ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. 1-AĮ-680

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 3, 4, 5 ir 10 dalimis,

tvirtinu Anykščių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                            Veneta Veršulytė

 


 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.1-AĮ-680

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Anykščių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų (toliau – Sąrašai) tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja sąrašų tvarkymą ir tikslinimą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

3. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nurodytus sąrašus.

4. Sąrašus Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau –SPIS programa) sudaro, tvarko ir tikslina Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

 

II. SKYRIUS

ŠEIMŲ IR ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, REGISTRAVIMAS, SĄRAŠŲ TVARKYMAS IR TIKSLINIMAS

 

5. Į Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus įrašomi asmenys ir šeimos, pateikę Savivaldybės administracijai prašymus ir dokumentus, įrodančius jų teisę į paramą būstui išsinuomoti (toliau – papildomi dokumentai), pagal Įstatymo nuostatas.

6. Prašymai pateikiami (priimami) Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje ir registruojami atskirame registre.

7. Jeigu nustatoma, kad asmuo ar šeima, pateikusi prašymą ir papildomus dokumentus, turi teisę į paramą būstui išsinuomoti, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl asmens ar šeimos įrašymo į vieną iš Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų. Apie priimtą sprendimą asmuo ar šeima informuojama per 10 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo. Pranešime nurodoma, į kokį sąrašą įrašytas asmuo ar šeima ir eilės numeris sąraše.

8. Jeigu nustatoma, kad asmuo ar šeima, pateikusi prašymą ir papildomus dokumentus, neturi teisės į paramą būstui išsinuomoti, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius apie tai raštu praneša asmeniui ar šeimai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Pranešime nurodama neįrašymo į sąrašą priežastis.

9. 5 punkte nurodyti sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

10. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas nurodytus įrašomo į sąrašus asmens ir (ar) šeimos duomenis privalo SPIS programą suvesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dėl asmens ar šeimos įrašymo į sąrašus.

11. Asmenų (šeimų) prašymai perrašyti iš vieno sąrašo į kitą dėl pasikeitusių aplinkybių (gimė vaikas, asmuo ar šeimos narys tapo neįgalus ir pan.) kartu su dokumentais, įrodančiais asmens (šeimos) teisę į perrašymą į kitą sąrašą, registruojami Savivaldybės administracijoje bendrame gaunamų prašymų registre.

12. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, įvertinęs kartu su prašymu pateiktus dokumentus, per 10 darbo dienų parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl asmens (šeimos) perrašymo iš vieno sąrašo į kitą. Apie priimtą sprendimą asmuo (šeima) informuojama per 10 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo. Pranešime nurodoma, į kokį sąrašą perrašytas asmuo ar šeima ir eilės numeris sąraše. Asmenis ir šeimas perrašant iš vieno sąrašo į kitą, jų vieta (eilės numeris) sąraše nustatoma įvertinus buvimo ankstesniame sąraše laikotarpį.

 

III. SKYRIUS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ TVARKYMAS IR TIKSLINIMAS

 

13. Socialinis būstas išnuomojamas bei asmenys ir šeimos į Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodytus sąrašus įrašomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgus į Anykščių rajono savivaldybės būsto skyrimo ir jo priežiūros komisijos (toliau – komisija) siūlymą. Įsakymo projektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo išnuomoti socialinį būstą pateikimo parengia Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

14. Asmenys ir šeimos, kurioms Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nutraukiama socialinio būsto nuomos sutartis, išbraukiami iš šio Aprašo 13 punkte nurodyto sąrašo. Apie priimtą sprendimą asmuo ar šeima informuojama per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo.

15. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija skiriama bei asmenys ir šeimos į Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus sąrašus įrašomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo projektą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo asmens ar šeimos prašymo pasinaudoti siūloma kompensacija parengia Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

16. Asmenys ir šeimos, kurioms Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nutraukiamas būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas, išbraukiami iš šio Aprašo 13 punkte nurodyto sąrašo. Apie priimtą sprendimą asmuo ar šeima informuojama per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo.

17. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas SPIS programoje nurodytus įrašomo (išbraukiamo) į Aprašo 13 ir 15 punktuose nurodytus sąrašus asmens (šeimos) duomenis privalo į šią programą suvesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dėl asmens ar šeimos įrašymo (išbraukimo) į sąrašą.

 

IV. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Sąrašai tvarkomi ir tikslinami vadovaujantis šiame Apraše nustatytais terminais.

19. Sutvarkyti ir patikslinti Sąrašai tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu vieną kartą metuose, iki sausio 15 d., pagal praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. būklę.

20. Ginčai dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, įrašymo į sąrašus, perrašymo į kitus sąrašus ar išbraukimo iš jų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

___________________