STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS AKREDITAVIMO

 

2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. SV6-55

Vilnius

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (toliau – Aprašas), 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją,

akredituoju Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 6 metams.  

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė