JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. gruodžio 22  d. Nr. 1TS-220

Jonava

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 13 straipsniu, Jonavos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 1TS-398 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Mindaugas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. 1TS-220

 

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ne miško žemėje esančių želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, priežiūra, fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos tvarkant ir prižiūrint želdynus ir želdinius.

2.       Taisyklių tikslas – nustatyti priemones, užtikrinančias želdynų ir želdinių, kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbių kraštovaizdžio elementų, išsaugojimą, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į aplinkos sąlygas, gerinančias jų gyvenimo kokybę bei nustatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarką.

3.       Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

4.       Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1.    komisijaJonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija, sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu;

4.2.    kvalifikuotas asmuo – teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, galintis atlikti bei prižiūrėti želdinių tvarkymo darbus;

4.3.    leidimas – leidimas atlikti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus;

4.4.    prašymas – prašymas leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius;

4.5.    planiniai želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbaiSavivaldybės darbai, vykdomi pagal želdinių inventorizacijos duomenis;

4.6.    neplaniniai želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbai – želdinių pertvarkymas vykdant infrastruktūros plėtros, remonto ar rekonstrukcijos darbus, želdinių pertvarkymas pagal patvirtintus planus ir projektus bei blogos ir nepatenkinamos būklės želdinių šalinimas ar genėjimas;

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.                     

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI ŽELDYNŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS, TVARKYMO IR KŪRIMO PRINCIPAI

 

6. Želdynų ir želdinių apsauga, želdynų kūrimas bei želdinių veisimas organizuojami vadovaujantis šiais principais:  

6.1.    planiniai Savivaldybės želdinių priežiūros, kirtimo, genėjimo darbai atliekami pagal parengtą želdinių inventorizaciją – tai leidžia efektyviau planuoti biudžeto lėšas ir užtikrinti darbų tęstinumą;

6.2. neplaniniai želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbai atliekami vykdant infrastruktūros plėtros, remonto ar rekonstrukcijos darbus pagal patvirtintus planus ir projektus bei vykdant nepatenkinamos sanitarinės būklės želdinių šalinimą ar genėjimą;

6.3.    išlaikomas ir formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi Savivaldybės želdynų sistema;

6.4.    nemažinamas Savivaldybės bendrasis esamų atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas, saugoma ir gausinama biologinė įvairovė;                                                                                                                                                                                            

6.5.    siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti bei prižiūrėti esamus želdinius jų augimo vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdynams prižiūrėti ir palaipsniui atnaujinti;

6.6.    siekiama, kad prie gatvių sodinami rūšiniai medžiai ir (ar) jų veislės pasižymėtų pakankamu atsparumu šalčiui (įšalui), vėjui, ligoms ir kenkėjams, oro ir dirvos taršai, ledo tirpsmo druskoms (druskų aerozoliui), kietai ir puskietei dangai, taip pat būtų pakantūs dirvos kokybei ir genėjimui;

6.7.    atsižvelgiant į teritorijos pobūdį palaipsniui didinami daugiamečių gėlynų plotai, jais keičiant esamus vienmečius gėlynus arba įkuriant naujus.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ ir sprendimų Saugotinų želdinių kirtimUI, kitokiAM pašalinimUI iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbams IŠDAVIMAS

 

7. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – Leidimas, Taisyklių 1 priedas) ar vadovaujantis galiojančiu Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo (toliau – Sprendimas) ir sumokėjus Savivaldybės administracijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją į Savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą.

8. Želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti siekiama išsaugoti augančius sveikus, gyvybingus, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingus, perspektyvius želdinius – dar nepasiekusius gamtinės brandos ar ją pasiekusius, tačiau nekeliančius nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai.

9. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti be Leidimo ar Sprendimo galima, kai:

9.1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

9.2. šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, nurodydami saugotino želdinio vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.

10. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima Leidime arba Sprendime, kai saugotini želdiniai:

10.1. nebus kertami – Leidimas ar Sprendimas išduotas intensyviam želdinių genėjimui;

10.2. kertami, kitaip pašalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi 9 punkte numatytais atvejais;

10.3. yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui);

10.4. yra pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu;

10.5. kertami vykdant teritorijų planavimo dokumentuose, viešųjų atskirųjų želdynų projektuose numatytus kraštovaizdžio formavimo kirtimus;

10.6. auga ant piliakalnių, pilkapių;

10.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

10.8. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

10.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais;

10.10. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje;

10.11. auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti;

10.12. auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio;

10.13. nurodyti saugomų teritorijų planavimo, saugomų rūšių ar buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos;

10.14. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama veisti mišką;

10.15. kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės sienos apsaugos tikslus.

11. Kai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius, Savivaldybės administracija privalo gauti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau – Komisija) išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Komisija išvadą privalo pateikti per 20 darbo dienų.

12. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai:

12.1. numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose;

12.2. numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;

12.3. suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, arba kurį pasirašė ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kaimo teritorijoje.

13. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo išlaidas Taisyklių 12 punkte nurodytais privalomais želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo atvejais, apmoka želdyno ar želdinių savininkas ar valdytojas, kitais atvejais – želdynų ir želdinių būklės ekspertizės iniciatorius.

14. Suinteresuota visuomenė turi teisę savo iniciatyva užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai ją atlikti neprivaloma, ir perduoti želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą Savivaldybės administracijai. Apie užsakytą ir numatomą atlikti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę suinteresuotos visuomenės atstovai privalo informuoti Savivaldybės administraciją raštu, pateikdami pranešimą, iki Leidimo ar Sprendimo įsigaliojimo termino arba iki viešojo atskirojo želdyno projektavimo parengiamojo etapo pabaigos.

15. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizę atlieka nepriklausomi želdynų ir želdinių ekspertai, turintys kvalifikaciją patvirtinantį atestatą.

16. Kai ketinama atlikti želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus privačiame žemės sklype:

16.1. privačios žemės sklypo savininkas pateikia Savivaldybės administracijai nustatytos formos (Taisyklių 3 priedas) prašymą (toliau – Prašymas) dėl Leidimo išdavimo;

16.2. Savivaldybės administracija įvertinusi pateiktą Prašymą ir nustačiusi, kad asmuo, prašantis išduoti Leidimą, pateikė netinkamai užpildytą Prašymą, per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos raštu informuoja apie tai Prašymą pateikusį asmenį ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam Prašymui pateikti;

16.3. gavusi asmens tinkamai užpildytą Prašymą, Savivaldybės administracija organizuoja prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą;

16.4. Savivaldybės administracija patikrinus ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, ir apskaičiavus pašalinamų želdinių atkuriamąją vertę, Savivaldybės vykdomoji institucija išduoda Leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;

16.5. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir Leidimas turi būti išduotas per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto Prašymo gavimo dienos;

16.6. Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėjus prašymą ir nustačius, kad numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas prieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, Prašymą pateikęs asmuo apie atsisakymą išduoti Leidimą informuojamas raštu, nurodant motyvus;

16.7. jeigu per nustatytą terminą pagal tinkamai užpildytą Prašymą Leidimas neišduodamas arba Taisyklių nustatyta tvarka motyvuotai neatsisakoma jį išduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas.

16.8. Savivaldybės administracija laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Leidimo išdavimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie išduotą Leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį.

16.9. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 19 punkte numatytam terminui.

16.10. Leidimas galioja neterminuotai.

17. Kai ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose:

17.1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos seniūnija (tos teritorijos, kurioje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius), Savivaldybės administracijai pateikia Prašymą (Taisyklių 3 priedas);

17.2. Savivaldybės vykdomoji institucija, per 20 darbo dienų nuo gauto ir tinkamai užpildyto Prašymo gavimo dienos, įvertinusi ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, taip pat šių Taisyklių numatytais atvejais atsižvelgdama į Komisijos išvadą ir (ar) Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, priima Sprendimą (Taisyklių 2 priedas), kuris įsigalioja ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama informacija apie priimtą Sprendimą, nurodant numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį bei numatomą Sprendimo įsigaliojimo dieną;

17.3. kartu su Sprendimu Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama Komisijos išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas šių Taisyklių numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki Sprendimo priėmimo;

17.4. jeigu iki nurodytos Sprendimo įsigaliojimo dienos Savivaldybės administracija gauna rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę arba suinteresuotos visuomenės pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus, Sprendimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti;

17.5. gavusi želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir Sprendimo nekeičia, Sprendimą pakeičia arba Sprendimą panaikina, šią informaciją ir želdinių būklės ekspertizės išvadą paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu Savivaldybės vykdomoji institucija neatsižvelgė ar atsižvelgė tik iš dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, nurodomos tokio sprendimo priežastys ir motyvai;

17.6. Sprendime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 19 punkte numatytam terminui.

18. Kai ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius, valstybinėje žemėje (išskyrus Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijas):

18.1. Valstybinės žemės valdytojas, ketinantis kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, Savivaldybės administracijai pateikia Prašymą (Taisyklių 3 priedas) dėl Leidimo išdavimo;

18.2.  Savivaldybės vykdomoji institucija, įvertinusi, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, taip pat šių Taisyklių numatytais atvejais atsižvelgusi į Komisijos išvadą, priima Sprendimą išduoti Leidimą ir numato Leidimo įsigaliojimo terminą, kuris gali būti ne ankstesnis kaip po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo išduoti leidimą priėmimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama informacija apie priimtą Sprendimą išduoti Leidimą, nurodant numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį bei numatomą leidimo įsigaliojimo dieną;

18.3. kartu su Sprendimu dėl Leidimo išdavimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama Komisijos išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas šių Taisyklių numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki Sprendimo dėl Leidimo išdavimo priėmimo;

18.4. jeigu per nustatytą terminą Savivaldybės administracija gauna rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę arba suinteresuotos visuomenės pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus, Leidimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti;

18.5. gavusi želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir priima sprendimą nekeisti Leidimo, pakeisti Leidimą arba panaikinti Sprendimą dėl Leidimo išdavimo ir jį kartu su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu Savivaldybės vykdomoji institucija neatsižvelgė ar atsižvelgė tik iš dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės vykdomosios institucijos Sprendime dėl leidimo išdavimo privaloma nurodyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.

18.6. Leidimas galioja neterminuotai.

18.7. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 19 punkte numatytam terminui.

19. Viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo bei viešųjų želdynų įrengimo ar pertvarkymo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomus darbus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje (kai numatytiems vykdyti darbams nereikia šių Taisyklių 7 punkte numatyto leidimo ar sprendimo) arba nuo įsigaliojusio Leidimo ar Sprendimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje. Nurodytas terminas netaikomas, kai viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus atlikti reikia nedelsiant, kai dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio želdinio būklė pakito ir želdinys kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui.

20. Savivaldybės administracija prieš Leidimo išdavimą ar Sprendimo priėmimą dėl išvados gavimo kreipiasi į:

20.1Saugomos teritorijos direkciją, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje teritorijoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

20.2Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių, kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje.

21. 20 punkte nurodytoms institucijoms išvadai pateikti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Kol negauta išvada iš 20 punkte nurodytų institucijų, Leidimas neišduodamas ir (ar) Sprendimas nepriimamas.

22. Prašymas išvadai gauti iš 20 punkte nurodytų institucijų neteikiamas, jei nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra suderinti su Taisyklių 20 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, kitaip pašalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi saugotini želdiniai.

23. Leidimo galiojimas panaikinamas:

23.1. kai įsiteisėja teismo sprendimas;

23.2. kai Savivaldybės vykdomoji institucija išduoda naują Leidimą;

23.3. privataus žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymu.

24. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

24.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

24.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

24.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

24.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

24.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

25. Kitos su Leidimo ar Sprendimo išdavimu susijusios nuostatos:

25.1. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti iš asmens, prašančio kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius, Savivaldybės administracija gali prašyti papildomos informacijos ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės, kai to nereikalauja Želdynų įstatymas;

25.2. Savivaldybės administracija, esant poreikiui, gali kreiptis į Komisiją dėl išvados pateikimo planuojant kirsti saugotinus želdinius kitais nei šių taisyklių 11 punkte nustatytais atvejais;

25.3. priimdama Sprendimą išduoti Leidimą, Savivaldybės vykdomoji institucija ar išvadą dėl Leidimo išdavimo teikianti Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti;

25.4. Leidimą kirsti saugotinus želdinius Savivaldybės vykdomoji institucija išduoda ar Komisija išvadą dėl Leidimo išdavimo teikia įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius;

25.5. priėmus Sprendimą ar išdavus Leidimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo, Savivaldybės administracijos darbuotojas saugotinus želdinius pažymi dažais (raudonas X – šalinamas; geltonas taškas – genėjimas; žalia „P“- persodinimas);

25.6. draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus;

25.7. draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

 

IV SKYRIUS

prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo TVARKA

 

26. Jeigu saugotiną želdinį nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos paaiškėja, kad privačios žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės valdytojui išduotame Leidime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl želdinių atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo, jeigu leidime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra didesnis už perskaičiuotąjį arba želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neturėjo būti skaičiuojama. Savivaldybės administracija privalo privačios žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos perskaičiavimo išnagrinėti. Savivaldybės vykdomoji institucija turi priimti sprendimą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permokos grąžinimo per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo (Taisyklių 4 priedas) gavimo. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permoką į prašymo pateikėjo nurodytą sąskaitą banke grąžinama per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

27. Jeigu nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje buvusį želdinį paaiškėja, kad Sprendime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, Savivaldybės administracija jį perskaičiuoja ir atitinkamai sumažina ar padidina savo artimiausios želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį.

 

V SKYRIUS

ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

28. Želdiniai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose sodinami vadovaujantis projektavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, želdinių inventorizacijos duomenimis ir atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus. Projektai derinami su Savivaldybės administracijos Vyriausiuoju architektu.

29. Medžiai ir krūmai sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

30. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytas teritorijos želdinimas, Vyriausiasis architektas priima pasirašydamas statybos užbaigimo aktą tik tada, kai įvykdyti projektinėje dokumentacijoje numatyti želdinimo darbai. Kai objektas priimamas naudoti želdinimui nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, statytojas pateikia savo prievolės įvykdymo garantiją, kurios įvykdymą kontroliuoja Vyriausiasis architektas.

 

VI SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

31. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai privalo:

31.1. saugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos prižiūrėti ir tvarkyti, užtikrinti želdinių gerovę;

31.2 leisti želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir Savivaldybės administracijos išduotą patvirtinimą raštu apie Savivaldybės pavedimu atliekamus inventorizavimo darbus, atlikti inventorizavimo darbus, šviesiu paros metu darbo dienomis įeiti į teritorijas, kuriose auga želdiniai, ir atlikti inventorizavimo darbus;

31.3. nenaudoti invazinių rūšių augalų želdynams įrengti ir nesodinti invazinių rūšių augalų, išskyrus istorinius želdynus.

32. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, renginių organizavimo tvarką, lankytojų teises ir pareigas).

33. Viešųjų želdynų savininkai ir (ar) valdytojai turi teisę apriboti ar uždrausti lankymąsi šiuose želdynuose, kai juose vykdomi priežiūros ir tvarkymo darbai. Apie priimtą sprendimą apriboti ar uždrausti viešojo želdyno lankymą viešųjų želdynų savininkai ir (ar) valdytojai privalo paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje (kai viešojo želdyno savininkas ir (ar) valdytojas yra Savivaldybės institucija) ir želdynų informaciniuose stenduose, jeigu tokie įrengti, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatytų apribojimų pradžios.

34. Savivaldybės vykdomoji institucija pagal kompetenciją nustatyta tvarka suteikia teisę atlikti viešųjų atskirųjų želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus ar dalį jų gyvenamosios vietos bendruomenėms, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, sodininkų bendrijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems juridiniams asmenims, taip pat turi teisę iš šių asmenų priimti savo nuosavybėn neatlygintinai perduodamus sodmenų kokybės reikalavimus viešųjų želdynų įrengimui ir želdinių viešosiose erdvėse sodinimui atitinkančius želdinius, sudarydama sutartis dėl bendradarbiavimo želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityje. Prieš sudarydama bendradarbiavimo sutartį, privalo įsitikinti, kad gyvenamosios vietos bendruomenės, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, nevyriausybinės organizacijos ar kiti juridiniai asmenys galės užtikrinti Želdinių įstatymo VII skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

 

VII SKYRIUS

DRAUDIMAI VIEŠUOSIUOSE ŽELDYNUOSE

 

35.     Viešuosiuose želdynuose draudžiama:

35.1sodinti teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus, išskyrus apsauginės ir ekologinės paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus;

35.2kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius augalų vegetacijos metu (išskyrus kirsti pavojų keliančius medžius);

35.3fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti, naikinti želdinius ir želdynus;

35.4kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

35.5leisti iš medžių sulą, pažeisti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių pažeidimus;

35.6kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas (išskyrus renginių, švenčių metu), sūpuokles, virves ir kita;

35.7mindžioti gėlynus, vejas;

35.8važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;

35.9be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;

35.10. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių;

35.11. plauti visų rūšių transporto priemones;

35.12. deginti atliekas, lapus, šakas, kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

35.13. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;

35.14. ganyti gyvulius;

35.15. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;

35.16. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų) ir kt.;

35.17. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;

35.18. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;

35.19. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

36. Želdinių sunaikinimu yra laikomi tam tikrų medžio gyvybinių funkcijų pažeidimai, kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 patvirtinta Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodika.

37. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir naikinamos Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

39. Taisyklės yra privalomos visiems Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, fiziniams ir juridiniams asmenims.

40. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, galioja patvirtinti naujos redakcijos dokumentai.

41. Sprendimai, priimti vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

1 priedas

 

 

(Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius forma)

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS, INTENSYVIAI GENĖTI
SAUGOTINUS ŽELDINIUS

 

_________________ Nr. _________________

(data)

Jonava

 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą _______________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

adresas, telefono numeris)

________________________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

 

________________________________________________________________________________

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

 

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

(terminai, ribojantys darbus)

 

___________________                           ______________________               ______________
(saugotinų želdinio rūšys*)                                      (stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)                     (želdinių kiekis) 

 

Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct.

 

Leidimas įsigalioja: 20___ m. _____________________  ___ d.

 

Darbus vykdyti ne anksčiau kaip: 20___ m. _____________________  ___ d.

 

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktorius                         ____________________                ____________________                       

                                                                                         (parašas) (vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

 

 

 

*įterpiama eilučių tiek, kiek reikalinga išvardinti visas rūšis.

___________________

 

 

 

Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

2 priedas

 

(Sprendimo forma) 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

 

_________________ Nr. _________________

(data)

Jonava

Nuspręsta pagal pateiktą prašymą ____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

 

________________________________________________________________________________

adresas, telefono numeris)

žemės sklype _____________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

 

________________________________________________________________________________

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

(terminai, ribojantys darbus)

 

 

___________________                           ______________________               ______________
(saugotinų želdinio rūšys*)                                      (stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)                     (želdinių kiekis) 

 

Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct.

 

Sprendimas įsigalioja: 20___ m. _____________________  ___ d.

 

Darbus vykdyti ne anksčiau kaip: 20___ m. _____________________  ___ d.

 

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktorius                         ____________________                ____________________                       

                                                                            (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

 

 

*įterpiama eilučių tiek, kiek reikalinga išvardinti visas rūšis.

___________________

 

Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius forma)

_______________________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

_________________

(data)

_________________
(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius žemės sklype/teritorijoje

_______________________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr./vieta)

_______________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai)

_______________________________________________________________________________

(saugotinų želdinių rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

_______________________________________________________________________________

(saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo priežastis)

 

Darbus numatoma pradėti ir baigti___________________________________________________

(numatoma darbų atlikimo data)

Pateikiu šiuos dokumentus:

1.         Žemės sklypo plano kopiją;

2.         Žemės sklypo registro pažymėjimo kopiją;

3.         Įgaliojimo kopiją (jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo);

4.         Numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžių schemą (schema parengta ant topografinio, žemės sklypo ribų plano ar kito kartografinio pagrindo, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį);

5.         Prašomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinų želdinių nuotraukas;

6.         Želdynų ir želdinių ekspertizės išvadą (jei taikoma);

7.         Suderinto ir patvirtinto projekto, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, intensyvus genėjimas, kopiją (jei yra);

8. _______________________________________________________________________________ .

                                                                      

________________                                                                                  ________________________

(parašas)                                                                                                                                          (vardas ir pavardė)

Pasirašydamas / -a patvirtinu, kad esu informuotas / -a, jog Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8 349 50154, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą/skundą/pareiškimą, ir / arba vykdydama sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis aš esu, ir / arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.

Esu informuotas / -a, jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą. Administracijos duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų kontaktai – Eleonora Slovikaitė, tel. (8 349) 50086, el. p. adresas: duomenu.apsauga@jonava.lt

___________________

 

 

Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

4 priedas

 

 

 

(Prašymo dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo forma)

_______________________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

_________________

(data)

_________________
(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau perskaičiuoti, gražinti (reikiamą pabraukti), leidime Nr. ___________ _____________
                                                                                                                                                                                  (data)

dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo darbams, žemės sklype/teritorijoje _____________________________________________________                                  

(žemės sklypo adresas/vieta)

apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį į mano sąskaitą _____________________________________.

(asmens sąskaitos Nr. ir banko pavadinimas)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(aplinkybės dėl kurių želdinių atkuriamosios vertės kompensacija turėtų būti perskaičiuota ar gražinta, nurodant medžių rūšis ir kiekius)

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

________________                                                                            ________________________

(parašas)                                                                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

 

Pasirašydamas / -a patvirtinu, kad esu informuotas / -a, jog Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8 349 50154, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą/skundą/pareiškimą, ir / arba vykdydama sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis aš esu, ir / arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.

Esu informuotas / -a, jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą. Administracijos duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų kontaktai – Eleonora Slovikaitė, tel. (8 349) 50086, el. p. adresas: duomenu.apsauga@jonava.lt

___________________