VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO

NR. VA-128 „dėl GYVENTOJŲ, PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI TURTĄ, VARDINIŲ SĄRAŠŲ DEKLARACIJOS FR0002 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 16 d. Nr. VA-25

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Teikti gyventojų vardinius sąrašus privalo:

3.1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas, vardinius sąrašus, jeigu šie duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai;

3.2. Savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar savivaldybės institucija centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 19–22, 31, 32 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas, vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos;

3.3. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 17, 18, 35 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į šias pareigas, vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos;

3.4. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1  dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas pareigas, taip pat išrinktų į šias pareigas vardinius sąrašus.“

2. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. Kai pateikiami duomenys apie GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjusius gyventojus, kurių Deklaracijų išrašų duomenys yra skelbiami, turi būti įrašomas vienas iš 501–534 kodų, atitinkantis jų ataskaitinių metų gruodžio 31 d. eitų pareigų kodą (žiūrėti Taisyklių priedo I skyrių);“.

3. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. Kai pateikiami duomenys apie GTDĮ 6 straipsnyje nurodytus kandidatus į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius, turi būti įrašytas vienas iš 601 ar 602 kodų, o apie kandidatus į GPMĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–33, 35 punktuose nurodytas pareigas – 603 kodas (žiūrėti Taisyklių priedo II skyrių);“.

4. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. Kai pateikiami duomenys apie kitus asmenis, nurodytus GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5–23, 29–33, 35 punktuose, turi būti įrašytas vienas iš Taisyklių III skyriuje nurodytų kodų, atitinkantis jų ataskaitinių metų gruodžio 31 d. eitų pareigų kodą (žiūrėti Taisyklių priedo III skyrių);“.

5. Pakeičiu Taisyklių priedą „Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių

sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų

užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių priedas

 

 

TURTO DEKLARAVIMO PAREIGYBIŲ (PRIEŽASČIŲ) KODŲ SĄRAŠAS

(šie pareigybių kodai turi būti įrašomi deklaracijos P3 laukelyje „Pareigybės kodas“)

 

Pareigybės kodas

I SKYRIUS

GTDĮ 10 STRAIPSNYJE NURODYTOS PAREIGYBĖS, KURIAS EINANT DEKLARACIJŲ DUOMENYS TURI BŪTI SKELBIAMI

(šiame skyriuje išvardytų pareigybių kodai nurodomi tik tada, kai gyventojas šias

pareigas ėjo ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną

 

PIRMASIS SKIRSNIS

POLITIKAI

510

Respublikos Prezidentas

502

Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos

506

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

511

Savivaldybių tarybų nariai

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖ

505

Ministras Pirmininkas ir ministrai

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ, KITŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAI, JŲ PAVADUOTOJAI, PADALINIŲ VADOVAI

501

Vyriausybės kancleris, jo pavaduotojai

503

Generalinis prokuroras ir generalinio prokuroro pavaduotojai, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovai, apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovai ir jų pavaduotojai

507

Teismų pirmininkai, jų pavaduotojai, skyrių pirmininkai

508

Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovai (generaliniai direktoriai, direktoriai, viršininkai) ir jų pavaduotojai

512

Seimo kontrolieriai

513

Valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai

518

Lietuvos kariuomenės vadas ir kariuomenės vado pavaduotojai

519

Viceministrai

520

Lygių galimybių kontrolierius ir jo pavaduotojai

521

Ministerijų kancleriai

522

Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo pavaduotojai

523

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo pavaduotojai

524

Žurnalistų etikos inspektorius

525

Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, išskyrus žymimuosius šiame skirsnyje nurodytais kodais ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA AR DALININKĖ YRA VALSTYBĖ AR SAVIVALDYBĖ, VADOVAI IR JŲ PAVADUOTOJAI

526

Valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, jų pavaduotojai

527

Viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų pavaduotojai, išskyrus 526 kodu žymimuosius

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KITŲ ĮSTAIGŲ VADOVAI IR PAVADUOTOJAI, VALDYBŲ NARIAI

504

Lietuvos banko valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ IR AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAI, JŲ PAVADUOTOJAI

528

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, jų pavaduotojai

529

Akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai

530

Valstybės ir savivaldybių įmonių vadovai ir jų pavaduotojai, išskyrus 528 ar 529 kodu žymimuosius

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PAREIGŪNAI IR VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

517

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjai, savivaldybės administracijos direktorius ir kiti, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 3 priede), išskyrus viceministrus, Vyriausybės kanclerį ir jo pavaduotojus

509

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojai, išskyrus 508 kodu žymimuosius

514

Valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojai, išskyrus 508 ir 525 kodais žymimuosius

515

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojai, išskyrus 508 kodu žymimuosius

516

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojai, išskyrus 508 ir 525 kodais žymimuosius

531

Teisėjai, išskyrus 507 kodu žymimuosius

532

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai

533

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nariai

534

Valstybės kontrolės valstybės tarnautojai, išskyrus 513 kodu žymimuosius

II SKYRIUS

KANDIDATAI, PRIVALANTYS DEKLARUOTI TURTĄ 

601

Kandidatai į Europos Parlamento narius, renkami nuo Lietuvos Respublikos

602

Kandidatai į valstybės politikus (Prezidentus, Seimo narius, savivaldybių tarybų narius)

603

Kandidatai į pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–33, 35 punktuose

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS, KURIAS EINANT DEKLARACIJŲ DUOMENYS NESKELBIAMI

(šiame skyriuje išvardytų pareigybių kodai nurodomi tik tada, kai gyventojas ėjo pareigas ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną

701

Kiti valstybės tarnautojai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje ir 702, 707, 708, 709,  722 kodais žymimuosius

702

Profesinės karo tarnybos karininkai ir žvalgybos pareigūnai, išskyrus 518 kodu žymimuosius

707

Prokurorai, išskyrus 503 kodu žymimuosius

708

Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

709

Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, pareigūnai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

713

Antstoliai

714

Notarai

716

Asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai

719

Kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

720

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

722

Valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

725

Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai

_______________________