LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 28 d. Nr. V-1239

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.2. kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;“.

1.2. Papildau 4.1.3 papunkčiu:

4.1.3. nenustatyto periodiškumo – atliekami nenustatytu periodiškumu šio sprendimo 6.3 papunktyje nurodytiems asmenims taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus.“

1.3. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. nenustatyto periodiškumo – asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 18 punkte nurodytų kriterijų, kuriems Nutarime nurodytais atvejais darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos gali būti neribojamos arba ribojamos iš dalies (toliau – švelnesnės karantino režimo priemonės) ir norintiems pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ nustatyta tvarka,  pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą.“

1.4. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Gali būti atliekamas Nutarimo 13.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose, kuriose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir mokyklos darbuotojų profilaktinis tyrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas V-513) nuostatomis, jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamos klasės mokinių.“

2.  N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                   Arūnas Dulkys