LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EMBRIONO DONORYSTĖS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO 2019–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. V-763

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Embriono donorystės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo“, 9 punktu:

1. T v i r t i n u Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų planą (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-763

 

 

EMBRIONO DONORYSTĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019-2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

Embriono donorystės programos tikslo pavadinimas

Embriono donorystės programos uždavinio pavadinimas

Embriono donorystės programos įgyvendinimo veiksmo pavadinimas

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Embriono donorystės programos įgyvendinimo veiksmo vertinimo kriterijaus pavadinimas, matavimo vienetas

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Vykdytojas

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

 

Užtikrinti sklandų donuojamų embrionų donorystės procesą, siekiant sudaryti sąlygas susilaukti vaikų nevaisingoms poroms bei poroms, rizikuojan-čioms perduoti didelę negalią sukeliančią ligą

1. Užtikrinti donuotų embrionų pervežimui reikalingų priemonių ir įrangos įsigijimą

1.1.Diuaro donuotų embrionų pervežimui įsigijimas

2,7

-

-

-

-

1.1.Diuarų donuotų embrionų pervežimui skaičius, vnt.

2

-

-

-

-

 LSMUL KK

 VUL SK

1.2.Apsauginio konteinerio donuotų embrionų pervežimui įsigijimas

1,1

-

-

-

-

1.2.Apsauginių konteinerių donuotų embrionų pervežimui skaičius, vnt.

2

-

-

-

-

LSMUL KK

 VUL SK

1.3.Donuotų embrionų pervežimo išlaidų apmokėjimas

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1.3.Donuotų embrionų pervežimų skaičius, vnt.

2

2

2

2

2

LSMUL KK

 VUL SK

1.4.Skysto azoto donuotų embrionų pervežimo diuarui įsigijimas (pervežimui)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.4.Skysto azoto donuotų embrionų pervežimo diuarui užpildyti kiekis, litrai

4

4

4

4

4

LSMUL KK

 VUL SK

1.5.Kasečių donuotų embrionų perkėlimui ir perkodavimui ir kodų lipdukų įsigijimas

8,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.5.Kasečių su lipdukais skaičius, vnt.

 

2000

25

25

25

25

LSMUL KK

 VUL SK

2. Užtikrinti donuotų embrionų saugojimui reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimą bei asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių Embriono donorystės programoje, kvalifikacijos tobulinimą

2.1.Diuaro donuotų embrionų saugojimui įsigijimas

5,7

-

-

-

-

2.1.Diuarų donuotų embrionų saugojimui skaičius, vnt.

2

-

-

-

-

LSMUL KK

 VUL SK

2.2.Skysto azoto donuotų embrionų saugojimo diuaro užpildymui įsigijimas

0,1

-

-

-

-

2.2.Skysto azoto donuotų embrionų saugojimo diuarui užpildyti kiekis, litrai

100

-

-

-

-

LSMUL KK

 VUL SK

2.3.Dėkliukų donuotų embrionų šiaudeliams saugojimo diuare įsigijimas

0,4

-

-

-

0,1

2.3.Dėkliukų donuotų embrionų šiaudeliams diuare saugoti skaičius, vnt.

4

-

-

-

1

LSMUL KK

 VUL SK

2.4.Skysto azoto donuotų embrionų saugojimo diuaro pildymui įsigijimas

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2.4.Skysto azoto donuotų embrionų saugojimo diuarui užpildyti kiekis, litrai

600

600

600

600

600

LSMUL KK

 VUL SK

 

2.5.Asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių Embriono donorystės programoje, kvalifikacijos tobulinimas

2

2

4

4

4

2.5.Specialistų, tobulinusių kvalifikaciją skaičius, vnt.

2

2

6

6

6

LSMUL KK

 VUL SK

3. Užtikrinti tinkamą universiteto ligoninių infrastruktūrą, siekiant teikti kokybiškas embrionų donorystės paslaugas

3.1.Patalpos, kurioje saugomi donuoti embrionai, kondicionavimo sistemos įrangos atnaujinimas (žemai temperatūrai palaikyti)

 

10,5

-

-

-

-

3.1.Kondicionavimo sistemos įrangos žemai temperatūrai palaikyti, esančios patalpose, kuriose saugomi donuoti embrionai, skaičius, vnt

2

-

-

-

-

LSMUL KK

 VUL SK

3.2.Skysto azoto lygio monitoravimo įrangos atnaujinimas (azoto lygiui stebėti)

1,8

-

-

-

-

3.2.Skysto azoto lygio monitoravimo įrangos, skaičius, vnt.

2

-

-

-

-

LSMUL KK

 VUL SK

3.3.Aplinkos temperatūros ir deguonies monitoravimo įrangos atnaujinimas

2

-

-

-

2

3.3.Aplinkos temperatūros ir deguonies monitoravimo įrangos skaičius, vnt.

2

-

-

-

2

LSMUL KK

 VUL SK

4. Skleisti informaciją visuomenei apie embrionų donorystę, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į ją

4.1.Informacinės dalomosios medžiagos apie embrionų donorystę sukūrimas ir išleidimas 

-

4

-

-

-

4.1.Informacinės dalomosios medžiagos apie embrionų donorystę skaičius, vnt.

-

5000

-

-

-

NTB

4.2. TV ir radio socialinės informacijos (reklamos) apie embrionų donorystę sukūrimas ir išleidimas

-

-

3

-

-

4. .2. TV ir radio socialinės informacijos (reklamos) apie embrionų donorystę sukūrimas, vnt.

-

-

2

-

-

NTB

4.3. Paskaitų, susitikimų apie embrionų donorystę organizavimas

0,5

1

1

1

1

4.3. Paskaitų, susitikimų apie embrionų donorystę skaičius, vnt.

3

6

6

6

6

NTB

4.4. Programos koordinavimas ir administravimas

-

9

9

9

9

4.4.Specialisto pareigybės krūvis, etatų skaičius, vnt.

 

-

0,5

0,5

0,5

0,5

NTB

 

5.Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos, konsultuojan-čios potencialius embrionų donorus bei donuotus embrionus priimančius partnerius, darbą

5.1.Potencialių embrionų donorų bei donuotus embrionus priimančių partnerių konsultavimas

 

 

 

 

1

6

10

10

10

5.1.Konsultacijų potencialiems embrionų donorams bei donuotus embrionus priimantiems  partneriams skaičius, vnt.

100

300

500

500

500

LSMUL KK

 VUL SK

 

 

5.2.Žmogiškųjų išteklių išlaikymas

4,7

9,5

9,5

9,5

9,5

5.2.Darbuotojo pareigybės krūvis etatų skaičius, vnt.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

LSMUL KK

 VUL SK

IŠ VISO:

41,6

32,6

37,6

34,6

36,7