvendinti.

3.1.4. Projekto trukmė ir apimtis

Nurodoma planuojama projekto trukmė (dienomis ir sesijomis (jei taikoma) ir apimtis (valandomis).

3.1.5. Projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės)

Vaikai, kurie atvyko iš Ukrainos ir ugdomi bendrojo ugdymo mokyklose

Vaikai, kurie atvyko iš Ukrainos ir nėra ugdomi bendrojo ugdymo mokyklose

(Nurodoma, kam pagalba bus teikiama)

3.1.6. Projekto dalyvių skaičius

Nurodomas planuojamas projekto dalyvių, kuriems bus teikiama pagalba, skaičius.

3.1.7. Projekto vykdytojai ir jų pedagoginė kvalifikacija (jei turi) bei projekto partneriai (jei yra)

Nurodomas projekto vykdytojų skaičius, pasitelkiami projekto partneriai (jeigu yra) ir nurodoma, kurioms veikloms šie partneriai reikalingi.

3.1.8. Sutikimas laikytis Pedagogų etikos kodekso

Projekto vykdytojai ir partneriai (jeigu projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriais) įsipareigoja laikytis Pedagogų etikos kodekso, neplagijuoti kitų asmenų pateiktos informacijos, aiškiai nurodyti šaltinius, kuriais remiamasi rengiant metodinę medžiagą ar teikiant konsultacijas.

(Pažymėti)

3.1.9. Sutikimas dėl sukurtos medžiagos viešinimo (jei tokia medžiaga kuriama)

Sutinku, kad projekto metu sukurta metodinė medžiaga, teminiai vaizdo įrašai (pamokos) ar kiti atviri mokymo ištekliai būtų Ministerijos viešinami Ministerijos tinklalapyje bei portale www.emokykla.lt.

 

3.2. Projekto aprašymas

3.2.1. Projekto anotacija

Trumpai aprašoma problema ir projekto poreikis, problemos sprendimo būdas, projekto siekiami rezultatai.

 

 

3.2.2. Projekto aktualumas

 

Aprašomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jeigu projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms.

3.2.3. Projekto tikslas ir uždaviniai

Nurodomas projekto tikslas ir jį detalizuojantys uždaviniai.

3.3.3. Projekto turinys

Mėnuo

Veikla (pamokos metodinės medžiagos kūrimas, vaizdo įrašai (pamokos), kt.)

Veiklos tema

Trumpas veiklų aprašymas

Nurodomas veiklų įgyvendinimo laikotarpis mėnesiais

Nurodoma, kokia konkrečiai veikla bus įgyvendinama pagal Aprašo 18 punktą, taip pat Apraše nenurodyta įgyvendinama papildoma veikla

(jeigu bus)

Nurodoma veiklos įgyvendinimo tema, pvz., pamokų temos, vaizdo įrašų pavadinimas ir pan.

Trumpai detalizuojama planuojama veikla, pvz., pamokos nuotoliniu, kontaktiniu būdu, kokiam Ukrainos vaikų skaičiui, kiek pamokų, ar bus atliekami namų darbai ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso numatytas pamokų skaičius ir jų trukmė

Nurodyti bendrą pamokų skaičių.

Iš viso numatytas sukurti vaizdo įrašų (pamokų, paskaitų) skaičius

Nurodyti skaičių, kiek bus sukurta vaizdo įrašų.

Iš viso planuojamas sukurti metodinės medžiagos skaičius

Nurodyti skaičių, kiek metodinės medžiagos planuojama sukurti.

3.3.4. Laukiami projekto rezultatai ir galimas projekto tęstinumas (jeigu numatomas)

Apibūdinama projekto siekiama nauda ir jo tęstinumo galimybės be finansavimo iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų.

 

4. PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

Suma (Eur)

4.1. Prašomo skirti projekto finansavimo suma

Nurodoma projektui įgyvendinti prašoma skirti suma (Eur)

4.1.1. Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas, suma ir išlaidų poreikio pagrindimas

Nurodomos sumos pagal kiekvieną tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją (pagal Aprašo 19 punktą) ir pateikiamas išlaidų poreikio pagrindimas

4.1.1.1. apmokėjimas mokytojams už pamokas, psichologinės pagalbos teikimą, konsultacijas, metodinės medžiagos, teminių vaizdo įrašų (pamokų) parengimas ar kitų atvirų mokymo išteklių sukūrimas kaip mokyti atvykusius Ukrainos vaikus

 

4.1.1.2. išlaidos metodinei medžiagai (maketavimas ir kt.), vaizdo įrašams (pamokoms) parengti (filmavimo, įgarsinimo, montavimo išlaidos ir kt.)

 

4.1.1.3. projektui administruoti reikalingos būtinosios išlaidos, kurios sudaro ne daugiau kaip 10 proc. viso projekto finansavimo sumos (darbo užmokestis ar paslaugos pirkimas buhalterinės apskaitos tvarkymui, projekto vadovo darbo užmokestis ar kt.)

 

4.1.1.4. asociacijų tinklalapių palaikymo išlaidos projekto finansavimo laikotarpiu

 

4.1.1.5. ryšio paslaugų išlaidos (telefono, interneto ar kt.)

 

Iš viso

Nurodoma suma (Eur)

4.2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (jei yra):

 

4.2.1. Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas, suma:

 

Nurodomos tinkamos finansuoti išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

4.3. Paslaugų pirkimas ir jo pagrindimas

Apibūdinti, kaip bus perkamos paslaugos (pvz., laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo; asociacijos patvirtintos paslaugų pirkimo tvarkos ar kt.).

 

5. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Nurodoma papildoma pareiškėjo informacija, susijusi su paraiška.

 

☐ Sutinku, kad juridinio asmens duomenys būtų tvarkomi Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo nustatytais tikslais.

 

Suprantu ir žinau, kad projekto vadovas ir vykdytojai, vykdydami savo veiklą, privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.

 

 

_________________________________________________________

 

A. V.

(Projekto vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

_________________________

 

Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos

įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos forma)

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO FINANSUOTI IR EKSPERTINIO VERTINIMO ATASKAITA

 

___________________________

(data)

 

_____________________________

(vieta)

 

Aš, toliau pasirašęs komisijos narys, patvirtinu, kad:

         šio projekto finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos;

         šio projekto finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Tinkamumo vertinimas  

Paraiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Paraiškos numeris

 

Tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.   Pareiškėjas konkursui pateikė 1 (vieną) paraišką.

 

 

 

2. Paraiška yra pateikta laiku, sunumeruoti lapai, atitinka nustatytą paraiškos formą, pasirašytą Projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto asmens (jei įgaliotas asmuo – ar yra įgaliojimas), užantspauduota (jeigu institucija neturi anspaudo, tai institucijos vadovas arba įgaliotasis asmuo pasirašo antspaudo vietoje ir parašo apie antspaudo nebuvimą).

 

 

 

3.   Projektas skirtas tikslinės pagalbos teikimui lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, kartu suteikti Ukrainos vaikams tikslinę emocinę, psichologinę pagalbą ir konsultacijas mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima ir mokiniais.

 

 

 

4. Projekte numatytos veiklos atitinka Aprašo 18 ir 19 punktus.

 

 

 

5. Paraiškos rengėjas yra pedagogų asociacija, kuri turi teisę teikti Aprašo 18 punkte numatytas veiklas ir yra registruota Juridinių asmenų registre.

 

 

 

6. Paraiškos rengėjas įsipareigoja vadovautis ir nepažeisti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 

 

7. Prašoma finansuoti suma neviršija maksimalios leistinos finansuoti sumos, t. y. 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų, 00 ct). Jei projektui vykdyti reikalinga suma viršija maksimalią leistiną finansuoti sumą, turi būti numatyti kiti finansavimo šaltiniai.

 

 

 

8. Paraiškoje numatytos projekto vykdymo išlaidų kategorijos yra tinkamos finansuoti – atitinka Aprašo 19 punktą.

 

 

 

9. Projekte numatytos paslaugos bus perkamos laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

 

 

 

TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pažymėti):

 

Paraiška tinkama finansuoti

 

Paraiška netinkama finansuoti

PRIORITETAS FINANSAVIMUI GAUTI:

 

Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymo grupės apima daugiau nei vienos bendrojo ugdymo mokyklos mokinius vienoje savivaldybėje.

Į Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymą įtraukiami ir tie iš Ukrainos atvykę vaikai, kurie nėra registruoti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

 

 

IIEkspertinis vertinimas:

 

Vertinimo kriterijai

Galimas įvertis (balais)1

Įvertis

(balais)

1. Projekto tikslas ir uždaviniai yra konkretūs ir aiškūs, atitinka konkurso tikslą

(0–1)

2. Projekto aprėptis (mokinių, mokyklų skaičius), pasirinktų veiklos metodų tinkamumas (atitiktis amžiaus grupei), galimybė mokytis kontaktiniu ir nuotoliniu būdu

(1–3)

3. Projekto rezultatų viešas prieinamumas projekto tikslinei grupei ir visuomenei, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas

(1–3)

4. Projekto biudžeto pagrįstumas ir realumas, Projekto rezultatų atitiktis iškeltiems tikslams ir Projekto tęstinumo užtikrinimas 

(1–3)

Įverčių suma pagal kriterijus:

(3–10)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas minimalus balas, dešinėje – galimas maksimalus balas.

 

IIIKitos pastabos: _________________________________________________________________________.

 

Data _________________________

 

Komisijos narys      ___________________________          __________________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

______________________