LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 1V-579 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-V-902 PRIEMONĖS „PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TIKSLINIŲ TERITORIJŲ VYSTYMAS. I“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 1V-561

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-579 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tisklinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9) (toliau – De minimis reglamentas);

2.3. 2008 m. vasario 14 d. Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo.“

2.    Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1. Konversija – pastatų ar jų dalių (valdomų savivaldybių nuosavybės ar patikėjimo teise), viešųjų teritorijų pertvarkymas naujai funkcijai, paskirčiai ir (arba) atnaujinimas buvusioms dabar aktualioms paskirtims.“

3.  Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai).“

4.  Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, nustatyta tvarka:

20.1. „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ (rodiklio kodas P.B.238); minimali rodiklio pasiekimo reikšmė – 170 000 kv. m;

20.2. „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“ (rodiklio kodas P.B.239); minimali rodiklio pasiekimo reikšmė – 1 200 kv. m.“

5Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Pagal Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) (toliau – Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo) 107 straipsnyje. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, tokia pagalba turi tenkinti visas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 56 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei projektui teikiama valstybės pagalba netenkina Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus arba 56 straipsnio nuostatų, apie tokį projektą, vadovaudamasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 3 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalimi, Ministerija praneša Europos Komisijai ir laukiama jos teigiamo ar neigiamo sprendimo dėl galimybės įgyvendinti projektą.“

6Papildau 241 punktu:

241. Pareiškėjui gali būti teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.“

7Papildau 242 punktu:

242. Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 18 punkto reikalavimais, per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.“

8Papildau 243 punktu:

243. Jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalies ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatas pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų (taip pat ir rangos darbų su projektavimu) sutartys.“

9.    Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Priemonės lėšomis negali būti finansuojamos projektų išlaidos, kurios buvo / yra / bus finansuotos ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšomis.

10Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą, ir 20142020 m. rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 ir 56 straipsnių nuostatos.“

11.     Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą. Aprašo 29.1–29.3 papunkčiuose numatytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d., kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

12Pakeičiu 31.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3. fasadų ir stogų išorės atitvarų bei viršutinio aukšto perdangos apšiltinimo, įskaitant apdailos darbų, bei šildymo sistemos įrengimo ir (ar) keitimo išlaidos įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 9.4 papunktį;“.

13Pakeičiu 31.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.4. pastatų ar patalpų, skirtų viešojo administravimo, sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo įstaigų veiklai, atnaujinimo išlaidos;“.

14Pakeičiu 31.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.6. gatvių, pagal statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, priskiriamų A ir B kategorijoms, tvarkymas;“.

15Pakeičiu 31.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.7. inžinerinių tinklų, išskyrus elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų įvadus projekto lėšomis tvarkomame sklype, kompleksiškai tvarkomoje projekto teritorijoje esančių viešųjų erdvių lietaus nuotekų, apšvietimo tinklus, projekto lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat inžinerinius tinklus, kuriuos privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas, projektavimui, įrengimo ir (ar) atnaujinimo išlaidos;“.

16Papildau 331 punktu:

331.  Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

331.1.   bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

331.2.   bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, taikoma tai pagalbai.“

17Papildau 332 punktu:

332. Siekiant užtikrinti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio laikymąsi, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.“

18Papildau 333 punktu:

333. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, kaip ji apibrėžta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suma turi neviršyti  200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.“

19.     Papildau 334 punktu:

334. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, o de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.“

20Papildau 335 punktu:

335. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.“

21Pakeičiu 39.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurio forma paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;“.

22Pakeičiu 39.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.13. kai paraiškos pateikimo metu darbų, prekių ar paslaugų pirkimas yra įvykdytas, kartu su paraiška turi būti pateikta:

39.13.1. viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių su rangovu ar prekių tiekėju, ar paslaugos teikėju kopijos ir šių sutarčių pakeitimų kopijos, ir (arba) kiti dokumentų, kuriuose nurodytas pirkimo objektas, apimtis ir kaina, kopijos;

39.13.2. pirkimo dokumentų, jei šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, ir jei šiuo pirkimu įsigytų darbų, prekių ar paslaugų, kurias prašoma finansuoti, vertė viršija 175 000 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), kopijos;

39.13.3. darbų, prekių ar paslaugų pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma paraiškoje sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentų kopijos;“.

23Papildau 39.18 papunkčiu:

39.18. Valstybės pagalbos atveju informaciją apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus (Aprašo 3 priedas).“

24. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus. Nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.1 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 4 priedą, o nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.2 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 2 priedą.“

25. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą).

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 16 ir 17 punktuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).“

 

 

26. Pakeičiu 1 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 ir 8 punktuose.“

 

 

 

27. Pakeičiu 1 priedo 4.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.“

 

 

 

28. Pakeičiu 1 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 23 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.2.1 papunktyje.“

 

 

 

29. Pakeičiu 1 priedo 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.“

 

 

 

30. Pakeičiu 1 priedo 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

 

 

4.5.1. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka De minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 241, 333, 334 ir 335 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamos pagal De minimis reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

4.5.2. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 24, 331, 332 ir 334  punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamas pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.“

 

 

 

31. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 17.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4.1 papunktyje.“

 

 

 

32. Papildau 2 priedu (pridedama).

33. Papildau 3 priedu (pridedama).

34. Papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                       Tomas Žilinskas

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo

rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902

priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių

teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo 2 priedas

 

PROJEKTO ATITIKTIES valstybės PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas), 56 straipsnis.

 

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (ių) pavadinimas (i)

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1.

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

3.1.1

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

 

 

 

 

3.1.1.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.1.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.1.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.

Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

 

 

 

3.1.2.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.2.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.4.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.5.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.1.6.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.1.7.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte?

 

 

 

 

3.1.8.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y. įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?

 

 

 

 

3.1.9.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

 

 

 

 

3.1.10.

Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos infrastruktūroms: 10 mln. Eur arba visos išlaidos, viršijančios 20 mln. Eur tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta Reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?

 

 

 

 

3.1.11.

Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus pagal Reglamento 4 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.12.

Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Reglamento 5 straipsnio nuostatas?

 

 

 

 

3.1.13.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.14.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?

 

 

 

 

3.1.15.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.16.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?

 

 

 

 

3.2. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms

3.2.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 56 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.2.2.

Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 56 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.2.3.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą suteikiami pagal Reglamento 56 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.2.4.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Reglamento 56 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.2.5.

Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(data)

 

________________________

(vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

________________________

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas

 

 

 

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGNOZUOJAMUS FINANSINIUS SRAUTUS IR VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS

 

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.*

 

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius

Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais.*

 

Projekto pradžios metai

Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai.*

 

Diskonto norma, %

Nurodoma diskonto norma. Diskonto norma apskaičiuojama pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6)

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI**

 

Nr.

 

Nominalioji grynoji dabartinė vertė

Realioji grynoji dabartinė vertė

 

 

 

2.1.

Alternatyvios investicijos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčių suma).

 

 

 

2.1.1.

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.1.1 iki 2.1.1.n suma).

 

 

 

2.1.1.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Aprašo 37 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos, nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

 

2.1.1.n

 

 

 

2.1.2.

Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.2.1 iki 2.1.2.n suma).

 

 

 

2.1.2.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriumi ir Aprašo 38 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos, ir jų diskontuotos reikšmės nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

 

...

 

 

 

 

2.1.2.n

 

 

 

2.2.

Veiklos išlaidos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos išlaidos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „D.1.“).

 

 

 

2.3.

Veiklos pajamos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčių suma).

 

 

 

2.3.1.

Veiklos pajamos, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos pajamos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „C“).

 

 

 

2.3.2.

Investicijų likutinė vertė, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma diskontuota investicijų likutinė vertė, nurodyta investicinio projekto biudžeto eilutėje „B“).

 

 

 

2.4.

Veiklos pelnas, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.3 ir 2.2 papunkčių reikšmes).

 

 

 

2.5.

Didžiausia galima valstybės pagalbos suma pagal Reglamento 56 straipsnį, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.1.1 ir 2.4 papunkčių reikšmes).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Visi duomenys įrašomi iš valstybės pagalbos gavėjo investicinio projekto, parengto pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

** Duomenys į šią lentelę perkeliami iš kartu pateikiamos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės, kurioje rodiklių reikšmės būtų apskaičiuotos su investicijų projekto rengimo metu galiojančia bazine norma, kuri skelbiama interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6).

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas)

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) (jei taikoma)

 

3. Paraiškos / projekto veiklų patikra dėl atitikties De minimis reglamentui

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)  vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo (OJ L17, 21.1.2000, p. 22-52)

 

 

 

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

 

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

 

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

 

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

 

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

 

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pvz., atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

 

 

 

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

 

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta De minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

 

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

 

 

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

 

 

 

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

 

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal De minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

 

 

 

(Nurodyti De minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

 

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal De minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

 

 

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į De minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

4.

Ar teikiamas finansavimas atitinka De minimis reglamentą?

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Išvadai pritarti

□ Išvadai nepritarti

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

____________________________