LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184

DĖL Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 26 Nr. 1K-193

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“:

1.1. I skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“:

1.1.1. Pakeičiu 1.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1.4.3.1. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1.4.3.1.1. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1.4.3.1.1.1. Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą

1.4.3.1.1.2. Pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus

1.4.3.1.1.3. Delspinigiai

1.4.3.1.1.4. Pajamos iš konfiskacijos

1.4.3.1.1.5. Kitos netesybos

1.4.3.2. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą

1.4.3.2.1. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą

1.4.3.2.1.1. Pajamos iš baudų už aplinkos teršimą

1.4.3.2.1.2. Pajamos iš konfiskacijos

1.4.3.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos pagal Žuvininkystės įstatymą

1.4.3.3.1. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos pagal Žuvininkystės įstatymą

1.4.3.3.1.1. Pajamos iš baudų pagal Žuvininkystės įstatymą

1.4.3.3.1.2. Pajamos iš konfiskacijos“

1.1.2. Pakeičiu 1.4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.5. Kitos neišvardytos pajamos

1.4.5.1. Kitos neišvardytos pajamos

1.4.5.1.1. Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos

1.4.5.1.1.1. Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos

1.4.5.1.2. Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų

1.4.5.1.2.1. Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų

1.4.5.1.3. Iš tabako bendrovių gaunamos lėšos

1.4.5.1.3.1. Iš tabako bendrovių gaunamos lėšos

1.4.5.1.4. Kitos neišvardytos pajamos

1.4.5.1.4.1. Kitos neišvardytos pajamos

1.2. II skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“:

 

1.2.1. Pakeičiu 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.1.1.1.01. Mityba

2.2.1.1.1.02. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.07. Apranga ir patalynė

2.2.1.1.1.08. Spaudiniai

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės

2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)

2.2.1.1.1.12. Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos“

1.2.2. Pakeičiu 3.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas

3.1.1.1. Žemė

3.1.1.1.1. Žemė

3.1.1.1.1.1. Žemė

3.1.1.2. Pastatai ir statiniai

3.1.1.2.1. Pastatai ir statiniai

3.1.1.2.1.1. Gyvenamieji namai

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai

3.1.1.2.1.3. Kiti pastatai ir statiniai

3.1.1.3. Mašinos ir įrenginiai

3.1.1.3.1. Mašinos ir įrenginiai

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai

3.1.1.3.1.3. Ginklai ir karinė įranga

3.1.1.4. Vertybės

3.1.1.4.1. Vertybės

3.1.1.4.1.1. Muziejinės vertybės

3.1.1.4.1.2. Antikvariniai ir kiti meno kūriniai

3.1.1.4.1.3. Kitos vertybės

3.1.1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

3.1.1.5.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas“

1.2.3. Pakeičiu 3.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.3. Atsargų kūrimas ir įsigijimas

3.1.3.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos

3.1.3.1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos

3.1.3.1.1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos

3.1.3.2. Kitos atsargos

3.1.3.2.1. Kitos atsargos

3.1.3.2.1.1. Žaliavos ir medžiagos

3.1.3.2.1.2. Nebaigta gamyba

3.1.3.2.1.3. Pagaminta produkcija

3.1.3.2.1.4. Pirktos prekės, skirtos parduoti

3.1.3.2.1.5. Karinės atsargos“

1.3. III skyriuje „Valstybės funkcijų klasifikacija“:

1.3.1. Pakeičiu 02.01 papunktį ir jį išdėstau taip:

02.01. Karinė gynyba

02.01.01. Karinė gynyba (BP)

02.01.01.01. Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas

02.01.01.02. Gynybos pajėgos ir jų palaikymas

02.01.01.04. Karo lauko ligoninės

02.01.01.05. Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse

02.01.01.06. Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

1.3.2. Pakeičiu 02.03 papunktį ir jį išdėstau taip:

„02.03. Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose

02.03.01. Karinė pagalba užsieniui (BP)

02.03.01.01. Karinės pagalbos administravimas ir karinės pagalbos misijų, akredituotų užsienio valstybėse arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų arba aljansų, valdymas

02.03.01.02. Karinė pagalba dotacijomis, paskolomis arba skolinant įrangą

02.03.01.03. Dalyvavimas tarptautinėse taikos palaikymo pajėgose ir kitose tarptautinėse operacijose“.

1.4. 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos paaiškinimai“:

1.4.1. I skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“:

1.4.1.1. Pakeičiu 1.4.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Palūkanos (1.4.1.1.) – kreditoriaus uždirbtos pajamos už leidimą debitoriui naudoti paskolintas lėšas. Pajamos iš palūkanų nuolat auga per visą tą laikotarpį, kol yra tas finansinis turtas. Mokestinės paskolos palūkanos priskiriamos „Kitų subjektų“ palūkanoms.“

1.4.1.2. Pakeičiu 1.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos. Baudos ir delspinigiai – pinigai, kuriuos perveda subjektai teismų arba administracinių organų sprendimu už teisės aktų pažeidimus. Taip pat įtraukiami ir ikiteisminiai susitarimai. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos – sumos, kurios buvo pervestos valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Pajamų iš baudų ir konfiskacijų grupei priskiriama: pajamos iš baudų ir konfiskacijos (1.4.3.1), pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą (1.4.3.2), pajamos iš baudų ir konfiskacijos pagal Žuvininkystės įstatymą (1.4.3.3). Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (straipsnis 1.4.3.1.1.1.) – tai administracinių baudų, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, pajamos.“

1.4.1.3. Pakeičiu 1.4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.5. Kitos neišvardytos pajamos. Į šią grupę įtraukiamos visos pajamos, kurios nebuvo įtrauktos į kitas grupes, ir tos pajamos, apie kurias trūksta informacijos, kad galima būtų jas priskirti tam tikrai grupei. Į šią grupę įtraukiamos valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos (1.4.5.1.1.), žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų (1.4.5.1.2.), iš tabako bendrovių gaunamos lėšos (1.4.5.1.3.) ir kitos neišvardytos pajamos (1.4.5.1.4.).“

1.4.2. II skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“:

1.4.2.1. Pripažįstu netekusia galios 2.2 papunkčio aštuntąją pastraipą „Į prekių ir paslaugų naudojimo kategoriją įtraukiamas ginklų (raketų, raketinių ginklų ir kovinių galvučių) ir įrangos, naudojamos šiems ginklams tiekti (pvz., įrenginių raketoms paleisti, karinių laivų, povandeninių laivų ir tankų), įsigijimas. Objektų, kuriuos galima panaudoti ir civiliniais, ir kariniais tikslais, pavyzdžiui, karinių aerodromų, dokų, karo specialiųjų mokyklų, ligoninių ir buveinių, įrangos įsigijimas laikomas ilgalaikio turto įsigijimu. Policijos ir vidaus saugumo tarnybų įsigyti ginklai arba šarvuotos transporto priemonės laikomos įsigytu ilgalaikiu turtu, net jeigu išlaidos tokiai pat įrangai kariniais tikslais būtų traktuojamos kaip prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos.“

1.4.2.2. Pakeičiu 2.2 papunkčio keturioliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymas. Transporto priemonių remonto, nuomos bei transporto priemonių išlaikymo (degalai, tepalai, atsarginės dalys, padangos ir pan.) išlaidos; transporto priemonių draudimo, parkavimo ir apsaugos išlaidos;“

1.4.2.3. Pripažįstu netekusia galios 2.2 papunkčio septynioliktąją pastraipą „2.2.1.1.1.09. Ginklai ir karinė įranga;“

1.4.2.4. Pakeičiu 2.2 papunkčio dvidešimt pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą). Veiklos nuomos būdu gali būti finansuojama: pramonės, prekybos įranga; medicininė įranga; žemės ūkio technika, įrenginiai; statybinė technika; nekilnojamasis turtas; kompiuterinė ir organizacinė technika (kompiuteriai, spausdintuvai, monitoriai, kopijavimo aparatai ir kt.); kita. Į šį straipsnį neįtraukiamos transporto priemonių nuomos išlaidos, kurios yra priskiriamos straipsniui 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaikymas;“

1.4.2.5. Pakeičiu 2.2 papunkčio dvidešimt ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams.“

1.4.2.6. Pripažįstu netekusia galios 2.2 papunkčio dvidešimt šeštąją pastraipą „2.2.1.1.1.19. Veiklos nuoma. Veiklos nuomos būdu gali būti finansuojama: pramonės, prekybos įranga; medicininė įranga; žemės ūkio technika, įrenginiai; statybinė technika; naujos ir naudotos transporto priemonės; nekilnojamasis turtas; kompiuterinė technika, organizacinė technika (kompiuteriai, spausdintuvai, monitoriai, kopijavimo aparatai ir kt.); kita;“

1.4.2.7. Pakeičiu 2.2 papunkčio dvidešimt septintąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos. Jos apima šildymo išlaidas, taip pat šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro įsigijimo išlaidas (atvežimo, paruošimo); elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidas, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų apmokėjimo, šiukšlių išvežimo išlaidas.“

1.4.2.8. Pakeičiu 2.2 papunkčio dvidešimt aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos. Šis straipsnis apima narystės mokesčius tarptautinėms organizacijoms, mokesčius bankams už pavedimus ir kitas jų paslaugas, komisinių išlaidas, taip pat visas kitas, nepaminėtas 2.2.1.1.1.11-2.2.1.1.1.20 straipsniuose, paslaugų naudojimo išlaidas.“

1.4.2.9. Pakeičiu 2.8 papunkčio dvyliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„mokesčiai, rinkliavos, paskirtos baudos, kuomet vienas valdymo lygis perveda lėšas kitam valdymo lygiui, įmokos į Garantinį fondą;“

1.4.2.10. Papildau 3.1.1 papunktį nauja aštuonioliktąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

„Į ginklų ir karinės įrangos (3.1.1.3.1.3.) straipsnį įtraukiamos transporto priemonės ir kita įranga, kuriuos galima naudoti tik kariniais tikslais, pvz., karo laivai, povandeniniai laivai, karo orlaiviai, tankai, raketų transportavimo ir leidimo įrenginiai ir kiti. Taip pat didelę naikinamąją galią turinčios balistinės raketos, galinčios turėti ilgalaikį atgrasomąjį poveikį puolančioms pajėgoms. Dauguma transporto priemonėmis ir kita įranga gabenamų vienkartinio naudojimo ginklų priskiriami karinėms atsargoms (straipsnis 3.1.3.2.1.5. „Karinės atsargos“). Objektų, kuriuos galima panaudoti ir civiliniais, ir kariniais tikslais, pavyzdžiui, karinių aerodromų, dokų, karo specialiųjų mokyklų, ligoninių ir buveinių, įrangos įsigijimas laikomas ilgalaikio turto įsigijimu.“

1.4.2.11. Buvusią 3.1.1 papunkčio aštuonioliktąją – dvidešimtąją pastraipas laikau atitinkamai devynioliktąja – dvidešimt pirmąja pastraipomis.

1.4.2.12. Pakeičiu 3.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas. Nematerialųjį turtą sudaro naudingų iškasenų žvalgymas; kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos; literatūros ir meno kūrinių originalai ir kitas nematerialusis turtas, skirtas naudotis ilgiau negu vienus metus. Šiuo turtu naudotis gali tik tie subjektai, kurie įgijo nuosavybės teises į šį turtą, arba subjektai, kurie gavo savininko leidimą. Kito nematerialiojo turto straipsniui (3.1.2.1.1.5.) priskiriama geografiškai orientuotos duomenų bazės ir žemėlapiai ir kitas 3.1.2.1.1.1.-3.1.2.1.1.4 straipsniuose nepaminėtas nematerialusis turtas.“

1.4.2.13. Papildau 3.1.3 papunktį septintąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

„Karinės atsargos (3.1.3.2.1.5.) apima šaudmenis, raketas, bombas ir kitus vienkartinius karinius objektus, panaudojamus ginkluose ir karinėje įrangoje. Į šį straipsnį neįtraukiamos 3.1.1.3.1.3. straipsniui „Ginklai ir karinė įranga“ priskiriamos ilgalaikio turto išlaidos.“

1.4.3. III skyriuje „Valstybės funkcijų klasifikacija“:

1.4.3.1. Pakeičiu 02.01 papunktį ir jį išdėstau taip:

02.01. Karinė gynyba

02.01.01. Karinė gynyba (BP). Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas. Gynybos pajėgų valdymas ir jų palaikymas. Į šią klasę įtraukta: karo atašė biurai užsienyje; karo lauko ligoninės. Į šią klasę neįtraukta: karinė pagalba užsieniui (02.03.01.); stacionarinės ligoninės (07.03.); karo mokyklos ir specialiosios karo mokyklos, kuriose mokymo programos panašios į civilinių įstaigų mokymo programas, įskaitant ir tas mokymo įstaigas, kurias galima lankyti tik kariniam personalui ir jų šeimų nariams (09.01.), (09.02.), (09.03.), (09.04.); pensijų sistemos kariniam personalui (10.02.).“

1.4.3.2. Pakeičiu 02.03 papunktį ir jį išdėstau taip:

02.03. Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose

02.03.01. Karinė pagalba užsieniui (BP). Karinės pagalbos administravimas ir karinės pagalbos misijų, akredituotų užsienio valstybėse arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų, valdymas. Karinė pagalba dotacijomis (pinigais arba natūra), paskolomis (mokant palūkanas) arba skolinant įrangą; įnašai tarptautinėms taikos palaikymo pajėgoms, įskaitant žmonių paskyrimą ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo nuostatos taikomos rengiant Lietuvos Respublikos 2015 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius