Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO Nr. T1-160 „DĖL pasvalio SVALIOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1-176

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-160 „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 68 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos ir Pasvalio r. Vaškų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo“ 2.5 punktu bei atsižvelgdama į Pasvalio Svalios progimnazijos tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimą (posėdžio protokolas Nr.7), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-160 „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):

1.1.      pakeisti Nuostatų 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Progimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo švietimo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

11.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

11.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

11.3. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;

11.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimas.“

1.2. pripažinti netekusiu galios Nuostatų 12 punktą.

1.3. pakeisti Nuostatų 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

15.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

15.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

15.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

15.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

15.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

15.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.“

1.4. pakeisti Nuostatų 18.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

18.1. teikti vaikams ir mokiniams kokybišką pradinį ir I dalies pagrindinį išsilavinimą;“

1.5. pakeisti Nuostatų 19.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

19.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį“;

1.6. pakeisti Nuostatų 19.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

19.3. vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;“

1.7 pakeisti Nuostatų į 22.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

22.1. užtikrinti kokybišką pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų vykdymą;“

1.8. pripažinti netekusiu galios Nuostatų 23.4 punktą;

1.9. pakeisti Nuostatų į 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Klasių tėvų komitetai kartu su klasių auklėtojais planuoja klasės susirinkimus ir padeda spręsti iškilusias organizacines problemas, teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso gerinimo. Padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką. Teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir Progimnazijos direktoriui.“

2. Įpareigoti Pasvalio Svalios progimnazijos direktorę Aleksandrą Tribulskienę, atsižvelgiant į pakeitimus, parengti naują progimnazijos nuostatų redakciją ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registrui.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. spalio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Gintautas Gegužinskas