LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2015 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. D1-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunkčiu, Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio klimato kaitos komiteto 2016 m. vasario 18 d. protokolą Nr. D4-17 ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio protokolą 107-P-02,

t v i r t i n u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 m. ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                           Kęstutis Trečiokas