LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725 6, 61 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO nR. Xii-1397 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-1520

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Nuo valstybės rinkliavos už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą ir lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą ar keitimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 4 ir 5 punktuose, atlikimą.“

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. kovo 2 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė