LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. V-2274

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.  V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2.1 papunktį išdėstau taip:

2.1. Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – stacionarinės ASPĮ) dėl skubiosios medicinos pagalbos stacionarizuojamiems pacientams, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientais jų slaugyti ar prižiūrėti lieka kiti asmenys, ir tiems asmenims atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu).  Tepinėlis viruso SARS-CoV-2 tyrimui atlikti iš paciento nosiaryklės ir ryklės paimamas stacionarines paslaugas teikiančioje tyrimą paskyrusioje ASPĮ. Pacientui stacionarinė paslauga dėl skubiosios medicinos pagalbos pradedama teikti nelaukiant viruso SARS-CoV-2 tyrimo atsakymo. Gimdyvę lydinčiam (artimam) asmeniui tepinėlis viruso SARS-CoV-2 tyrimui (tiriant PGR metodu) iš nosiaryklės paimamas stacionarinėje ASPĮ. Jei gimdyme dalyvaujančiam asmeniui viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) buvo atliktas ne vėliau kaip prieš 72 val. ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas bei asmuo laikėsi saviizoliacijos, pakartotinai stacionarinėje ASPĮ SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) neatliekamas.

Kol negautas viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas, stacionarizuojamas pacientas palatoje gali būti kartu su kitais tą pačią dieną hospitalizuotais pacientais, neturinčiais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinių simptomų (kūno temperatūra 37,3 ºC ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) ir neatitinkančiais epidemiologinių COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) kriterijų (artimas sąlytis su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios arba asmuo yra ar buvo slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ar socialinės globos įstaigos, kuriose patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, gyventojas ar darbuotojas 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios, arba asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (toliau – epidemiologiniai COVID-19 kriterijai), išlaikant atstumą tarp pacientų, o stacionarinės ASPĮ personalas naudoja ne žemesnio kaip III saugumo lygio pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ asmeninės apsaugos priemonių rinkinį. Stacionarizuojamas pacientas, kuriam pasireiškia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (kūno temperatūra 37,3 ºC ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas), arba pacientas, kuris atitinka bent vieną epidemiologinį COVID-19 kriterijų, kol negautas viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas, palatoje turi būti vienas, o stacionarinės ASPĮ personalas naudoja ne žemesnio kaip III saugumo lygio asmeninės apsaugos priemonių rinkinį. Atliekamas visų patalpų, kuriose buvo teikiamos pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos, galutinis (baigiamasis) valymas ir dezinfekcija. Stacionarizuojamas pacientas (ar paciento atstovas) turi pasirašyti stacionarinės ASPĮ vadovo nustatytos formos sutikimą neišvykti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir būti izoliuotas, iki bus gauti viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultatai. Sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

Jei pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas) (toliau – planinė stacionarinė paslauga), viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) jam turi būti atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 72 val. Viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu), kaip ir bet kuris kitas tyrimas, atliekamas prieš siunčiant pacientą planinių stacionarinių paslaugų gauti, gali būti atliekamas stacionarines paslaugas teikiančioje tyrimą paskyrusioje ASPĮ arba ASPĮ, turinti licenciją pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, paima tepinėlį viruso SARS-CoV-2 tyrimui atlikti iš paciento nosiaryklės ir ryklės ir organizuoja jo ištyrimą.

Pacientams, kuriems planuojamos teikti dienos stacionaro paslaugos, viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas tuo atveju, jeigu asmuo atitinka COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinius kriterijus (pasireiškia bent vienas iš šių simptomų: kūno temperatūra 37,3 ºC ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 būdingi simptomai), arba bent vieną epidemiologinį COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kriterijų, arba tuo atveju, kai teikiant dienos stacionaro paslaugas procedūrų metu susidaro ar gali susidaryti aerozolis, arba kai dėl paciento sveikatos būklės negalima nustatyti, ar pacientui yra pasireiškęs bent vienas COVID-19 būdingas simptomas, arba gydytojo sprendimu ASPĮ vadovo nustatyta tvarka. Tepinėlis viruso SARS-CoV-2 tyrimui atlikti iš paciento nosiaryklės ir ryklės paimamas dienos stacionaro paslaugas teikiančioje tyrimą paskyrusioje ASPĮ arba ASPĮ, turinti licenciją pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, paima tepinėlį viruso SARS-CoV-2 tyrimui atlikti iš paciento nosiaryklės ir ryklės ir organizuoja jo ištyrimą.

Jei pacientui atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas teigiamas, sprendimą dėl planinės stacionarinės paslaugos ar dienos stacionaro paslaugos galimo atidėjimo priima planinę stacionarinę paslaugą ar dienos stacionaro paslaugą teiksiantis gydytojas specialistas ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

Pacientui, kuris stacionarinėje ASPĮ suteikus pagalbą išleidžiamas gydytis ambulatoriškai, viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) stacionarinėje ASPĮ atliekamas tuo atveju, jeigu jam yra pasireiškęs bent vienas COVID-19 būdingas simptomas arba pacientas atitinka bent vieną epidemiologinį COVID-19 kriterijų, arba gydytojo sprendimu ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

Pacientas, kuriam atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu), gali būti išleidžiamas gydytis ambulatoriškai nesulaukus tyrimo atsakymo, jeigu pasirašo stacionarinės ASPĮ vadovo nustatytos formos sutikimą, kad viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultato sutinka laukti sutikime nurodytoje izoliavimo vietoje. Šioje pastraipoje nurodytame sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui, kuriam buvo atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu), nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas vadovaujantis Būtinojo hospitalizavimo reikalavimuose nustatyta tvarka.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                  Aurelijus Veryga