LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisingumo MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 122 „DĖL  ĮĖJIMO Į PATAISOS ĮSTAIGAS IR IŠĖJIMO IŠ JŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 1R-289

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 122 „Dėl Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo priima pataisos įstaigos direktorius, jo pavaduotojas arba įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas pataisos įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka. Leidimą pasirašo sprendimą priėmęs pareigūnas. Vienkartiniuose leidimuose dedamas pataisos įstaigos antspaudas, skirtas pažymoms.“

2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Leidimai registruojami specialiuose žurnaluose arba elektroninėje apskaitos sistemoje.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Įeinantys į pataisos įstaigą darbuotojai, kurie nėra pareigūnai, nuolatinius leidimus, o šių įstaigų ir Kalėjimų departamento pareigūnai – tarnybinius pažymėjimus pateikia kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui. Kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas jam pateiktą leidimą arba tarnybinį pažymėjimą sutikrina su nuolatinio leidimo arba tarnybinio pažymėjimo pavyzdžiu, esančiu įstiklintoje vitrinoje, patikrina atvykusiojo tapatybę pagal nuolatiniame leidime arba tarnybiniame pažymėjime įklijuotą fotonuotrauką, įsitikindamas ją patvirtinančio antspaudo tikrumu. Nuolatinį leidimą arba tarnybinį pažymėjimą pareigūnas įdeda į šiems dokumentams skirtą vietą – lentyną su skyreliais ir pasako įeinančiajam skyrelio numerį.“

5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Nuolatinis leidimas arba tarnybinis pažymėjimas grąžinamas jo savininkui, kai jis išeina iš pataisos įstaigos, kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui patikrinus asmens tapatybę pagal nuolatiniame leidime arba tarnybiniame pažymėjime nurodytus duomenis.“

6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Asmuo, atvykęs į kontrolės ir praleidimo punktą su vienkartiniu leidimu, šį leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pateikia kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui. Pareigūnas patikrina atvykusiojo tapatybę pagal asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente esančią fotonuotrauką, įsitikina ją patvirtinančio antspaudo tikrumu, po to nuplėšia vienkartinio leidimo kontrolinį taloną ir kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu įdeda į leidimams skirtą vietą – lentyną su skyreliais. Vienkartinis leidimas be kontrolinio talono grąžinamas įeinančiam į įstaigą atvykusiam asmeniui.“

7. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Atvykusiam asmeniui, kuris į pataisos įstaigą įėjo su vienkartiniu leidimu, išeinant, kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas paima vienkartinį leidimą, patikrina išeinančiojo tapatybę pagal paliktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytus duomenis ir grąžina dokumentą.“

8. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, Respublikos Prezidento patarėjai, Seimo kontrolieriai ir jų padėjėjai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento valstybės tarnautojai, turintys teisę tikrinti pataisos įstaigų veiklą, teisėjai, prokurorai, ikiteisminio tyrimo ir specialiųjų tarnybų pareigūnai į pataisos įstaigą (iš jos) įleidžiami (išleidžiami) kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui pateikus tarnybinius pažymėjimus. Advokatai į pataisos įstaigą (iš jos) įleidžiami (išleidžiami) pateikus advokato pažymėjimą. Pareigūnas, patikrinęs įeinančiojo (išeinančiojo) į įstaigą (iš jos) tapatybę pagal fotonuotrauką, įklijuotą tarnybiniame pažymėjime (advokato pažymėjime), ir įsitikinęs ją patvirtinančio antspaudo tikrumu, grąžina pažymėjimą įeinančiam (išeinančiam) į įstaigą (iš jos) asmeniui. Seimo ir Vyriausybės narius, Respublikos Prezidento patarėjus, Seimo kontrolierius ir jų padėjėjus, Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojus, teisėjus, įeinančius (išeinančius) į pataisos įstaigą (iš jos), privalo lydėti šios įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.“

9. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Asmuo, įeinantis į pataisos įstaigą ir turintis su savimi šaunamąjį ar dujinį ginklą (pistoletą, revolverį) arba mobiliojo ryšio telefoną, privalo juos palikti kontrolės ir praleidimo punkte. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų bei valstybės įmonių prie pataisos įstaigų darbuotojų, turinčių teisę įsinešti į pataisos įstaigos teritoriją tarnybinius mobiliuosius telefonus, sąrašą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.“

10. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Jeigu pataisos įstaigos kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui kyla įtarimas dėl į kontrolės ir praleidimo punktą įėjusio iš įstaigos išeinančio asmens, jis išeinančiojo neišleidžia ir apie tai praneša įstaigos direktoriaus įgaliotam pareigūnui.“

11. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar be palydos, išeinant iš pataisos įstaigos per kontrolės ir praleidimo punktą, privalo dalyvauti įstaigos direktoriaus pareigūnas, vykdantis šių nuteistųjų priežiūrą.“

12. Pripažįstu netekusiu galios 28 punktą.

13. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Nuteistasis, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos ar be palydos, išeidamas iš pataisos įstaigos, kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui pateikia leidimo kontrolinį taloną ir gauna leidimą, suteikiantį teisę išeiti iš šios įstaigos. Kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas nuteistojo pateiktą leidimo kontrolinį taloną padeda į leidimams skirtą vietą. Nuteistasis, sugrįžęs į įstaigą, kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnui pateikia leidimą ir gauna leidimo kontrolinį taloną. Kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas pateiktą leidimą įdeda į lentyną su skyreliais, kuriuose saugomi leidimai ir leidimų kontroliniai talonai. Sugrįžus į įstaigą nuteistajam, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos ar be palydos, kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas nuteistųjų išvedimo į darbą paskyroje ar už pataisos įstaigos ribų besimokančių nuteistųjų sąraše įrašo nuteistojo sugrįžimo laiką (valandas ir minutes).“

14. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Pataisos įstaigos darbuotojas su reikiamai įformintu paleidimo pažymėjimu ir paleidžiamo nuteistojo asmens byla atvyksta į pataisos įstaigos budėtojų dalį. Pareigūnas pristato paleidžiamą nuteistąjį į budėtojų dalį. Budėtojų dalyje nustatoma paleidžiamo asmens tapatybė, pastarąjį apklausant pagal biografinius ir teisminius duomenis ir sutikrinant šiuos duomenis su paleidžiamo asmens bylos pirmojoje dalyje esančiais dokumentais (sulaikymo protokolu, suimto asmens anketa, nuosprendžiais, nutartimis, pažymėjimu su teistumų ir paleidimų iš pataisos įstaigų įrašais), asmens anketoje esančiais asmens žymių aprašymais, lyginant ant paleidžiamojo kūno matomas ir jo asmens anketoje aprašytas tatuiruotes, apgamus, kitus odos paviršiaus ypatumus ir turėtų traumų pėdsakus. Paleidžiamasis vizualiai identifikuojamas pagal visas fotonuotraukas, esančias jo asmens byloje. Po to paleidžiamas nuteistasis identifikuojamas pagal pirštų atspaudus (jeigu pataisos įstaigoje yra kompiuterinė asmens identifikavimo pagal pirštų atspaudus sistema). Pataisos įstaigos pareigūnas asmeniškai įsitikina, ar fotonuotrauka, įklijuota paleidimo pažymėjime, yra patvirtinta pataisos įstaigos herbiniu antspaudu, ar pažymėjimas tinkamai surašytas ir pasirašytas. Paleidimo pažymėjimas išduodamas paleidžiamam asmeniui, jam pasirašius šio pažymėjimo nuoraše. Sutikrinus paleidžiamojo parašą ant paleidimo pažymėjimo su jo parašu, esančiu ant asmens bylos dokumentų (asmens anketos, nutarimų dėl nuobaudų, paskatinimų skyrimo, rašytinių prašymų ir pasiaiškinimų), jis palydimas į kontrolės ir praleidimo punktą.“

15. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas, dalyvaujant paleidžiamąjį atlydėjusiems pataisos įstaigos darbuotojams, paima iš jų paleidimo pažymėjimą ir pagal jame įklijuotą fotonuotrauką vizualiai nustato paleidžiamo asmens tapatybę bei apklausia jį pagal paleidimo pažymėjime įrašytus biografinius, teisminius ir kitus duomenis. Jeigu nekyla jokių įtarimų, kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas išleidžia paleidžiamą asmenį už pataisos įstaigos apsaugos perimetro.“

16. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Išleidus iš pataisos įstaigos asmenį, įteikiami likę asmens byloje jam priklausantys dokumentai. Gavęs dokumentus, paleistasis pasirašo asmens bylos antrosios dalies viršelio vidinėje pusėje.“

17. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Nuteistieji, kuriems paskirta arešto bausmę atlikti poilsio dienomis, į pataisos įstaigą priimami ir iš jos išleidžiami Areštinių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

18. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Iš įvažiuojančio (išvažiuojančio) į pataisos įstaigą (iš jos) transporto priemonės vairuotojo pareikalaujama parengti transporto priemonę patikrinimui: išjungti variklį, išlipti iš kabinos, atidaryti variklio gaubtą ir visas duris, pateikti krovinio dokumentus ir su savimi turimus daiktus.“

19. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Transporto apžiūra atliekama su tarnybiniu šunimi. Pareigūnas kinologas apžiūri krovinį, kėbulą, po kėbulu esančias degalų ir kitas talpyklas, važiuoklę ir apie apžiūros rezultatus informuoja kontrolės ir praleidimo punkto pareigūną. Po to atliekama transporto priemonės kabinos ir variklio apžiūra.“

20. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Kontrolės ir praleidimo punkto pareigūnas, atlikęs transporto priemonės ir vežamo krovinio apžiūrą, taip pat patikrinęs vairuotojo daiktus (prireikus apžiūrėjęs ir patį vairuotoją) ir įsitikinęs dokumentų įforminimo teisingumu, leidžia transporto priemonei įvažiuoti (išvažiuoti) į pataisos įstaigos teritoriją (iš jos).“

21. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Duomenys apie įvažiuojantį (išvažiuojantį) į pataisos įstaigą (iš jos) transportą (transporto priemonės rūšis, valstybinis numeris, įvažiavimo (išvažiavimo) laikas, vairuotojo vardas ir pavardė) įrašomi tam skirtame žurnale (7 priedas).“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                        Milda Vainiutė