LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2013 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1972

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. TLK paskirsto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu jai numatytas metines lėšas slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti pagal šių paslaugų rūšis, t. y. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms (BTLK(S)), stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugoms (BTLK(PSTAC)), ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugoms (BTLK(PAMB)), ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose (BTLK(SN)) bei sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugoms (BTLK(CD)), proporcingai sumai (eurais), už kurią paskutiniu praėjusių 12-os mėnesių laikotarpiu, trunkančiu nuo vienų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. (toliau – skaičiuojamasis laikotarpis), buvo faktiškai suteikta šių paslaugų (privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis) (planuojant 2022 m. lėšas slaugos paslaugoms imamas skaičiuojamasis laikotarpis nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.). Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpis (nuo mėnesio, kurį buvo paskelbtas karantinas, pirmos dienos iki mėnesio, kurį buvo atšauktas karantinas, paskutinės dienos) į skaičiuojamąjį laikotarpį neįskaitomas. Suma (eurais), už kurią skaičiuojamąjį laikotarpį (be karantino laikotarpio) buvo suteikta atitinkamos rūšies slaugos paslaugų, nustatoma sumą (eurais), už kurią faktiškai suteikta šių paslaugų, dalijant iš mėnesių be karantino laikotarpio skaičiaus ir dauginant iš 12 mėnesių.“

2.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Planuojama metinių lėšų suma (eurais) TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams teikiamoms slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms (BS) apskaičiuojama pagal formulę:

 

BS = BTLK(S) – BN(S) – BNASPĮ(S) – BK(S) Bperkelt,

 

čia:

BTLK(S) – bendra TLK metinių lėšų suma slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms;

BN(S) – TLK nepaskirstytų lėšų dalis (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, apskaičiuota vadovaujantis PSDF biudžeto lėšų paskirstymo TLK pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – PSDF biudžeto lėšų paskirstymo TLK pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašas);

BNASPĮ(S) – planuojama metinių lėšų suma (eurais) TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, pirmą kartą pradedančioms teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apskaičiuojama Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka;

BK(S) – planuojama metinių lėšų suma (eurais) kitų TLK veiklos zonų prirašytiesiems gyventojams teikiamoms slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, apskaičiuojama Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka;

Bperkelt asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, kuria praėjusiųjų kalendorinių metų sutarčių sudarymo ir (ar) vykdymo laikotarpiu slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms numatyta sutartinė lėšų suma buvo padidinta (skyrus šią sumą slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms iš stacionarinėms aktyviojo gydymo ir (ar) ambulatorinėms paslaugoms numatytos sumos).“

3.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Jei atitinkamos savivaldybės teritorijoje yra viena asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, planuojama metinių lėšų suma (eurais) šios įstaigos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms (BASPĮ(S)) apskaičiuojama pagal formulę:

 

BASPĮ(S) = BSAV(S)+ BKASPĮ(S) + Bperkelt(s),

 

čia:

BSAV(S)metinių lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, teikiamoms šios savivaldybės prirašytiesiems gyventojams;

BKASPĮ(S) – šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, numatomoms teikti kitų TLK veiklos zonų prirašytiesiems gyventojams;

Bperkelt(s) – šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, kuria praėjusiųjų kalendorinių metų sutarčių sudarymo ir (ar) vykdymo laikotarpiu slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms numatyta sutartinė lėšų suma buvo padidinta (skyrus šią sumą slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms  iš stacionarinėms aktyviojo gydymo ir (ar) ambulatorinėms paslaugoms numatytos sumos).“

4.   Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jei atitinkamos savivaldybės teritorijoje yra kelios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, planuojama kiekvienos iš jų metinių lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms (BASPĮ(S)) apskaičiuojama pagal formulę:

 

BASPĮ(S) =

LASPĮ(S)

× LSAV(S)  ×VKASPĮ(S) + BKASPĮ(S) +Bperkelt(s),

LSAVF(S)

 

čia:

LASPĮ(S) – tam tikros asmens sveikatos priežiūros įstaigos skaičiuojamuoju laikotarpiu faktiškai suteiktų TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (lovadienių) skaičius;

LSAVF(S) – visų atitinkamos savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičiuojamuoju laikotarpiu faktiškai suteiktų TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (lovadienių) skaičius;

LSAV(S) – planuojamas suteikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams visų atitinkamos savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (lovadienių) skaičius;

VKASPĮ(S) – vidutinė skaičiuojamojo laikotarpio tam tikros asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiktos TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (lovadienio) kaina (eurais), apskaičiuojama Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka;

BKASPĮ(S) – tam tikros asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, numatomoms teikti kitų TLK veiklos zonų prirašytiesiems gyventojams;

Bperkelt(s)tam tikros asmens sveikatos priežiūros įstaigos lėšų suma (eurais) slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, kuria praėjusiųjų kalendorinių metų sutarčių sudarymo ir (ar) vykdymo laikotarpiu slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms numatyta sutartinė lėšų suma buvo padidinta (skyrus šią sumą slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms iš stacionarinėms aktyviojo gydymo ir (ar) ambulatorinėms paslaugoms numatytos sumos).“

5.   Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Skaičiuojant planuojamą TLK metinių lėšų sumą (eurais) stacionarinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms (BTLK(PSTAC)) vadovaujamasi nuostata, kad PSDF biudžeto lėšomis finansuojama ne daugiau kaip 12 lovų 100 000 gyventojų, kai siektina lovos funkcionavimo rodiklio reikšmė – 330 dienų per metus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys