KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-553 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 12 d.  Nr. T-388

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.       Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lėšų skyrimą tėvams (globėjams), kurių vaikai lanko Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), kurios turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas ir kurių steigėja nėra valstybė ar Savivaldybė (toliau – nevalstybinė švietimo įstaiga).“

2.       Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Aprašo 4 punkte nustatyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir kas mėnesį išmokama tuo atveju, jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, Aprašo 4 punkte nustatyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį už vaiko ugdymą. Apraše nurodyta kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę ją gauti.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                         Visvaldas Matijošaitis