LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3D-484

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.13.1. prašoma išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais ir (arba) krūmais, ir (arba) nešienautas, ir (arba) piktžolėmis apžėlusias) naudmenas. Deklaruojant šiuos plotus, turi būti suteikiamas klasifikatoriaus kodas NEP „Netinkami paramai plotai“. Pavienių medžių buvimas lauke nėra laikomas neatitikimu;“.

2. Pakeičiu 10.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3.1. vizualiai įsitikinus, kad deklaruojamas pievos laukas (visas) yra einamaisiais metais nušienautas ir sutvarkytas, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, o pagal „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ įrašus nustatoma, kad šienavimas (-ai) atliktas (-i) iki einamųjų metų liepos 1 d., o nuo einamųjų metų liepos 2 d. iki Agentūros patikros vietoje atlikimo dienos šienavimo (-ų) neatlikta, Agentūros darbuotojas privalo sugrįžti į patikrą vietoje tokiame lauke, siekiant įvertinti taisyklių 8.1 papunktyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimą;“.

3. Pakeičiu 10.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3.2. vizualiai įsitikinus, kad deklaruojamas pievos laukas (visas) yra einamaisiais metais nušienautas ir sutvarkytas, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, o pagal „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ įrašus nustatoma, kad šienavimas (-ai) atliktas (-i) iki ir po einamųjų metų liepos 1 d., Agentūros darbuotojas į patikrą vietoje tokiame lauke negrįžta, o taisyklių 8.1 papunktyje nurodytas reikalavimas laikomas įvykdytu;“.

4. Pakeičiu 10.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3.3. vizualiai įsitikinus, kad deklaruojamas pievos laukas (visas) yra einamaisiais metais nušienautas ir sutvarkytas, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, bet pagal „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ įrašus nustatoma, kad reikalavimas įvykdytas iš dalies (pvz., trūksta įrašo apie vieną iš šienavimų) arba visai neįvykdytas (pvz., įrašai žurnale nėra padaryti), taisyklių 8.1 papunktyje nurodytas reikalavimas laikomas neįvykdytu visame lauko plote ir Agentūros darbuotojas papildomų reikalavimo įgyvendinimo kontrolės veiksmų neatlieka;“.

5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Siekiant įsitikinti taisyklių 8.1 (siekiant įsitikinti, ar laiku nušienauta ir sutvarkyta) ir 8.6 (siekiant įsitikinti, ar į dirvą yra įterpti augalai, ar nėra piktžolių) papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų vykdymu, pareiškėjo deklaruojamų laukų patikros atliekamos konkretaus deklaruoto lauko plote, įvertinant, ar numatytas lauko priežiūros būdas pritaikytas visame lauko plote. Jeigu yra nustatoma neatitikčių, išmatuojamas ir įvertinamas (sumuojamas) bendras neatitikčių plotas lauke. Reikalavimams įgyvendinti taip pat taikoma tokia papildoma tvarka:

11.1. vertinant atitiktį taisyklių 8.1 papunktyje nurodytam reikalavimui, kai lauko plote nustatoma neatitiktis ne visame deklaruojamo lauko plote, taisyklių 10.3 papunktyje numatyta „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ pildymo tvarka nėra vertinama, jeigu patikra vietoje atliekama siekiant įsitikinti 1-ojo šienavimo (iki liepos 1 d.) reikalavimo įgyvendinimu ir yra būtina sugrįžti į patikrą vietoje įsitikinti 2-ojo šienavimo reikalavimo įgyvendinimu (po einamųjų metų rugpjūčio 31 d.) deklaruotame lauko plote. Tokiu atveju, taisyklių 10.3 papunktyje numatyta „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ pildymo tvarka vertinama atliekant 2-ojo šienavimo reikalavimo įgyvendinimą (po einamųjų metų rugpjūčio 31 d.) deklaruotame lauko plote;

11.2. jeigu nustatomos neatitiktys tiek taisyklių 8.1, tiek taisyklių 8.6 papunkčiuose numatytiems reikalavimams, laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra deklaruoti didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, kaip numatyta taisyklių 7.13 papunktyje. Taisyklių 8.1 papunktyje numatyto reikalavimo įgyvendinimo atveju, sugrįžus į patikrą vietoje būtina įsitikinti 2-ojo šienavimo reikalavimo įgyvendinimu (po einamųjų metų rugpjūčio 31 d.), kai 1-ojo šienavimo reikalavimo (iki liepos 1 d.) neatitiktis nustatyta ne visame deklaruojamo lauko plote. Bendras reikalavimą atitinkantis plotas yra nustatomas iš deklaruojamo lauko ploto atėmus vieno iš šienavimo tikrinimo metu nustatytą didesnįjį reikalavimo neatitinkantį plotą.“

6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Piktžolėmis apaugę sodų ir uogynų tarpueiliai (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) laikomi neatitinkančiais paramos skyrimo sąlygų, kaip nurodyta taisyklių 8.4 papunktyje, jeigu aptinkama augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių. Jeigu yra nustatoma neatitikčių, išmatuojamas ir įvertinamas (sumuojamas) bendras neatitikčių plotas lauke. Jeigu nustatoma neatitiktis, laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra deklaruoti didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, kaip numatyta taisyklių 7.13 papunktyje.

7. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Sodų ir uogynų plotai laikomi neatitinkančiais reikalavimų, kaip numatyta taisyklių 8.5 papunktyje, jeigu deklaruojamuose laukuose nepašalinti negyvi medžiai ir (arba) krūmynai ar jų liekanos. Laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra nepašalintų negyvų medžių ir (arba) krūmynų, jeigu tokius medžius ir (arba) krūmynus galima priskirti prie grupių (trijų ir daugiau vienetų, esančių greta vienas kito). Būtina išmatuoti ir įvertinti (susumuoti) bendrą neatitikčių plotą lauke. Jeigu nustatoma neatitiktis, laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra deklaruoti didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, kaip numatyta taisyklių 7.13 papunktyje.

8. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Pareiškėjams, nesilaikantiems taisyklių III skyriaus 8 ir 12–14 punktuose nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, parama už netinkamą paramai plotą (lauką ar lauko dalį su nustatytu pažeidimu) nemokama ar jau išmokėta paramos suma susigrąžinama. Jeigu nustatoma neatitiktis nustatytiems reikalavimams ir įsipareigojimams, laikoma, kad tai yra neteisingo deklaravimo atvejis.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė