HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-636 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-APVA-V-013 PRIEMONĖS „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ŪKIO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. D1-795

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“, 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį (netaikoma, jei pareiškėjas nurodo, kad finansinę projekto apskaitą vykdys Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras);“.

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūros

2020 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. (29-2-14)-APVA-1909