LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo lietuvoje veiksmų plano patvirtinimo

 

2017 m. lapkričio 9 Nr. ĮV-1057

Vilnius

 

 

 

Remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo (ES) 2017/864 „Dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.)“, kuriuo siekiama skatinti dalytis Europos kultūros paveldu kaip bendru turtu ir jį vertinti, didinti informuotumą apie bendrą istoriją ir vertybes bei užtikrinti, kad būtų sustiprintas priklausymo bendrai Europos erdvei jausmas, 4 straipsniu, Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) kontekste skatindama integralų Valstybės atkūrimo šimtmečio ir modernėjančios Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skirdama modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai, bei atsižvelgdama į darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-200 „Dėl darbo grupės Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų plano projektui parengti sudarymo“ siūlymus (2017 m. sausio 31 d. protokolas Nr. 1 ir 2017 m. gegužės 5 d. protokolas Nr. 3):

1. Tvirtinu Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. Skiriu Alfredą Jomantą, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėją, Lietuvos nacionaliniu Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) koordinatoriumi.

3. Nustatau, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

4. Siūlau:

4.1. Vilniaus universitetui, Kauno technologijos universitetui ir kitoms švietimo ir mokslo įstaigoms, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ ir nevyriausybinėms organizacijoms – dalyvauti įgyvendinant Planą;

4.2. Kauno miesto ir kitoms savivaldybėms bei valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

5. Pavedu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriui koordinuoti Plano įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                              Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-1057

 

 

Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planas

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

 

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

1.

Parengti ir įgyvendinti Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje viešinimo planą

 

Kultūros ministerija,

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas)

 

 

2017 m. IV ketv.-2018 m. IV ketv.

2.

Organizuoti 2018 m. Muziejų nakties renginius Lietuvos miestuose ir miesteliuose bendra Europos kultūros paveldo aktualizavimo tema „Modernėjanti Lietuva“

 

Lietuvos muziejų asociacija,

ICOM Lietuva

2018 m. II ketv.

3.

Organizuoti specialų renginį „Kultūros (paveldo) naktis“ Vilniuje

 

VšĮ „Vilniaus festivaliai“,

Kultūros paveldo departamentas

2018 m. II ketv.

4.

Organizuoti tęstinio projekto „Lietuvos muziejų kelias“ renginius Lietuvoje tema „Nepriklausomybės metų ženklai“

 

Lietuvos muziejų asociacija

2018 m. II-III ketv.

5.

Organizuoti tarptautinę paveldosaugos studentų vasaros stovyklą Kauno modernizmo architektūros pažinimui

 

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas,

VšĮ „Kaunas 2022“

2018 m. III ketv.

6.

Organizuoti 2018 m. tarptautinę mokslinę konferenciją „Kauno modernizmo architektūros reikšmė ir perspektyvos“

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas,

Kultūros ministerija,

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas,

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas,

VšĮ „Kaunas 2022“,

Kauno miesto savivaldybė,

Valstybinė kultūros paveldo komisija

 

2018 m. IV ketv.

7.

Organizuoti 2018 m. tarptautinį forumą „Modernizmo architektūros maršrutas Europoje: iššūkiai ir galimybės“, kaip lydintį renginį prie 1.2. priemonėje nurodytos konferencijos

 

VšĮ „Kaunas 2022“,

Valstybinė kultūros paveldo komisija,

Kultūros paveldo departamentas,

Valstybinis turizmo departamentas

2018 m. IV ketv.

8.

Parengti ir įgyvendinti tęstinį ekskursijų ciklą Kaune „Modernėjančios Lietuvos ženklai“

 

Kauno miesto savivaldybė

2018 m. IV ketv.

9.

Parengti ir viešinti specialius turistinius architektūrinius maršrutus „Modernizmo ženklai Lietuvos miestuose ir miesteliuose“

 

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas,

Valstybinis turizmo departamentas,

Savivaldybės

 

2018 m. IV ketv.

10.

Tarptautinė archyvinė paroda, skirta I-ojo Pasaulinio karo pabaigai, paminėti papildomai ją išplečiant informacija apie kontekstą, kuriame kūrėsi modernios Europos valstybės

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

Lietuvos valstybės istorijos archyvas,

Kauno regioninis valstybės archyvas

2018 m. IV ketv.

 

_________________