LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO

PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS KOLEGIJŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. (1.4)-1T-4

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 ir 4 dalimis:

1. P a k e i č i u  ir  p a p i l d a u Atrankos kolegijų sudarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-26 (toliau – Taisyklės):

1.1.     5 punktą išdėstyti taip:

5. Atrankos kolegija yra sudaroma automatizuotu būdu, naudojantis teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu (toliau – Modulis). Moduliu sugeneravus atitinkamo Teismo skyriaus teisėjų kolegijų sąrašą, į atrankos kolegiją vienam kalendoriniam mėnesiui skiriami pagal šį sąrašą pirmi trys atrankoje tą mėnesį galintys dirbti teisėjai. Jei teisėjas negali būti skiriamas į atrankos kolegiją, jis pakeičiamas pirmu kitu galinčiu dirbti atrankoje teisėju pagal Modulio pasiūlytą teisėjų sąrašą. Moduliu sugeneruoto teisėjų kolegijų sąrašo versijos numeris nurodomas Teismo nutarties dėl atrankos kolegijos sudarymo viršutiniame dešiniajame kampe. Atrankos kolegijų generavimo dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuose nurodytos teisėjų neįtraukimo į atrankos kolegiją priežastys (pavyzdžiui, įsakymai dėl atostogų, komandiruočių), bei nutartys, kuriomis sudaromos atrankos kolegijos ar keičiama jų sudėtis, įtraukiami į Teismo dokumentacijos planą.“

1.2. 7 punktą išdėstyti taip:

7. Jei būtina pakeisti į atrankos kolegiją paskirtą teisėją kitu teisėju (dėl ligos, iš anksto neplanuotos komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių), teisėjas pakeičiamas kitu galinčiu dirbti atrankoje teisėju pagal tam kalendoriniam mėnesiui Modulio pasiūlytą teisėjų sąrašą (Taisyklių 5 punktas), išskyrus atvejus, kai Teismo skyriaus pirmininkas arba Teismo pirmininkas motyvuotai nusprendžia kitaip. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista atitinkamam laikotarpiui, skelbiama Teismo tinklalapyje tą pačią dieną, kurią ji buvo priimta. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista konkrečioje byloje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiama atitinkamiems proceso dalyviams.“

1.3. .10 punktą išdėstyti taip:

10. Teisėjui pradedant ar baigiant eiti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas, taip pat kitais išskirtiniais atvejais Teismo skyriaus pirmininkas ar Teismo pirmininkas gali motyvuotai nukrypti nuo Taisyklių 3 – 9 punktuose nustatytų taisyklių, jei tai būtina siekiant užtikrinti teisėjų darbo krūvio tolygumą ar dėl kitų svarbių priežasčių.“

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštinės vedėjai Dianai Kurčianovai užtikrinti šio įsakymo ir pakeistų Taisyklių paskelbimą Lietuvos Respublikos teisės aktų registre.

2.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko tarnybos Teismo pirmininko padėjėjai Dovilei Skiauterienei užtikrinti šio įsakymo paskelbimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tinklalapyje.

PRIDEDAMA. Taisyklės su aktualiais pakeitimais.

 

 

 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė,

l. e. Teismo pirmininko pareigas                                                                              Sigita Rudėnaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko

2018 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. (1.4)-1T-26 (su aktualiais pakeitimais,

padarytais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

pirmininko 2019 m. vasario 4 d. įsakymu

Nr. (1.4)-1T-5, 2019 m. liepos 18 d. įsakymu

Nr. (1.4)-1T-33, 2020 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. (1.4)-1T-4

 

Atrankos kolegijų sudarymo taisyklĖs

 

1.    Atrankos kolegijų sudarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytų atrankos kolegijų, kurios sprendžia kasacinių skundų ir prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo ir kitus klausimus (toliau – atrankos kolegijos), sudarymo tvarką. 

2.    Teisėjai į atrankos kolegijas administracinių nusižengimų, baudžiamosioms ir civilinėms byloms skiriami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir Teismas) skyriaus pirmininko nutartimi, kai būtina  – Teismo pirmininko nutartimi.

3.    Sudaroma vienodos teisėjų sudėties atrankos kolegija administracinių nusižengimų ir baudžiamosioms byloms.

4.    Atrankos kolegija nutartimi paprastai sudaroma vienam kalendoriniam mėnesiui. Esant būtinybei, atskiromis nutartimis nustatoma, kad atitinkamais kalendorinio mėnesio laikotarpiais veiks skirtingos sudėties atrankos kolegija. Nutartis dėl atitinkamos sudėties atrankos kolegijos sudarymo skelbiama Teismo interneto tinklalapyje likus 6 darbo dienoms iki šios kolegijos veiklos pradžios.

5.    Atrankos kolegija yra sudaroma automatizuotu būdu, naudojantis teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu (toliau – Modulis). Moduliu sugeneravus atitinkamo Teismo skyriaus teisėjų kolegijų sąrašą, į atrankos kolegiją vienam kalendoriniam mėnesiui skiriami pagal šį sąrašą pirmi trys atrankoje tą mėnesį galintys dirbti teisėjai. Jei teisėjas negali būti skiriamas į atrankos kolegiją, jis pakeičiamas pirmu kitu galinčiu dirbti atrankoje teisėju pagal Modulio pasiūlytą teisėjų sąrašą. Moduliu sugeneruoto teisėjų kolegijų sąrašo versijos numeris nurodomas Teismo nutarties dėl atrankos kolegijos sudarymo viršutiniame dešiniajame kampe. Atrankos kolegijų generavimo dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuose nurodytos teisėjų neįtraukimo į atrankos kolegiją priežastys (pavyzdžiui, įsakymai dėl atostogų, komandiruočių), bei nutartys, kuriomis sudaromos atrankos kolegijos ar keičiama jų sudėtis, įtraukiami į Teismo dokumentacijos planą.

6.    Į atrankos kolegiją paprastai neskiriami:

6.1. Teismo pirmininkas ir Teismo skyrių pirmininkai;

6.2.      teisėjas, jei nuo kalendorinio mėnesio, kuriame jis dirbo atrankoje, pabaigos nepraėjo daugiau kaip du mėnesiai;

6.3.      teisėjas, jei iš anksto žinoma, kad dėl atostogų, komandiruotės ar kito užimtumo, jis daugiau kaip 2 darbo dienas atitinkamą mėnesį negalės dirbti;

6.4.      teisėjas, jei tais kalendoriniais metais teisme yra teisėjų, kurie į atrankos kolegiją vienam kalendoriniam mėnesiui buvo skirti mažiau kartų.

7.    Jei būtina pakeisti į atrankos kolegiją paskirtą teisėją kitu teisėju (dėl ligos, iš anksto neplanuotos komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių), teisėjas pakeičiamas kitu galinčiu dirbti atrankoje teisėju pagal tam kalendoriniam mėnesiui Modulio pasiūlytą teisėjų sąrašą (Taisyklių 5 punktas), išskyrus atvejus, kai Teismo skyriaus pirmininkas arba Teismo pirmininkas motyvuotai nusprendžia kitaip. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista atitinkamam laikotarpiui, skelbiama Teismo tinklalapyje tą pačią dieną, kurią ji buvo priimta. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista konkrečioje byloje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiama atitinkamiems proceso dalyviams.

8.    Atrankos kolegijos pirmininku administracinių nusižengimų ir baudžiamosioms byloms kiek įmanoma vienodesnei kalendorinio mėnesio daliai iš eilės skiriami visi atrankos kolegijos teisėjai pagal jų pavardžių abėcėlės tvarką.

9.    Atrankos kolegijos civilinėms byloms pirmininku skiriamas kolegijos teisėjas, turintis didžiausią teisėjo darbo stažą Teisme. Jei kolegijos sudėtyje yra Teismo pirmininkas arba Teismo skyriaus pirmininkas, jis kolegijoje pirmininkauja pagal pareigas.

10.  Teisėjui pradedant ar baigiant eiti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas, taip pat kitais išskirtiniais atvejais Teismo skyriaus pirmininkas arba Teismo pirmininkas gali motyvuotai nukrypti nuo Taisyklių 3–9 punktuose nustatytų taisyklių, jei tai būtina siekiant užtikrinti teisėjų darbo krūvio tolygumą ar dėl kitų svarbių priežasčių.

_________________________________