LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-531 „DĖL PARAMOS UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-531 „Dėl Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas papildau 281 punktu:

281. Parama pieno gamintojui bus nemokama, jei:

281.1. Agentūra patikros vietoje metu nustato, kad pieno gamintojas paraiškoje ar mokėjimo prašyme nurodė neteisingus duomenis, kurių negali pagrįsti dokumentais ir kurie nesutampa su PAIS duomenimis ar pieno supirkėjų pateiktais patikslintais duomenimis;

281.2. Agentūra patikros vietoje metu nustato, kad pieno gamintojas nevykdė reglamente (ES) Nr. 2016/1612 ir šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir pieną perdirbti pardavinėjo per trečiuosius asmenis, kurie nėra šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodyti pieno supirkėjai;

281.3. pieno gamintojas neleido Agentūros darbuotojui atlikti patikrą vietoje, siekiant jam įsitikinti reglamente (ES) Nr. 2016/1612 ir šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų vykdymu.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas