HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-8 „DĖL Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. D1-387

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 26 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 71 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymu ir įgyvendindamas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (OL 2014 L 257, p. 135),“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles:

2.1. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Kompleksinio teritorijų planavimo tikslai yra nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnyje. Nustatant konkrečios teritorijos planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.

Planuojant jūrines teritorijas papildomai taikytinas ekosistemomis pagrįstas metodas.“;

2.2. pakeičiu 93.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„93.5. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras);“;

2.3. pakeičiu 105.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„105.13. potvynių grėsmės teritorijos.“;

2.4. pakeičiu 182.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„182.4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras;“;

2.5. pakeičiu 194.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„194.13. potvynių grėsmės teritorijos.“;

2.6. pakeičiu 274.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„274.4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras;“;

2.7. pakeičiu 323 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Ši tvarka netaikoma detaliųjų planų koregavimo atvejais, nurodytais Taisyklių 318.3, 318.4.1, 318.4.2, 318.4.3 papunkčiuose, kai informacija apie priimtą sprendimą visuomenei skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje:“;

2.8. pakeičiu 274.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„274.6. savivaldybės teritorijoje ūkinę veiklą vykdančios šilumos, elektros, dujų įmonės ir kitos tiekimo organizacijos, kai numatoma prie jų valdomų tinklų prijungti naujus vartotojus arba planuojama teritorija ar jos dalis patenka į jų valdomų tinklų apsaugos zonas ar teisės aktais numatytas teritorijas, kuriose dėl minėtų tinklų ribojama ūkinė veikla.“;

2.9. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

2.10. pakeičiu 3 priedą ir lentelės 6 pastraipą išdėstau taip:

Skirtingų reglamentų riba

(pav.)

0,1

“;

 

2.11. pakeičiu 3 priedą ir lentelės 12 pastraipą išdėstau taip:

Inžinerinių komunikacijų koridorius

(pav.)

-

“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas

 

Kompleksinio teritorijų planavimo

dokumentų rengimo taisyklių

2 priedas

 

Teritorijų naudojimo reglamentas

 

Kai detaliajame plane nustatomas teritorijos naudojimo tipas, pagrindiniame brėžinyje jis žymimas Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje nurodomu erdvinio objekto kodu ir spalva, galimi žemės naudojimo būdai – tik erdvinio objekto kodu, teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje pateikiant kiekvieną žemės naudojimo būdą atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus.

Kai detaliajame plane nustatomi konkretūs žemės sklypo ar jo dalies naudojimo būdai, pagrindiniame brėžinyje jie žymimi Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje nurodomu erdvinio objekto kodu ir spalva, o pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – tik erdvinio objekto kodu teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje.

Statybos zona, statybos linija, statybos riba, inžinerinių komunikacijų koridoriai pagrindiniame brėžinyje žymimi grafiškai, servitutai – grafiškai, kartu nurodant erdvinio objekto kodą. Teritorijos naudojimo reglamentų žymėjimų reikšmės nurodomos pagrindinio brėžinio sutartiniuose ženkluose.

Teritorijos naudojimo reglamentai pagrindiniame brėžinyje nurodomi pagal pateiktą pavyzdį:

 

T

1

2

3

4

5

6

a

b

Teritorijos naudojimo reglamentai:

 

T– teritorijos naudojimo tipas arba pagrindinė žemės naudojimo paskirtis;

1 – žemės naudojimo būdas (būdai);

2 – leistinas pastatų aukštis (metrais);

3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankis;

4 – leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas;

5 – užstatymo tipas;

6 – priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %;

a, b – papildomi teritorijos naudojimo reglamentai.

MIŠRI CENTRO TERITORIJA (GC)

 

G2; K

15

50 %

1,2; 1,6

lp

30 %; 15 %

a

b

 

Sklypo numerio ir jo ploto žymėjimas:

n

m

n – sklypo numeris 

m – sklypo plotas, m2   

 

 

1

––––

1600

 

Kai detaliajame plane nustatomas teritorijos naudojimo tipas ir nurodomi keli galimi žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai, pirmuoju įrašytas žemės naudojimo būdas yra prioritetinis, pagal jį nustatomas konkretus žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdas tvirtinant detalųjį planą, o kitais detaliajame plane pagal teritorijos naudojimo tipą nurodytais žemės naudojimo būdais žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Vyriausybės nustatyta tvarka informuojant visuomenę.

 

_______________