LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 20152017 metų VEIKsmų PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-683

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 931 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetų“, 5.3.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamą Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų planą (toliau – Planas).

2. S i ū l a u savivaldybėms pagal kompetenciją dalyvauti vykdant Plano priemones.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-683

 

užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 20152017 metų VEIKsmų PLANAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano (toliau – Planas) tikslas – integruoti užsieniečius į Lietuvos visuomenės gyvenimą ir skatinti visuomenės toleranciją užsieniečių atžvilgiu, taip pat stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą užsieniečių integracijos srityje, vykdyti integracijos procesų stebėseną.

2. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ vartojamas sąvokas.     

3. Rengiant Planą atsižvelgta į Lietuvos migracijos politikos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), nuostatas, nustatančias pagrindines migracijos politikos kryptis užsieniečių integracijos srityje. 

4. Gairėse konstatuota, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) mastu vykdomo tyrimo „Migrantų integracijos politikos indeksas“ (http://www.mipex.eu/) duomenimis, 2007 metais Lietuva pagal 7 migrantų integracijos politikos sritis (darbo rinkos mobilumas, šeimų susijungimas, švietimas, politinis dalyvavimas, ilgalaikis gyvenimas, pilietybė, nediskriminavimo politika) užėmė 20 vietą iš 28 vietų, 2011 metais – 27 vietą iš 31. Užsieniečių integracijos politika Lietuvoje ne tokia efektyvi kaip kitose ES (ir ne ES) valstybėse. Gairių 21.2 papunktyje pabrėžta, kad Lietuvos imigracijos politikos sėkmingas įgyvendinimas priklauso nuo efektyvaus integracijos politikos įgyvendinimo. Išsamios ir ilgalaikės užsieniečių integracijos politikos nuostatos – užsieniečių integracijos politikos pagrindas.  

5. Užsieniečių integracija yra abipusis užsieniečių ir priimančiosios visuomenės adaptacijos procesas, todėl, siekiant integruoti užsieniečius į Lietuvos visuomenės gyvenimą, reikalingos ne tik užsieniečių pastangos integruotis į Lietuvos visuomenę, bet ir Lietuvos visuomenės pasirengimas priimti užsieniečius į savo gyvenimą. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas užsieniečių integracijos srityje yra efektyvios užsieniečių integracijos politikos prielaida. 

6. Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už Plano priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, kuri bus patvirtinta Europos Komisijos 2015 metais, lėšų.

7. Už Plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Plano priemones vykdo Plano II skyriuje nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos.

8. Institucijos ir įstaigos, dalyvaujančios įgyvendinant Planą, per 25 kalendorines dienas nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos raštu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia informaciją apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdamos į patvirtintus Plano uždavinius, priemones ir jiems vykdyti Plano II skyriuje numatytus asignavimus ir Plano III skyriuje numatytus vertinimo kriterijus ir jų reikšmes.

 

 

 

II SKYRIUS

2015–2017 METŲ PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS

 

Eil.

Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomi

2015-ųjų metų

asignavimai,

eurais

Numatomi

2016-ųjų metų

asignavimai,

eurais

Numatomi

2017-ųjų metų

asignavimai,

eurais

Įgyvendinančioji institucija

 

Tikslas – sudaryti sąlygas integruoti užsieniečius į Lietuvos visuomenės gyvenimą

1.

Uždavinys – teikti užsieniečiams integracines priemones ir jų integracijai reikalingą informaciją, gerinti jų gebėjimus integruotis į darbo rinką

1.1.

Priemonė organizuoti mokymus, skirtus užsieniečių integracijai skatinti, lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų kursus, teikti socialines, psichologines, teisines, atstovavimo ir kt. paslaugas ir konsultacijas ir į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, kuriomis palengvinamos galimybės įsidarbinti

168 000 (PMIF*)

 

 

358 000 (PMIF)

 

 

358 000 (PMIF)

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.2.

Priemonė – parengti ir skleisti informaciją apie integracijos paslaugų prieinamumą užsieniečiams Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos tarnybose, Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinėse darbo biržose, užsieniečių integracijos ir konsultavimo centruose bei savivaldybėse

-

5000

5000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (informacijos parengimas), Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos tarnybos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinės darbo biržos, savivaldybės

2.

Uždavinys – tobulinti užsieniečių švietimo priemones

2.1.

Priemonė – teikti daugiau mokymosi pagalbos iš užsienio atvykusiems mokiniams: diegti įvairius bendrojo ugdymo mokymosi modulius, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius ir užtikrinant lygias galimybes ugdymo procese

-

-

-

Švietimo ir mokslo ministerija

2.2.

Priemonė – užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų medžiagos parengimą, šių egzaminų organizavimą ir vykdymą

-

-

-

Švietimo ir mokslo ministerija

3.

Uždavinys – skatinti užsieniečių dalyvavimą visuomenės gyvenime ir veikloje

3.1.

Priemonė – tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius užsieniečių profesinių kvalifikacijų pripažinimą

-

-

-

Ūkio ministerija

4.

Uždavinys – informuoti visuomenę apie pozityvius migracijos aspektus

4.1.

Priemonė – vykdyti informacines kampanijas apie užsieniečių integraciją bei įvairovės supratimo ir tarpkultūrinio dialogo skatinimo iniciatyvas (pvz., straipsniai, leidiniai, televizijos ir radijo laidos ir (ar) kita)

-

86 000 (PMIF)

 

 

86 000 (PMIF)

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4.2.

Priemonė – organizuoti mokymus ir švietėjiškus renginius, kuriuose bus skleidžiama informacija darbdaviams apie užsieniečių integracijos procesus, atsižvelgiant į užsieniečių grupės heterogeniškumą, įskaitant lyčių, amžiaus, kilmės šalies, šeiminio statuso aspektus

-

-

-

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinės darbo biržos

5.

Uždavinys – stiprinti specialistų, dirbančių užsieniečių integracijos ir teisėtos migracijos srityse, bendradarbiavimą ir gebėjimus

5.1.

Priemonė – organizuoti specialistų, dirbančių užsieniečių integracijos ir teisėtos migracijos srityse, gebėjimų stiprinimą ir stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą (pvz., mokymai, renginiai ir (ar) kita)

-

43 000 (PMIF)

 

 

43 000 (PMIF)

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.2.

Priemonė – organizuoti mokymus švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams, skirtus tarpkultūriniams gebėjimams tobulinti ir stereotipams mažinti ir pagarbos įvairovei bei lygybės vertybinėms nuostatoms formuoti

-

-

-

Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

5.3.

Priemonė – sukurti informacinę platformą (interneto svetainę), kurioje bus pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija apie specialistams, Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams aktualius užsieniečių integracijos Lietuvoje ir užsienio valstybėse klausimus

19 000 (PMIF)

 

 

32 000 (PMIF)

 

 

32 000 (PMIF)

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.4.

Priemonė – įsteigti konsultacinį integracijos forumą, susidedantį iš užsieniečių organizacijų atstovų, migracijos ekspertų, nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų atstovų, kuriame bus aptariami užsieniečių integracijos klausimai

-

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.

Uždavinys – formuoti užsieniečių integracijos politiką

6.1.

 

 

Priemonė – parengti Lietuvos nacionalinį užsieniečių integracijos strateginį dokumentą

13 000 (PMIF)

39 000 (PMIF)

 

 

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.2.

 

 

Priemonė – parengti ir patvirtinti prieglobstį gavusių asmenų integracijos veiksmų planą

-

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

6.3.

Priemonė – vykdyti užsieniečių integracijos procesų ir politikos įgyvendinimo stebėseną ir tyrimus

-

-

23 000 (PMIF)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

7.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

200 000

563000

547 000

 

7.1.

bendrojo finansavimo lėšos

50 000

139 500

135 500

 

7.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

150 000

418 500

406 500

 

 

 

* PMIF – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos.

 

III SKYRIUS

 

2015–2017 METŲ PLANO VERTINIMO KRITERIJAI

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslo, uždavinio, vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinančioji institucija

2015 metų

2016 metų

2017 metų

Tikslas – sudaryti sąlygas integruoti užsieniečius į Lietuvos visuomenės gyvenimą

R-1

Lietuvos užimamos vietos pokytis „Migrantų integracijos politikos indekse“ (MIPEX)

25

23

21

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tikslo 1 uždavinys teikti užsieniečiams integracines priemones ir jų integracijai reikalingą informaciją, gerinti jų gebėjimus integruotis į darbo rinką

 

 

 

 

P-1-1-1

Finansuojamų užsieniečių integracijos ir konsultavimo centrų, skirtų užsieniečių integracijai skatinti, skaičius

3

3

3

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-1-2

Užsieniečių, kuriems institucijos suteikė informaciją apie integracijos paslaugų prieinamumą, procentas

 

100

100

Visos institucijos pagal kompetenciją

 

Tikslo 2 uždavinys – tobulinti užsieniečių švietimo priemones

 

 

 

 

P-1-2-1

Mokymosi modulių skaičius, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius

2

2

2

Švietimo ir mokslo ministerija

P-1-2-2

Organizuojamų valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų skaičius

6

6

6

Švietimo ir mokslo ministerija

 

Tikslo 3 uždavinys – skatinti užsieniečių dalyvavimą visuomenės gyvenime ir veikloje

 

 

 

 

P-1-3-1

Patobulintų teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių profesinių kvalifikacijų pripažinimą, skaičius

-

1

-

Ūkio ministerija

Tikslo 4 uždavinys – informuoti visuomenę apie pozityvius migracijos aspektus

 

 

 

 

P-1-4-1

Finansuojamų projektų, skirtų užsieniečių integracijai bei įvairovei stiprinti ir tarpkultūriniam dialogui skatinti, skaičius

-

ne mažiau nei 1

ne mažiau nei 1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-4-2

Mokymuose ir švietėjiškuose renginiuose, susijusiuose su užsieniečių integracijos procesais, dalyvavusių darbdavių skaičius

-

100

100

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinės darbo biržos

 

Tikslo 5 uždavinys – stiprinti specialistų, dirbančių užsieniečių integracijos ir teisėtos migracijos srityse, bendradarbiavimą ir gebėjimus

 

 

 

 

P-1-5-1

Finansuojamų projektų, skirtų specialistų, dirbančių užsieniečių integracijos ir teisėtos migracijos srityse, gebėjimams stiprinti bei tarpusavio bendradarbiavimui skatinti, skaičius

-

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-5-2

Suorganizuotų mokymų švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams, skirtų tarpkultūriniams gebėjimams tobulinti ir stereotipams mažinti, skaičius

2

2

2

Švietimo ir mokslo ministerija

1

1

1

Sveikatos apsaugos ministerija

P-1-5-3

Sukurtų informacinių platformų, kuriose pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija apie specialistams, Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams aktualius integracijos klausimus, skaičius

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-5-4

Konsultacinių integracijos forumų skaičius

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Tikslo 6 uždavinys – formuoti užsieniečių integracijos politiką

 

 

 

 

P-1-6-1

Parengtų strateginių dokumentų užsieniečių integracijos srityje skaičius

-

2

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-6-2

Finansuojamų projektų, skirtų integracijos politikai plėtoti, stebėti ir vertinti, skaičius

-

-

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

__________