REZOLIUCIJA MEPC.194(61)

 

(priimta 2010 m. spalio 1 d.)

 

1997 M. PROTOKOLO, KURIUO KEIČIAMA 1973 M. TARPTAUTINĖ KONVENCIJA DĖL TERŠIMO IŠ LAIVŲ PREVENCIJOS SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 1978 M. PROTOKOLU, PRIEDO PAKEITIMAI

 

(Pakeista Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos (TATP) liudijimo papildymo forma)

 

 

 

JŪRŲ APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 38 straipsnio a dalį dėl Jūros aplinkos apsaugos komitetui (toliau – Komitetas) tarptautinėmis konvencijomis dėl jūrų taršos prevencijos ir kontrolės priskirtų funkcijų;

 

atkreipdamas dėmesį į 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – 1973 m. Konvencija) 16 straipsnį, 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. Protokolo (toliau – 1978 m. Protokolas) VI straipsnį ir 1997 m. Protokolo, kuriuo keičiama 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu (toliau – 1997 m. Protokolas), 4 straipsnį, kuriuose visuose nustatyta 1997 m. Protokolo keitimo procedūra ir atitinkamam Organizacijos padaliniui pavedama svarstyti ir priimti 1973 m. Konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 ir 1997 m. protokolais, pakeitimus;

 

taip pat atkreipdamas dėmesį į tai, kad 1997 m. Protokolu prie 1973 m. Konvencijos pridedamas VI priedas „Atmosferos teršimo iš laivų prevencijos taisyklės“ (toliau – VI priedas);

 

be to, atkreipdamas dėmesį į tai, kad MEPC.176(58) rezoliucija buvo patvirtintas pakeistas VI priedas, kuris įsigaliojo 2010 m. liepos 1 d.;

 

atsižvelgdamas į pakeisto VI priedo pakeitimo projektą,

 

1.    priima vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies d punktu šios Rezoliucijos priede išdėstytus VI priedo pakeitimus;

 

2.    nustato vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunkčiu, kad minėti pakeitimai priimti 2011 m. rugpjūčio 1 d., jei iki šios dienos ne mažiau negu vienas trečdalis Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. bendrosios pasaulio prekybos laivyno talpos, nepraneša Organizacijai, jog jos nepritaria pakeitimui;

 

3.    ragina Šalis prisiminti, kad vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunkčio nuostatomis, minėti pakeitimai įsigalioja 2012 m. vasario 1 d., juos priėmus po 2 dalyje nurodytos dienos;

 

4.    prašo, vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies e punkto nuostata, Generalinį sekretorių visoms 1973 m. Konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 ir 1997 m. protokolais, Šalims pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir jos Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5.    taip pat prašo Generalinį sekretorių šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra 1973 m. Konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 ir 1997 m. protokolais, Šalys.

 


PRIEDAS

 

 

 

PAKEISTO MARPOL VI PRIEDO I PRIEDĖLIO PAKEITIMAI

 

(PAKEISTA TARPTAUTINIO ATMOSFEROS TERŠIMO PREVENCIJOS LIUDIJIMO PAPILDYMO FORMA)

 

 

Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos liudijimo papildymo formos 2.3 dalis keičiama taip:

 

„2.3. Sieros oksidai (SOx) ir kietosios dalelės (14 taisyklė)

 

2.3.1. Kai laivas yra ne 14 taisyklės 3 dalyje nurodytame sieros oksidų išmetimo kontrolės rajone, laive naudojamas:

 

2.3.1.1. mazutas, kurio sieringumas, registruotas bunkerio pristatymo dokumentuose, neviršija:

 

·    4,50 % m/m (iki 2012 m. sausio 1 d.); arba .....

 

 

·    3,50 % m/m (iki 2020 m. sausio 1 d.); arba .....

 

 

·    0,50 % m/m, ir (arba) ........................................

 

 

2.3.1.2. lygiavertis kuras, kurio naudojimui pritarta pagal 4 taisyklės 1 dalį, kaip nurodyta 2 taisyklės 6 dalyje, ir kurį naudojant būtų išmetama ne daugiau SOx nei naudojant mazutą, kurio sieringumas neviršija:

 

·    4,50 % m/m (iki 2012 m. sausio 1 d.); arba .....

 

 

·    3,50 % m/m (iki 2020 m. sausio 1 d.); arba .....

 

 

·    0,50 % m/m, ir (arba) ........................................

 

 

2.3.2. Kai laivas yra 14 taisyklės 3 dalyje nurodytame sieros oksidų išmetimo kontrolės rajone, laive naudojamas:

 

2.3.2.1. mazutas, kurio sieringumas, registruotas bunkerio pristatymo dokumentuose, neviršija:

 

·    1,00 % m/m (iki 2015 m. sausio 1 d.); arba .....

 

 

·    0,10 % m/m, ir (arba) ........................................

 

 

 

 

2.3.2.2. lygiavertis kuras, kurio naudojimui pritarta pagal 4 taisyklės 1 dalį, kaip nurodyta 2 taisyklės 6 dalyje, ir kurį naudojant būtų išmetama ne daugiau SOx nei naudojant mazutą, kurio sieringumas neviršija:

 

·    1,00 % m/m (iki 2015 m. sausio 1 d.); arba .....

 

 

·    0,10 % m/m ......................................................

 

“

 

 

 

***