LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ 02.3.1-CPVA-V-527 PRIEMONĖS

„LIETUVIŲ KALBA INFORMACINĖSE TECHNOLOGIJOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 26 d. Nr. 3-196

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

VĮ Centrinės projektų valdymo agentūros

2017 m. sausio 27 d. raštu Nr. 2017/2-641

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017 m. balandžio 6 d. raštu

Nr. ((24.37-02)-5K-1706341)-6K-1702587

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3-196

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ 02.3.1-CPVA-V-527 PRIEMONĖS „LIETUVIŲ KALBA INFORMACINĖSE TECHNOLOGIJOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, kurios atlieka paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.  Apraše:

4.1. Bendrojo naudojimo informacinių technologijų (toliau – IT) sprendimas suprantamas kaip techninių ir programinių informacijos apdorojimo priemonių, realizuojančių konkretų funkcionalumą, reikalingą skirtingų institucijų elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, visuma.

4.2. Debesijos (angl. Cloud computing) paslaugos suprantamos kaip informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos paslaugos, kurias teikiant šių paslaugų gavėjai nuotoliniu būdu pagal poreikį naudojasi šių paslaugų teikėjų valdoma IT infrastruktūra.

4.3. Elektroninė paslauga suprantama kaip naudojant įvairias informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kita) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki užsibrėžto paslaugos rezultato pasiekimo.

4.4. IRT suprantamos kaip skaitmeninės informacijos (duomenų) valdymo ir apdorojimo technologijos, apimančios kompiuterių techniką, programinę, elektroninių tinklų, duomenų perdavimo įrangą ir komunikacijas.

4.5. IT sprendimas suprantamas kaip techninių ir programinių informacijos apdorojimo priemonių, skirtų konkretiems gyventojų, verslo ir institucijų poreikiams tenkinti, visuma.

4.6. Pagrindiniai viešieji pirkimai suprantami kaip viešieji pirkimai, skirti šioms projekto veikloms įgyvendinti: informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti; esamo paslaugos teikimo proceso pertvarkymo paslaugoms įsigyti; informacinei sistemai ir (arba) registrui kurti ir diegti; programinei įrangai kurti ir diegti. Pagrindiniais viešaisiais pirkimais nelaikomi viešieji pirkimai, skirti projekto administravimo, viešinimo, turto draudimo, tik techninės priežiūros, atsparumo įsilaužimams testavimo ir kitoms paslaugoms įsigyti.

4.7. Paslaugų procesų pertvarkymas suprantamas kaip esamo paslaugos teikimo proceso analizė (nustatant esamą būklę) ir optimalaus paslaugos teikimo proceso projektavimas (apibrėžiant siekiamą būklę), siekiant sutrumpinti paslaugų gavimo laiką, sumažinti paslaugų teikimo kaštus, padidinti paslaugų tinkamumą naudotojams (ir paslaugos gavėjui, ir institucijos specialistui).

4.8. Pažangioji elektroninė paslauga suprantama kaip elektroninė paslauga, kuri, atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir ypatumus, yra orientuota į pažangiųjų elektroninių paslaugų savybių, pvz., sudėtinės, savaveikės, atitinkančios tinkamumo vartotojams reikalavimus, pagrįstos paslaugų teikimo proceso pertvarkymu, automatiniu paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų duomenų surinkimu, inovatyvių technologinių sprendimų panaudojimu, pasiekiamos įvairiomis IRT priemonėmis ir įrenginiais, teikiamos tik elektroniniu būdu, pasiekiamos per centralizuotus prieigos vartus ir teikiamos visoje Europos Sąjungoje (toliau – ES), įgyvendinimą.

4.9.   Platforminis sprendimas suprantamas kaip iš sąveikių komponentų sudarytas kompleksinis IT sprendimas, skirtas elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti vienodoje technologinėje aplinkoje.

4.10. Projekto savininkas – asmuo, paskirtas projekto vykdytojo, kuriam tiesiogiai atsiskaitoma už pagrindinius projekto sprendimus ir rezultatą, einantis aukštas pareigas institucijoje ir darantis įtaką organizacijos sprendimams dėl prioriteto suteikimo projektui.

4.11. Savaveikė elektroninė paslauga suprantama kaip elektroninė paslauga, kuri suteikiama be atskiro paslaugos gavėjo kreipimosi ir sutikimo, arba elektroninė paslauga, siunčianti automatinius pranešimus apie galimas užsakyti elektronines paslaugas, kuriomis paslaugos gavėjas įgijo teisę pasinaudoti, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ar įvykus tam tikriems gyvenimo įvykiams.

4.12. Specifines funkcijas atliekanti valstybės informacinių išteklių infrastruktūra suprantama kaip techninė įranga, kuri pagal savo paskirtį ir pobūdį (pvz., meteorologinės ar kelių informacijos stotelės, eismo intensyvumo skaitikliai, specializuoti duomenų surinkimo įrenginiai ir pan.) negali būti talpinama duomenų centrų patalpose arba kuri yra gamintojo sukomplektuota su programine įranga ir skirta specifinėms funkcijomis atlikti (pvz., specialus duomenų šifravimo įrenginys su gamintojo įdiegta šifravimo programine įranga ir pan.).

4.13. Sudėtinė elektroninė paslauga suprantama kaip kelios į vieną paslaugą sujungtos gyventojams ar verslui teikiamos elektroninės paslaugos, siekiant suteikti galutiniam paslaugos gavėjui jo poreikius atitinkančią paslaugą pagal tam tikrą gyvenimo ar verslo įvykį.

4.14. Tik elektroniniu būdu teikiama paslauga suprantama kaip paslauga, kuri visiškai tenkina paslaugos gavėjų ir paslaugos teikėjų poreikius ją teikiant elektroniniu būdu, todėl visi paslaugos gavėjai, turintys galimybę naudotis internetu, šia paslauga naudojasi tik elektroniniu būdu (t. y. tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais paliekama galimybė paslaugų gavėjams, kurie dėl asmeninių savybių ar kitų specifinių aplinkybių negali naudotis elektronine paslauga, šią paslaugą gauti ir kitais kanalais).

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8.  Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki  14 310 635 (keturiolikos milijonų trijų šimtų dešimties tūkstančių šešių šimtų trisdešimt penkių) eurų, iš kurių iki 12 164 040  (dvylikos milijonų vieno šimto šešiasdešimt keturių tūkstančių keturiasdešimties)  eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, iki 2 146 595  (dviejų milijonų vieno šimto keturiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt penkių)  eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

9.  Priemonės tikslas – puoselėti lietuvių kalbą, kuriant ir plėtojant visuomenės poreikius atitinkančius skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas.

10.  Pagal Aprašą remiama veikla – viešai prieinamų ir nemokamai platinamų lietuvių kalbos IT sprendimų ir elektroninių paslaugų kūrimas, plėtojimas ir IT sprendimų pritaikymas elektroninių paslaugų teikimui.

11.  Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2017 m. III ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra valstybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-17.1 (19).

14.1.  Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, 3 tikslo „Puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas“ 2 uždavinį „Kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos išteklius ir paslaugas, diegti lietuvių kalbos technologijas ir skaitmeninius produktus į IRT“;

14.2.  Projektas turi atitikti Prioritetinių lietuvių kalbos informacinėse technologijose sprendimų ir jų pagrindu kuriamų elektroninių paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3-67(1.5 E) „Dėl Prioritetinių lietuvių kalbos informacinėse technologijose sprendimų ir jų pagrindu kuriamų elektroninių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių lietuvių kalbos elektroninių paslaugų sąrašas), nurodytus sprendimus ir (arba) paslaugas ir prie jų nurodytus vykdytojus.

15.  Projektas turi atitikti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), nuostatas ir prisidėti prie šio reglamento įgyvendinimo.

16.  Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

17.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.   

18.  Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

19.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20.  Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“, kodas P.S.310, kurio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi būti sukurta bent 1 elektroninė paslauga. Įgyvendinus Priemonę turi būti sukurta ne mažiau kaip 15 elektroninių paslaugų.

21.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

21.1.  Pareiškėjas, rengdamas projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą (toliau – projektinis pasiūlymas) ir paraišką, turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ nuostatomis.

21.2.  Pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo Ministerijai turi:

21.2.1.   parengti investicijų projektą, kurio reikalavimai nustatyti Aprašo V skyriuje;

21.2.2.   užpildyti Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl Metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodika), 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės http://ivpk.lrv.lt); Ministerija įvertina, ar pareiškėjo pateiktas Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimynas atitinka Veiksmų programos ir Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos nuostatas; jeigu Ministerijos vertinimo metu Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimynas įvertinamas balais, kurių vidurkis yra mažesnis negu Prioritetinių lietuvių kalbos elektroninių paslaugų sąraše nurodyta paskutinė elektroninė paslauga ir (arba) sprendimas, Ministerija prašo pareiškėjo, jeigu įmanoma, patikslinti Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną ir, jeigu reikia, projektinį pasiūlymą, įskaitant ir jo priedus, taip, kad projektinis pasiūlymas atitiktų Prioritetinių lietuvių kalbos elektroninių paslaugų sąrašą; Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną, atitinkantį Veiksmų programos ir Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos nuostatas, iki projekto paraiškos vertinimo Ministerija pateikia Įgyvendinančiajai institucijai;

21.2.3.   užpildyti Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl Metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodika), 8 punkte nurodytą Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės http://ivpk.lrv.lt), kuris yra skirtas esamam ir būsimam, t. y. planuojamam pasiekti elektroninės paslaugos kokybės lygiui nustatyti ir vertinamai paslaugai su Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikoje nustatytu būtinu ir siektinu kokybės lygiu palyginti; Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną iki projekto paraiškos vertinimo Ministerija pateikia Įgyvendinančiajai institucijai;

21.2.4. parengti projekto metu numatytų sukurti lietuvių kalbos IT sprendimų, elektroninių paslaugų ir / ar kitų projekto rezultatų įkėlimo į svetinę www.raštija.lt planą, suderintą su VšĮ Vilniaus universitetu.

21.3. Iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos turi būti:

21.3.1.   parengti informacinių sistemų ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimų projektai ir pateikti oficialiai derinti suinteresuotoms institucijoms (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai planuojamos investicijos į informacinių sistemų ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą):

21.3.1.1.  informacinės sistemos nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

21.3.1.2.  registro nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Registrų steigimo, kūrimo, 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

21.3.2.   pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) parengti projekto administravimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai (netaikoma, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad projekto administravimo veiklas tinkamai atliks pats);

21.3.3.   pagal Viešųjų pirkimų įstatymą parengti informacinės sistemos ir (arba) registro ar IT sprendimo (jeigu projekto įgyvendinimo metu nėra numatoma kurti informacinės sistemos ir (arba) registro) specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai (taikoma, jeigu šias paslaugas numatyta įsigyti viešojo pirkimo būdu);

21.3.4.   įvykdyti tarptautiniai viešieji pirkimai, jeigu tokie pirkimai turėjo būti įvykdyti;

21.3.5.   sudaryta projekto įgyvendinimo komanda (numatytas projekto savininkas, projekto vadovas, veiklos specialistai, IT specialistas (jeigu tokio reikia), įvardyti numatomi skirti asmenys ir jiems paskirtos funkcijos ir parengtas įstaigos vadovo įsakymo dėl šių asmenų skyrimo projektui įgyvendinti projektas; jeigu projekto valdymo paslaugoms atlikti numatoma įsigyti išorės eksperto (-ų) paslaugas projekto valdymo paslaugoms atlikti, turi būti parengtas viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui projektas; projekto valdymo komanda suprantama kaip asmuo ar asmenų grupė, kuri planuoja projektą, vykdo projekto veiklas pagal planą, prižiūri, kaip laikomasi projekto apimties ir biudžeto, integruoja projekto komandą ir suinteresuotas šalis, valdo pokyčius ir pan.; projekto administravimo komanda suprantama kaip asmuo ar asmenų grupė, kuri rengia, pvz., pirkimo dokumentus (kvalifikacinius ir (arba) techninius reikalavimus), konsultuoja, rengia mokėjimo prašymus ir pan.

22.  Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektas turi numatyti funkcionalumus, leidžiančius teikti paslaugas neįgaliesiems ir mažinti socialinę ir kalbinę atskirtį.

23.  Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Pasirenkant priemones, susijusias su darnaus vystymosi politikos nuostatų įgyvendinimu, rekomenduojama įvertinti aplinkai naudingų gaminių, pavyzdžiui, perdirbto popieriaus ar veiksmingai energiją vartojančios techninės įrangos, naudojimo administruojant projektą galimybes. Taip pat tais atvejais, kai galima prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus atlikti taikant žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus, pareiškėjui rekomenduojama bent dalyje projekte atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų nustatyti aplinkosaugos kriterijus.

24.  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

25.  Įgyvendinant Aprašo veiklą projektuose turi būti panaudoti lietuvių kalbos IT sprendimai, sukurti įgyvendinant projektus pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ ir (arba) 2007–2013 m. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas pateikia argumentuotą pagrindimą, kad minėtų sprendimų pritaikyti projekte neįmanoma.

26.  Projekto metu sukurti lietuvių kalbos IT sprendimai ir elektroninės paslaugos turi būti viešai prieinamos www.raštija.lt svetainėje.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunkčio nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms, ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

28.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

29.  Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

30.  Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

31.  Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios: 

 

 

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. esamų paslaugos (-ų) teikimo procesų pertvarkymo išlaidos;

2. informacinės sistemos ir (arba) registro specifikavimo, techninės priežiūros ir kitos susijusios išlaidos;

3. programinės įrangos, informacinės sistemos ir (arba) registro, kuri (-is) naudojama (-as) projekte numatytoms el. paslaugoms ir (arba) sprendimams, sukūrimo ir (arba) modernizavimo ir įdiegimo išlaidos;

4. programinės įrangos (licencijų) įsigijimo išlaidos;

5. specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimo išlaidos;

6. duomenų teikimo iš kitų informacinių sistemų ir (arba) registrų, reikalingų elektroninėms paslaugoms kurti ar modernizuoti, sąsajų kūrimo išlaidos;

7. iš projektui skirtų lėšų įgyto materialiojo turto draudimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

8. projekto valdymo (IT projekto vadovo ir (arba) eksperto) paslaugų įsigijimo išlaidos (iš fizinių ar juridinių asmenų);

9. su šioje kategorijoje nurodytų veiklų vykdymu susijusios projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos;

10. suskaitmenintų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių įsigijimo išlaidos (autorinės sutartys, licencijos).

 

Šiai kategorijai priskiriamos netinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. techninės įrangos įsigijimo išlaidos, papunktyje išskyrus specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimo išlaidas;

2. operacinių sistemų, virtualizavimo programinės įrangos, serverių valdymo, duomenų saugyklų valdymo, tinklo įrangos valdymo, duomenų archyvavimo, rezervinio kopijavimo programinės įrangos įsigijimo išlaidos;

3. informacinės sistemos ir (arba) registro nuostatų, informacinių sistemų ir registrų saugos nuostatų, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo planų, naudotojų administravimo taisyklių parengimo išlaidos;

4. techninės įrangos, kuri būtina duomenų perdavimui į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą užtikrinti, įsigijimo išlaidos;

5. techninės įrangos perkėlimo į debesijos  paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos;

6. pareiškėjo ir (arba) partnerio institucijos veiklos modelių, veiklos procesų ir procedūrų, nesusijusių su projekto metu kuriamomis elektroninėmis paslaugomis, parengimo išlaidos;

7. apmokėjimo už debesijos paslaugų teikėjų teikiamas debesijos paslaugas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarime Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“, išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti investicijų projekto parengimo / pirkimo išlaidos, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Šiai kategorijai priskiriamos netinkamos finansuoti išlaidos yra projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450 punkte, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui).

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkte nustatytų didžiausių ribų.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

32.  Išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje ir neišvardytos Aprašo 31 punkte kaip tinkamos finansuoti, yra priskiriamos prie netinkamų finansuoti išlaidų.

33.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

34Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 31 ir 35 punktuose nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas.

35Aprašo 31 punkte numatytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. pateikta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

36Jeigu pareiškėjas pradeda projekto viešuosius pirkimus vykdyti iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos vadovaujantis Projektų taisyklių 403.1 papunkčiu.

37.  Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

38.  Galimi pareiškėjai, vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Ministerijos prašymo pateikti projektinį pasiūlymą dienos turi Ministerijai raštu ir elektroninėje laikmenoje pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede „Projektinis pasiūlymas“. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

38.1.  investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelės MS Excel formatu. Investicijų projekte:

38.1.1.   papildomai turi būti išnagrinėta ir pateikta informacija apie pareiškėjo ir (arba) partnerio naudojamą esamą IRT infrastruktūrą ir planuojamą reikiamų naujų IRT infrastruktūros resursų poreikį iš debesijos paslaugų teikėjo, kuris bus būtinas teikiant projekto įgyvendinimo metu sukurtas ar modernizuotas elektronines paslaugas;

38.1.2.   papildomai turi būti pateiktas informacinės sistemos ir (arba) registro perkėlimo ir (arba) diegimo į debesijos paslaugų tiekėjo infrastruktūrą veiksmų planas;

38.1.3.   atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ reikalavimus, papildomai turi būti išnagrinėta ir pateikta informacija apie vykdant projektą numatomų sukurti elektroninių paslaugų teikimą galutiniams vartotojams (įvertinant techninius, ekonominius ir finansinius aspektus) projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, užtikrinant investicijų tęstinumą Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

38.1.4.   atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies reikalavimus, papildomai turi būti pateikta galimybių studija arba pateikta galimybių studijoje reikalaujama informacija investicijų projekte; minėta informacija turi būti pateikta vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika), ir jos 3 priede nustatytais reikalavimais galimybių studijai;

38.1.5.   pareiškėjai, kurie vykdys atviro kodo programinės įrangos lokalizavimo darbus, turi atlikti išsamią rizikos, sąnaudų ir naudos analizę, siekiant, kad būtų pasirinkta lokalizuoti visuomenei ir valstybės ir savivaldybių institucijoms aktuali atviro kodo programinė įranga;

38.2.  atsižvelgiant į pasirinktą projekto investavimo objekto tipą nurodytą Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede (naujo nematerialiojo turto įsigijimas arba esamo nematerialiojo turto pakeitimas; esamo nematerialiojo turto tobulinimas), projekto įgyvendinimo alternatyvų, išnagrinėtų vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikoje nustatytais reikalavimais, analizės rezultatus, kuriuose:

38.2.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujo nematerialiojo turto įsigijimas arba esamo nematerialiojo turto pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

38.2.1.1.  naujo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, įsigijimas ar esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

38.2.1.2.  nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, nuoma;

38.2.1.3.  elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus;

38.2.1.4.  elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas pasinaudojant kooperacija;

38.2.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo nematerialiojo turto tobulinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

38.2.2.1.  esamo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, tobulinimas;

38.2.2.2.  elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus;

38.2.2.3.  nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, nuoma;

38.3.  užpildytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lt).

38.4užpildytą Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos, 8 punkte nurodytą elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lt).

39.  Projekto įgyvendinimo metu kuriamos ar modernizuojamos elektroninės paslaugos turi būti kuriamos ar modernizuojamos taip, kad veiktų debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje (Cloud ready principas).

40.  Rengdami investicijų projektą pareiškėjai turi vadovautis Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje nustatytais reikalavimais.

40.1Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl Metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kūrimo metodika), nustatytais reikalavimais;

40.2Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl Metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika), nustatytais reikalavimais (taikoma, jeigu projekto įgyvendinimo metu bus kuriamos sudėtinės elektroninės paslaugos).

41.  Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą. Siekdama užtikrinti, kad projektai atitiktų Veiksmų programos nuostatas, kuriose numatyta, kad į elektroninę erdvę bus perkeliamos visuomenei ir verslui reikalingiausios elektroninės paslaugos, Įgyvendinančioji institucija patikrina, ar Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimynas įvertintas balų vidurkiu, kuris nėra mažesnis negu  Lietuvių kalbos elektroninių paslaugų sąraše nurodytas mažiausią balą surinkęs projektas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad balų vidurkis yra mažesnis, Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką.

42Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu yra skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. 

43.  Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 47.2–47.11 papunkčiuose nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše teikti paraiškas nustatyto termino paskutinės dienos, teikia ją Įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu, jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

44.  Jeigu vadovaujantis Aprašo 43 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

44.1.  Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotuoju laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

44.2.  Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (arba) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

45.  Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

46.  Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu ir (arba) per DMS.

47.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 47.2, 47.3 ir 47.7 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

47.1.  partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą; taikoma, jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

47.2.  klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

47.3.  informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 000 000 (vieną milijoną) eurų;

47.4.  informacinių sistemų ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimų projekto kartu su rašto, kuriuo minėti dokumentai pateikti oficialiai derinti suinteresuotoms institucijoms, kopiją (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai planuojamos investicijos į informacinių sistemų ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą);

47.5. pagal Viešųjų pirkimų įstatymo parengtus projekto administravimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus (netaikoma, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad projekto administravimo veiklas tinkamai atliks pats);

47.6. informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus, jeigu šias paslaugas numatyta įsigyti viešojo pirkimo būdu);

47.7. įgyvendinant projektą numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą;

47.8. jeigu buvo įvykdyti tarptautiniai viešieji pirkimai, jų dokumentus;

47.9.    įstaigos vadovo įsakymą ar įsakymo, kuriuo tvirtinama būsima projekto įgyvendinimo komanda projektą; viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui projektą, jeigu projekto valdymo paslaugoms atlikti numatoma įsigyti išorės eksperto (-ų) paslaugas;

47.10.  projekto biudžete numatytas išlaidas pagrindžiančius dokumentus; išsamų veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas; jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, paklausimus tiekėjams; komercinius pasiūlymus, skirtus informacinei sistemai / registrui / IT sprendimui / programinei įrangai kurti, modernizuoti, kuriuose detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos / registro / IT sprendimo / programinės įrangos kūrimo etapus, turi būti pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, sistemos sudėtingumas, kompleksiškumas, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.; komercinius pasiūlymus, skirtus specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimui pagrįsti, apimančius siūlomos įrangos pagrindinius techninius parametrus, įrangos vieneto kainą, bendrą sumą; komercinius pasiūlymus, skirtus paslaugoms pagrįsti, apimančius kainos skaičiavimo sudedamąsias dalis, pvz., specialistų darbo įkainius, paslaugų teikimo trukmę ir pan.;

47.11.  jeigu paraiškos pateikimo metu prekių / paslaugų viešasis pirkimas yra įvykdytas, sutartį su tiekėju (jeigu pasirašoma) ir (arba) kitus dokumentus, kuriuose nurodyti įsigytų prekių pavadinimai, kiekiai, vieneto kainos ir bendra kaina.

48.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

49.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

50.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

51.  Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

52.  Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projekto tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos.

53.  Jeigu pareiškėjas įvykdo viešuosius pirkimus iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos arba jeigu tinkamumo finansuoti vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija nurodo, pagal Įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatytą tvarką ir apimtį paraiškos vertinimo metu vertinamas įvykdyto pirkimo tinkamumas. Nustačius, kad pareiškėjas nesilaikė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujantis Projektų taisyklių 138 punktu, gali būti sumažinta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma arba atmesta paraiška.

54.  Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas ne vėliau kaip 60 dienų nuo projekto paraiškos gavimo dienos.

55.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje, Įgyvendinančiajai institucijai nusprendus, paraiškos vertinimo metu įpareigoti pareiškėją atlikti viešąjį pirkimą), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas.

56.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

57.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

58.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

59.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

60.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

61.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą. 

62.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

62.1.  arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

62.2.  arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

63.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

64.  Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

65.  Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi:

65.1.  kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas elektronines paslaugas, realizuoti tas elektroninių paslaugų charakteristikas, kurios buvo nustatytos, pildant Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną ir Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną;

65.2.  kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas elektronines paslaugas vadovautis Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje nustatytais reikalavimais;

65.3. kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas sudėtines elektronines paslaugas vadovautis Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikoje nustatytais reikalavimais;

65.4užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu bus tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos; tinkamam projekto įgyvendinimui turi būti įsigyjamos projekto valdymo paslaugos, projekto administravimo paslaugos ir projekto techninės priežiūros paslaugos (pvz., informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams priežiūra, informacinės sistemos matavimo ir testavimo scenarijų parengimas, informacinės sistemos testavimo rezultatų vertinimas ir kt.); šio papunkčio reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad minėtas veiklas tinkamai atliks pats;

65.5.  ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pradėti numatytą vykdyti pirmąjį pagrindinį viešąjį pirkimą, jeigu šis pirkimas nėra pradėtas iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos; pirkimas laikomas pradėtu, kuomet skelbimas apie viešąjį pirkimą yra paskelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS;

65.6.  prieš pradėdamas vykdyti viešuosius pirkimus, skirtus informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti ir informacinei sistemai ir (arba) registrui sukurti, turi užtikrinti, kad iki viešojo pirkimo, skirto informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti ir informacinei sistemai ir (arba) registrui sukurti, pradžios, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, būtų patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos ir (arba) registro nuostatai ar jų pakeitimai Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo ir (arba) Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, nustatyta tvarka;

65.7.    užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu projekto finansavimo lėšomis įgytas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas projekto veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

65.8.    kurdamas ir (arba) modernizuodamas informacines sistemas ir (arba) registrus projekto vykdytojas laikytis toliau nurodytų teisės aktų nuostatų:

65.8.1.   Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo;

65.8.2.   Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo;

65.8.3.   Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo;

65.8.4.   Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos;

65.8.5.   Informacinių sistemų bei valstybės registrų ir kadastrų, kuriamų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektus, kūrimo stebėsenos taisyklių aprašo, tvirtinamo Įgyvendinančios institucijos direktoriaus įsakymo;

65.9.    kurdamas ir (arba) modernizuodamas elektronines ir (arba) sudėtines elektronines paslaugas turi laikytis toliau nurodytų teisės aktų nuostatų:

65.9.1.   Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

65.9.2.   Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

65.10.  pasirašius informacinės sistemos, ir (arba) registro, ir (arba) IT sprendimo kūrimo paslaugų viešojo pirkimo sutartį, per 10 darbo dienų Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti informacinės sistemos ir (arba) registro, ir (arba) IT sprendimo (-ų) kūrimo grafiką; jeigu šis grafikas yra atnaujinamas, per 5 darbo dienas nuo jo atnaujinimo projekto vykdytojas privalo pateikti Įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą grafiką ir pakeitimų paaiškinimus;

65.11.  tais atvejais, kai projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu informacinės sistemos, ir (arba) registro, ir (arba) IT sprendimo (-ų) kūrimo paslaugų nenumato įsigyti viešojo pirkimo būdu, o informacinę sistemą, ir (arba) registrą, ir (arba) IT sprendimą (-us) kuria ir (arba) plėtoja pats, pasitelkdamas projekto vykdytojo ir (arba) partnerių išteklius, projekto vykdytojas papildomai turi:

65.11.1.   parengti informacinės sistemos ir (arba) registro, ir (arba) IT sprendimo techninę specifikaciją ir, prieš pradedant kurti informacinę sistemą ir (arba) registrą, ir (arba) IT sprendimą, pateikti Įgyvendinančiajai institucijai; jeigu ši techninė specifikacija atnaujinama, projekto vykdytojas per 5 darbo dienas nuo jos atnaujinimo privalo pateikti Įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą techninę specifikaciją ir pakeitimų paaiškinimus;

65.11.2.   per 10 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, Įgyvendinančiajai institucijai pateikti su Įgyvendinančiąja institucija suderintos formos detalų veiklų įgyvendinimo grafiką, kuriame turi būti nurodyti aiškūs projekto veiklų atlikimo etapai, etapų įgyvendinimo terminai, etapams įgyvendinti skiriamos lėšos, kiekviename etape numatomi vykdyti darbai ir jų atlikimo rezultatai bei veiklas vykdantys asmenys; jeigu šis grafikas atnaujinamas, projekto vykdytojas per 5 darbo dienas nuo jo atnaujinimo privalo pateikti Įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą grafiką ir pakeitimų paaiškinimus;

65.11.3.   pradedant įgyvendinti kiekvieną detalaus veiklų įgyvendinimo grafiko etapą parengti ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo įgyvendinimo pradžios pateikti Įgyvendinančiajai institucijai technines veiklų atlikimo užduotis;

65.11.4.   pasibaigus kiekvienam detalaus veiklų įgyvendinimo grafiko etapui (arba deklaruojant darbo užmokesčio projektą vykdantiems asmenims išlaidas), priimti iš techninę užduotį vykdančio specialisto ir tvirtinti darbų atlikimo ataskaitą, jeigu atliktų darbų kokybė tenkina reikalavimus, nustatytus techninėje darbų atlikimo užduotyje; patvirtinta ataskaita teikiama Įgyvendinančiajai institucijai pasibaigus etapui arba deklaruojant darbo užmokestį projektą vykdantiems asmenims;

65.12.  projekto įgyvendinimo metu atlikti atsparumo įsilaužimams testą, kaip numatyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, nustačius kritinių klaidų, ištaisyti jas iki projekto veiklų pabaigos.

66.  CPVA, nagrinėdama projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus, gali netvirtinti projekto vykdytojo paskutinio mokėjimo už IS kūrimo ir (arba) modernizavimo paslaugas išlaidų tol, kol nėra patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos IS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas.

67.  Jeigu projekto vykdytojas per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos nepradeda vieno iš pagrindinių viešųjų pirkimų, kuris nenurodytas Aprašo 68 punkte, už kiekvieną pavėluotą dieną bus skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Įgyvendinančiosios institucijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

68.  Jeigu projekto vykdytojas per 12 mėnesių nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos nepradeda viešojo pirkimo informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo ir (arba) modernizavimo ir diegimo, programinės įrangos kūrimo ar įsigijimo ir diegimo paslaugoms įsigyti, už kiekvieną pavėluotą dieną bus skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Įgyvendinančiosios institucijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

69.  Jeigu per 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas nepradeda vieno iš pagrindinių viešųjų pirkimų, projekto sutartis gali būti nutraukta.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

70.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

71.  Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

––––––––––––––––––––––––