AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. VAS-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu, įgyvendindamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2015 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr.24-3-1.11:

1. Tvirtinu pavyzdinį sąskaitų planą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimą Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“;

2.2. viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VAS-9 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimo“;

2.3. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. VAS-23 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. VAS-24 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VAS-23 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus

2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15

 

PAVYZDINIS SĄSKAITŲ PLANAS

 

1 ILGALAIKIS TURTAS

 

11 Nematerialusis turtas

111 Plėtros darbai

1110 Plėtros darbų atlikimo savikaina

1118 Plėtros darbų vertės amortizacija (−)

1119 Plėtros darbų vertės sumažėjimas (−)

112 Prestižas

1120 Prestižo įsigijimo savikaina

1128 Prestižo vertės amortizacija (−)

1129 Prestižo vertės sumažėjimas (−)

113 Programinė įranga

1130 Programinės įrangos įsigijimo savikaina

1138 Programinės įrangos vertės amortizacija (−)

1139 Programinės įrangos vertės sumažėjimas (−)

114 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

1140 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių įsigijimo savikaina

1148 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės amortizacija (−)

1149 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės sumažėjimas (−)

115 Kitas nematerialusis turtas

1150 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

1158 Kito nematerialiojo turto vertės amortizacija (−)

1159 Kito nematerialiojo turto vertės sumažėjimas (−)

116 Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą

 

12 Materialusis turtas

120 Žemė

1200 Žemės įsigijimo savikaina

1201 Žemės vertės pokytis dėl perkainojimo

1209 Žemės vertės sumažėjimas (−)

121 Pastatai ir statiniai

1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo

1212  Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai

1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1219 Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (−)

122 Mašinos ir įranga

1220 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina

1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo

1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga

1227 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1228 Mašinų ir įrangos vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1229 Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (−)

123 Transporto priemonės

1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina

1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo

1232  Ruošiamos naudoti transporto priemonės

1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1238 Transporto priemonių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1239 Transporto priemonių vertės sumažėjimas (−)

124 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina

1241  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokytis dėl perkainojimo

1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1247 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1248 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1249 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės sumažėjimas (−)

125 Investicinis turtas

1250 Žemė, kaip investicinis turtas

12500 Žemės, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

12503 Žemės, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)

12509 Žemės, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)

1251 Pastatai, kaip investicinis turtas

12510 Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

12513 Pastatų, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)

12517 Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

12519 Pastatų, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)

126  Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą

1261  Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 

12610 Statomas (gaminamas) ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas

12611 Statomo (gaminamo) ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės pokytis dėl perkainojimo

12619 Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (−)

127 Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1270 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikaina

1271 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokytis dėl perkainojimo

1272 Ruošiamas naudoti turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1277 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1278 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1279 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės sumažėjimas (−)

128  Centralizuotai valdomas valstybės turtas

1280 Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikaina

1281 Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokytis dėl perkainojimo

1282  Ruošiamas naudoti centralizuotai valdomas valstybės turtas

1287 Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1288 Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1289 Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės sumažėjimas (−)

 

16 Finansinis turtas

160 Įmonių grupės įmonių akcijos

1600  Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

16000 Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina

16009 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)

1601 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė

16010 Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

16019  Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

161 Paskolos įmonių grupės įmonėms

1610 Paskolos patronuojančiajai įmonei

16100 Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertė

16109 Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

1611 Paskolos patronuojamosioms įmonėms

16110 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė

16119 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

162 Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

1620 Iš patronuojančiosios įmonės gautinos sumos

16200 Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertė

16209 Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

1621 Iš patronuojamųjų įmonių gautinos sumos

16210 Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertė

16219 Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

163 Asocijuotųjų įmonių akcijos

1630 Asocijuotųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

1639 Asocijuotųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

164 Paskolos asocijuotosioms įmonėms

1640 Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė

1649 Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

165 Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

1650 Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertė

1651 Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

166 Ilgalaikės investicijos

1660 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

16600 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

16601 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

16609  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1661 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

16610 Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

166100 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

166101 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)

166109 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

16611 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

166110 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

166111 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

166119 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1664 Kiti vertybiniai popieriai

16640  Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina

16641 Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

16649 Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1665 Terminuotieji indėliai

167 Po vienų metų gautinos sumos

1670  Po vienų metų gautinos pirkėjų skolos

16700 Gautinų pirkėjų skolų vertė

16709 Gautinų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)

1671 Suteiktos paskolos

16710 Suteiktų paskolų vertė

16719 Suteiktų paskolų sumų vertės sumažėjimas (−)

1672  Po vienų metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos

1674 Kitos po vienų metų gautinos sumos

16740  Gautinų sumų vertė

16749 Gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

168 Kitas finansinis turtas

1680 Sumokėti avansai už finansinį turtą

1681 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas

16820 Kito ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikaina

16821 Kito ilgalaikio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

16829 Kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)

 

17 Kitas ilgalaikis turtas

171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas

172  Biologinis turtas

1720 Daugiamečiai sodiniai

17200 Daugiamečių sodinių įsigijimo savikaina

17201 Daugiamečių sodinių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

17209 Daugiamečių sodinių vertės sumažėjimas (−)

1725 Gyvuliai ir kiti gyvūnai

17250 Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

172500 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina

172501 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

172509 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)

17251 Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

172510 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina

172511 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

172519 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)

173 Kitas turtas

1730 Kito turto įsigijimo savikaina

1731 Kito turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1739 Kito turto vertės sumažėjimas (−)

 

2 TRUMPALAIKIS TURTAS

 

20 Atsargos

201  Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

2010 Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo savikaina

2011 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės kelyje

2012 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės pas trečiuosius asmenis

2019 Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių vertės sumažėjimas (−)

202 Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

2020 Nebaigta produkcija

20200 Nebaigtos produkcijos savikaina

20209 Nebaigtos produkcijos vertės sumažėjimas (−)

2021 Vykdomi darbai

20210  Vykdomų darbų savikaina

20219 Vykdomų darbų vertės sumažėjimas (−)

203 Produkcija

2030 Produkcijos savikaina

2035 Produkcija kelyje

2036 Produkcija pas trečiuosius asmenis

2039 Produkcijos vertės sumažėjimas (−)

204 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

2040 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina

2045 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje

2046 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis

2049 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas (−)

205 Biologinis turtas

2050 Gyvuliai ir kiti gyvūnai

20500  Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

205000 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina

205001 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

205009 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)

20501 Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

205010 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina

205011 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

205019 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)

2051 Pasėliai

20510 Pasėlių savikaina

20511 Pasėlių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

20519 Pasėlių vertės sumažėjimas (−)

206 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2060 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, savikaina

2069 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)

207 Nematerialusis turtas, skirtas parduoti

2070 Nematerialiojo turto, skirto parduoti, savikaina

2079 Nematerialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)

208 Sumokėti avansai

2080 Sumokėti avansai tiekėjams

2084 Užstatas

2089 Sumokėtų avansų vertės sumažėjimas (−)

 

24 Per vienus metus gautinos sumos

241 Pirkėjų skolos

2410 Pirkėjų skolų vertė

2419 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)

242 Įmonių grupės įmonių skolos

2420 Patronuojančiosios įmonės skolos

24200 Patronuojančiosios įmonės skolų vertė

24209 Patronuojančiosios įmonės skolų vertės sumažėjimas (−)

2421 Patronuojamųjų įmonių skolos

24210 Patronuojamųjų įmonių skolų vertė

24219 Patronuojamųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)

243 Asocijuotųjų įmonių skolos

2430 Asocijuotųjų įmonių skolų vertė

2439 Asocijuotųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)

244 Kitos gautinos sumos

2440 Suteiktos paskolos

24400 Suteiktų paskolų vertė

24409 Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

2441 Gautinas pridėtinės vertės mokestis

2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

2443  Mokesčių permokos

2444 VSDF skola įmonei

2445  Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos

24450 Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė

24459 Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

2446  Kitos gautinos skolos

24460 Kitų gautinos skolų vertė

24469 Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (−)

2447 Su įmonės savininkais susijusios sumos

24471  Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas

24472  Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos

2449 Kitos abejotinos skolos (−)

 

26  Trumpalaikės investicijos

261 Įmonių grupės įmonių akcijos

2610 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

26100 Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina

26101 Patronuojančiosios įmonės akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26103 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)

2611 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė

26110 Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

26111 Patronuojamųjų įmonių akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26112 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

262 Kitos investicijos

2620 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

26200 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

26201 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26209 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2621 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

26210 Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

262100 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

262101 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)

262109 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

26211 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

262110 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

262111 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

262119 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2622 Kiti vertybiniai popieriai

26220 Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina

26221 Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26229 Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2623 Terminuotieji indėliai

2624 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

26240 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto įsigijimo savikaina

26241 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26249 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)

 

27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

271 Sąskaitos bankuose

272 Kasa

273 Pinigai kelyje

274 Pinigų ekvivalentai

279 Įšaldytos lėšos (−)

 

 

29 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

292 Sukauptos pajamos

 

3 NUOSAVAS KAPITALAS

 

30 Kapitalas

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

3011 Paprastosios akcijos

3012 Privilegijuotosios akcijos

3013 Darbuotojų akcijos

3014 Pajai

302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (−)

303 Savos akcijos (pajai) (−)

305 Įmonės savininko kapitalas

306 Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas

307 Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas

308 Savininkų įnašai

309 Nesumokėti savininkų įnašai ()

 

31 Akcijų priedai

 

32 Perkainojimo rezervas

321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

322 Finansinio turto perkainojimo rezervas

 

33 Rezervai

331  Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas

332 Savoms akcijoms įsigyti

333 Kiti rezervai

 

34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3411 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas (nuostoliai)

3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

342  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3423 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo

3424 Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

 

390 Bendra sąskaitų suvestinė

 

4 ĮSIPAREIGOJIMAI

 

40 Dotacijos, subsidijos

401  Su turtu susijusios dotacijos

402  Su pajamomis susijusios dotacijos

 

41  Atidėjiniai

411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

412 Mokesčių atidėjiniai

413 Kiti atidėjiniai

 

42  Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

421 Skoliniai įsipareigojimai

4210 Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

4211  Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

4213 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4214 Kiti skoliniai įsipareigojimai

422 Skolos kredito įstaigoms

4220 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis

4221 Kiti įsipareigojimai

423 Gauti avansai

4230 Iš pirkėjų gauti avansai

4231 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

424 Skolos tiekėjams

425 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

426 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4260 Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

4261 Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos

427 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

428 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

440 Skoliniai įsipareigojimai

4400 Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

4401 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

4402 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4403 Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

4404 Kiti skoliniai įsipareigojimai

441 Skolos kredito įstaigoms

4410 Įsipareigojimai pagal trumpalaikių paskolų sutartis

4411  Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis

4413  Kiti įsipareigojimai

442 Gauti avansai

4420  Iš pirkėjų gauti avansai

4421 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

443 Skolos tiekėjams

4430 Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas

4431 Kitos skolos tiekėjams

444 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

445 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4450 Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

4451 Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos

446 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

447 Pelno mokesčio įsipareigojimai

4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai

4471 Kiti panašūs įsipareigojimai

448  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4480 Mokėtinas darbo užmokestis

4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

4482  Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

4483  Mokėtinos garantinio fondo įmokos

4484 Kitos išmokos darbuotojams

4485 Atostoginių kaupiniai

4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

449  Kitos mokėtinos sumos

4490 Mokėtini dividendai

4491 Mokėtinos tantjemos

4492  Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

4493  Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai

4494 Kitos mokėtinos sumos

4495 Įmonės savininkams mokėtinos sumos

 

49 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

491 Sukauptos sąnaudos

492 Ateinančių laikotarpių pajamos

 

5 PAJAMOS

 

50 Pardavimo pajamos

500 Prekių ir paslaugų pajamos

5000 Parduotų prekių pajamos

5001 Suteiktų paslaugų pajamos

509 Nuolaidos, grąžinimas (−)

 

51  Pajamos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

 

54 Kitõs veiklos pajamos

5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas

5401 Kitos pajamos

 

55  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

5500  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendai

5501 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas

 

56 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

5600  Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos

5601  Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas

5604 Kitų ilgalaikių investicijų dividendai

5609 Kitos pajamos

 

58  Kitos palūkanų ir panašios pajamos

5802 Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos

5803  Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

5804  Baudų ir delspinigių pajamos

5805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas

5808  Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas

5809  Investicijų perleidimo pelnas

5810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

 

6 SĄNAUDOS

 

60 Pardavimo savikaina

600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina

6000 Parduotų prekių savikaina

6001 Suteiktų paslaugų savikaina

6002 Įsigytų prekių ir paslaugų savikaina

6003 Tiesioginės gamybos išlaidos

6004 Netiesioginės gamybos išlaidos

6005 Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)

609 Nuolaidos, grąžinimas (−)

 

61 Sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

 

62  Pardavimo sąnaudos

6200 Komisiniai mokesčiai pardavėjams

6201 Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimas

6202 Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos

6203 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

6204  Atidėjinių sąnaudos

6208  Kitos pardavimo sąnaudos

6209 Gautos nuolaidos (−)

 

63  Bendrosios ir administracinės sąnaudos

6300 Nuomos sąnaudos

6301 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos

6302 Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos

6303 Draudimo sąnaudos

6304  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

6305 Tantjemos ir kitos panašios išmokos

6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

6307 Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos

6308 Veiklos mokesčių sąnaudos

63080 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos

63081 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

63082 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos

63083 Kitų mokesčių sąnaudos

6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63090 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos

63091 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos

63092 Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63093 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63094 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6310 Atidėjinių sąnaudos

6311 Baudų ir delspinigių sąnaudos

6312 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

6313 Gautos nuolaidos (−)

 

64 Kitõs veiklos sąnaudos

6400  Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai

6401 Kitos sąnaudos

 

67 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

6701 Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6702  Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos

 

68  Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

6800 Įmonių grupės įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

68001 Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

68002 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6801 Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6802 Kitų suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6803 Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

6804 Baudų ir delspinigių sąnaudos

6805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai

6806  Palūkanų sąnaudos už finansinės  nuomos būdu įsigyjamą turtą

6808 Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai

6809  Investicijų perleidimo nuostoliai

6810  Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

 

69 Pelno ir panašūs mokesčiai

6900  Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai

6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

___________________