PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO

NR. 1-365 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 2 d. Nr. 1-123

Vilnius

 

 

Pakeičiu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1-365 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo metodikos patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo metodiką:

2.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, operatyviai valdančių pajėgas, skaičius nustatomas pagal šias formules:

 

,

 

,

 

 

čia:

N – priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų komandų, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų ir savanorių ugniagesių formuočių, kurios kviečiamos į įvykio vietą, skaičius;

DP – darbuotojų, operatyviai valdančių pajėgas, skaičius;

NP – vienam pamainos darbuotojui, operatyviai valdančiam pajėgas, tenkantis priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų komandų, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų ir savanorių ugniagesių formuočių skaičius;

I – pajėgų išvykčių į įvykio vietą skaičius per metus;

IP – vienam darbuotojui tenkantis pajėgų išvykčių į įvykio vietą skaičius per metus.

6.1. Patikrinama, ar tenkinamos sąlygos, kad:

6.1.1. vienam pamainos darbuotojui tektų ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandų, PGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), PGV PGT komandų, Elektrėnų PGT, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir savanorių ugniagesių formuočių, kurios kviečiamos į įvykio vietą:

 

;

6.1.2. vienam pamainos darbuotojui tektų ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 250 pajėgų išvykčių į įvykio vietą per metus:

 

.

2.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Minimalus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobilinių cisternų kiekvienoje savivaldybėje skaičius nustatomas taip:

7.1. lengvosios ir vidutinės klasės automobilinių cisternų: , bet:

7.1.1. kai , skaičiuojama taip:  ;

7.1.2. kai , skaičiuojama taip: ;

7.1.3. kai , skaičiuojama taip:  ;

7.1.4. kai , skaičiuojama taip: ;

čia:

Gsav. – gyventojų skaičius savivaldybėje (duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo);

Ssav. – savivaldybės plotas, kv. kilometrais (duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo);

ACL ir V – lengvosios ir vidutinės klasės automobilinės cisternos;

ρsav. – gyventojų tankis savivaldybėje (gyventojų skaičius 1 kv. kilometre);

7.1.5. kurorto statusą turinčiuose miestuose – ne mažiau kaip 2 automobilinės cisternos;

7.1.6. kai savivaldybė atitinka kelis 7.1.1–7.1.4 papunkčiuose nustatytus kriterijus, reikia vadovautis tuo kriterijumi, kuriuo nustatytas mažesnis automobilinių cisternų skaičius;

7.2. sunkiosios klasės automobilinių cisternų skaičius nustatomas taip:

, bet

kai , skaičiuojama taip:  ,

čia:

Gsav. – gyventojų skaičius savivaldybėje (duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo);

ACS – sunkiosios automobilinės cisternos.“

2.3. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. automobilinės kopėčios arba automobilinės platformos, kurių maksimalus darbinis aukštis ne mažesnis kaip 35 metrai, turi būti savivaldybėje, kurios miestuose yra daugiau kaip 20 gyvenamųjų pastatų, kurių paskutinio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 30 metrų. PGV ar Elektrėnų PGT siūlymu ir departamento specialistams įvertinus, departamento direktoriaus įsakymu gali būti patvirtintas didesnis nei minimalus automobilinių kopėčių arba automobilinių platformų, kurių maksimalus darbinis aukštis ne mažesnis kaip 35 metrai, skaičius.“

2.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Rezervinių automobilinių cisternų skaičius nustatomas taip:

 

 

 

 

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai*

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba**

PGV komanda

PGV PGT, Elektrėnų PGT

PGV PGT komanda

Rezervinių automobilinių cisternų skaičius

≥1

≥1

≥1

≥1

 

* Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos rezervinių automobilinių cisternų skaičius įeina į bendrą minimalų automobilinių cisternų skaičių, nustatytą Metodikos 7 punkte.

 

** Savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje turi būti sudarytas ne didesnis kaip 30 procentų automobilinių cisternų rezervas.“

 

2.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Minimali valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybės priešgaisrinės tarnybos budinčios pamainos sudėtis nustatoma taip:

 

I skyriaus automobilinė

 

cisterna

II skyriaus automobilinė

 

cisterna

Automobilinė platforma ar automobilinės kopėčios

Narų automobilis,

 

cheminių gelbėjimo darbų ar techninio gelbėjimo darbų automobilis**

Siurblinė stotis**

Žarnų automobilis**

pamainos vadas

skyrininkas

ugniagesys gelbėtojas

skyrininkas

ugniagesys gelbėtojas

ugniagesys gelbėtojas

skyrininkas

ugniagesys gelbėtojas

ugniagesys gelbėtojas

ugniagesys gelbėtojas

PGV

Komandose, kuriose budi ne mažiau kaip 2 skyriai, iš kurių vienas ar daugiau skirti papildomai gelbėjimo darbams, nurodytiems departamento direktoriaus 2013 m. lapkričio  18 d. įsakymu  Nr. 1-280 (2021 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-72 redakcija),  atlikti

1

1

4

1

5

2*

1

≥2

≥1

≥1

Komandose, kuriose budi ne mažiau kaip 2 skyriai

1

1

4

1

≥3

2*

 

 

 

 

PGV PGT ir Elektrėnų PGT, kuriose budi ne mažiau kaip 2 skyriai

1

 

≥4

1

≥3

≥1***

 

 

 

 

PGV PGT komandose, kuriose yra vienas budintis skyrius

 

 

≥2

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandoje

 

 

≥2

 

 

 

 

 

 

 

 

* PGV komandose perkeliant iš padalinio į padalinį automobilinę platformą ar automobilines kopėčias, perkeliami ir darbuotojų etatai.

** PGV komandose, kai naudojami narų automobiliai, cheminių gelbėjimo darbų automobiliai ar techninio gelbėjimo darbų automobiliai, siurblinės stotys, žarnų automobiliai, darbuotojai turi būti skiriami iš I ir (arba) II skyriaus.

*** PGV PGT ir Elektrėnų PGT, kai naudojamos automobilinės platformos ar automobilinės kopėčios, darbuotojai turi būti skiriami iš I ir (arba) II skyriaus.“

2.6. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Atsižvelgdamas į PGV komandose, PGV PGT ir Elektrėnų PGT esamas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones, departamento direktorius gali nustatyti didesnį nei minimalų darbuotojų etatų skaičių.

2.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. PGV ir Elektrėnų PGT atlieka vertinimą pagal Metodikos 7–16 punktus, o Bendrasis pagalbos centras – pagal Metodikos 4–6 punktus. Atlikti vertinimai (užpildytas Metodikos priedas ir departamento pateikta lentelė) su pasiūlymais kasmet iki kovo 1 d. pateikiami departamentui.

2.8. Pakeičiu priedo išnašą ir ją išdėstau taip:

„* Jeigu pranešimą apie pagalbos poreikį reikia perduoti kelioms priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (valdybų) komandoms, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandoms, laikas nuo pranešimo apie pagalbos poreikį perdavimo iki šių pajėgų išvykimo į įvykio vietą fiksuojamas, kai pranešimas apie pagalbos poreikį perduodamas pirmosioms į įvykio vietą turinčioms išvykti pajėgoms.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                           Saulius Greičius