LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 2 IR 102 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-574

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 21 dalimi:

21. Vadovaujamos pareigos – juridinio asmens valdymo ir priežiūros organų narių pareigos ir darbuotojų, turinčių viršesnius įgaliojimus duoti pavaldiems asmenims nurodymus, priimti reikšmingus sprendimus, susijusius su juridinio asmens valdymu ir veikla, pareigos.“

2. Buvusias 2 straipsnio 21–23 dalis laikyti atitinkamai 22–24 dalimis.

 

2 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 102 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

102 straipsnis. Reikalavimai apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui“.

2. Papildyti 102 straipsnį nauja 1 dalimi:

1. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.“

3. Buvusias 102 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 2, 3 ir 4 dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė