LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS sektoriaus 2014‒2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS TREČIOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „BŽP ĮGYVENDINIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „DUOMENŲ RINKIMas“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ pakeitimo

 

2022  m. kovo 18 d. Nr. 3D-195

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. 3D-145 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos  trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 su visais, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 su visais pakeitimais, 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 su visais pakeitimais, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos dėl finansinių pataisų dydžio nustatymo ir fiksuoto dydžio finansinių pataisų taikymo kriterijų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2008 su visais pakeitimais, 2021 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) Nr. 2021/1167, kuriuo nustatoma Sąjungos daugiametė biologinių, aplinkos, techninių ir socialinių bei ekonominių duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose nuo 2022 m. programa, 2021 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) Nr. 2021/1168, kuriuo nustatomos daugiametės Sąjungos duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programos, privalomų mokslinių tyrimų jūroje sąrašas ir ribinės vertės, taikysimi nuo 2022 m., bei atsižvelgdamas į Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-104 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 su visais pakeitimais, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 su visais pakeitimais, 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 su visais pakeitimais, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos dėl finansinių pataisų dydžio nustatymo ir fiksuoto dydžio finansinių pataisų taikymo kriterijų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2008, 2021 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) Nr. 2021/1167, kuriuo nustatoma Sąjungos daugiametė biologinių, aplinkos, techninių ir socialinių bei ekonominių duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose nuo 2022 m. programa, 2021 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) Nr. 2021/1168, kuriuo nustatomos daugiametės Sąjungos duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programos, privalomų mokslinių tyrimų jūroje sąrašas ir ribinės vertės, taikysimi nuo 2022 m., bei atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-104 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), nuostatas.

3. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. Programos – Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2014–2016 metų duomenų rinkimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-876 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2014–2016 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo ir Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-104 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo”, Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“.

4. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.; tinkamų išlaidų kainai pagrįsti 3 komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija neteikiama.“

5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Agentūra per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo dienos ir per 20 darbo dienų nuo pirmojo ketvirčio bei per 5 darbo dienas nuo kiekvieno kito ketvirčio pradžios avansu užsako paramos lėšas, numatytas paramos projekto sąmatoje atitinkamam ketvirčiui. Jei ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš valstybės biudžeto negauna finansavimo, paramos lėšų užsakymo terminas atidedamas. Prireikus paramos gavėjas, įvertinęs einamųjų metų einamojo ketvirčio faktines išlaidas, gali:

32.1. grąžinti per einamąjį ketvirtį nepanaudoto avanso sumą (nurodomos grąžintinos sumos pagal ekonominę ir funkcinę klasifikaciją bei konkrečias paramos projekto sąmatos eilutes);

32.2. užsakyti mažesnę kito ketvirčio avanso sumą, nei suplanuota paramos projekto sąmatoje; apie ketinimus užsakyti mažesnę avanso sumą paramos gavėjas informuoja Agentūrą raštu, bet ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Užsakius mažesnį ketvirčio avansą arba ankstesniais ketvirčiais grąžinus lėšas pagal Taisyklių 32.1 papunktį, prireikus, per einamąjį ketvirtį, ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 5 darbo dienos, paramos gavėjas gali paprašyti kitos dalies likusių avanso lėšų (visos arba jo dalies), neviršydamas galimo einamojo ketvirčio ir ankstesnių ketvirčių (jeigu ankstesniais ketvirčiais buvo užsakyta mažesnė avanso suma, nei buvo numatyta paramos projekto sąmatoje, arba grąžinta dalis avanso pagal Taisyklių 32.1 papunktį) avanso sumos pagal paramos projekto paraiškos sąmatoje atitinkamo ketvirčio kiekvienai išlaidų eilutei numatytų lėšų. Apie ketinimus užsakyti kitą dalį likusios avanso sumos (visos arba jos dalies), paramos gavėjas informuoja Agentūrą raštu. Per 5 darbo dienas nuo paramos gavėjo prašymo gavimo Agentūra užsako kitą dalį likusios avanso sumos (visą arba jos dalį), neviršydama galimo einamojo ketvirčio ir ankstesnių ketvirčių (jeigu ankstesniais ketvirčiais buvo užsakyta mažesnė avanso suma, nei buvo numatyta paramos projekto sąmatoje, arba ankstesniais ketvirčiais buvo grąžintos lėšos pagal Taisyklių 32.1 papunktį) avanso sumos paramos projekto paraiškos sąmatoje atitinkamo ketvirčio kiekvienai išlaidų eilutei numatytų lėšų.“

6. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Paramos gavėjas ir projekto partneriai vykdo paramos projektą iš gaunamo avanso. Metų pabaigoje partneriai paramos gavėjui grąžina nepanaudotas lėšas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Paramos gavėjas grąžina nepanaudotas lėšas Agentūrai į jos nurodytą banko sąskaitą  ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d. Agentūra, ne vėliau kaip iki sausio 10 d., grąžina Finansų ministerijai ataskaitiniais metais gautas, bet nepanaudotas lėšas, pervesdama jas į valstybės iždo sąskaitas.“

7. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Baigę įgyvendinti projektą, projekto partneriai parengia ir pateikia paramos gavėjui galutinius mokėjimo prašymus. Paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį projekto mokėjimo prašymą ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 1 d. Jei Agentūra nustato, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma, nei būtina projektui įgyvendinti, pareikalaujama iš paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.“

8. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą, teikdamas mokėjimo prašymą, Agentūrai teikia ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (Taisyklių 5 priedas), kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 1 d.“

9. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas