r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-122

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. fiziniams asmenims, ne pelno siekiančioms organizacijoms, įstaigoms, Savivaldybės valdomoms įmonėms ir UAB „Akmenės energija“, kuriai išnuomotas Akmenės rajono šilumos ūkis, 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. kitiems juridiniams asmenims – 1 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės – nenaudojamam ar naudojamam ne pagal paskirtį, apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.

2. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto mokestis gali būti sumažinamas ir (ar) suteikiama lengvata Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Akmenės rajono savivaldybės tarybos, nustatyta tvarka arba atlyginamas pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Verslo plėtros skatinimo programą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas