Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl SUTIKIMO PERTVARKYTI CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ IR ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO

 

2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 804
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.104 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 13 straipsnio 2 ir 5 dalimis ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad biudžetinė įstaiga Centrinė hipotekos įstaiga būtų pertvarkyta į valstybės įmonę.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Pertvarkymo tikslas – optimizuoti pagrindinių valstybės registrų valdymą, valstybės informacinių išteklių naudojimą ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimą, užtikrinti jų plėtrą ir tobulinimą.

2.2. Po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens teisinė forma – valstybės įmonė, pavadinimas – valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, buveinės adresas – Vilnius, Tilto g. 17.

2.3. Po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens veiklos tikslai – tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą, Turto arešto aktų registrą, Testamentų registrą, Vedybų sutarčių registrą, Sutarčių registrą, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, Įgaliojimų registrą ir teikti šių registrų duomenis, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis, taip pat atlikti Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas.

2.4. Po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

3. Perduoti po biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo veiksiančiai valstybės įmonei Centrinei hipotekos įstaigai 2015 m. gruodžio 31 d. balansine verte biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos patikėjimo teise valdytą visą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Perdavus šio nutarimo 3 punkte nurodytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos turto vertės padidėjimas turi būti registruojamas valstybės įmonės savininko kapitalo dalyje.

4.2. Valstybės įmonei Centrinei hipotekos įstaigai perduotas šio nutarimo 3 punkte nurodytas trumpalaikis materialusis turtas yra dotacija.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis