MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKIŲ DEKLARAVIMO ŽODŽIU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1B-1099

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 52 straipsniu:

1. T v i r t i n u Prekių deklaravimo žodžiu taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 15 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Arūnas Adomėnas

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. 1B-1099

 

 

PREKIŲ DEKLARAVIMO ŽODŽIU TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių deklaravimo žodžiu taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (OL 2016 L 111, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), 135–137, 165 straipsniais, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/989 (OL 2017 L 147. P. 19) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), 217 ir 258 straipsniais ir nustato žodinės muitinės deklaracijos pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei tvarką, taip pat žodinę muitinės deklaraciją papildančių dokumentų ir (arba) jų elektroninių duomenų parengimo, pateikimo ir įforminimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Degalų deklaracija – tai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1B-319 „Dėl Degalų deklaracijos formos bei Reikalavimų degalų deklaracijos formai patvirtinimo“ nustatytos formos žodinę deklaraciją papildantis dokumentas, kuriame nurodomi duomenys apie kelių transporto priemonės vairuotoją ir jo vairuojama transporto priemone įvežamus į Lietuvos Respublikos teritoriją ar iš jos išvežamus ir žodžiu deklaruojamus degalus (išskyrus dujas), esančius transporto priemonės degalų bake (-uose).

2.2. Keleivio deklaracija – tai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1B-341 „Dėl Keleivio deklaracijos formų bei Reikalavimų keleivio deklaracijos blanko formai patvirtinimo“ nustatytos formos žodinę deklaraciją papildantis dokumentas, kuriame asmens pageidavimu arba muitinės pareigūnui paprašius nurodomi duomenys apie keleivį ir keleivio žodžiu deklaruojamas prekes.

2.3. Keleivių portalas – vieša Lietuvos Respublikos muitinės elektroninių paslaugų sritis, skirta užpildyti ir pateikti keleivius aptarnaujantiems muitinės postams, kuriuose dirba muitinės pareigūnai, keleivio, grynųjų pinigų ir degalų deklaracijų duomenis, kuri prieinama internetiniu adresu https://keleiviams.lrmuitine.lt.

2.4. MDAS – Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema.

2.5. Žodinė muitinės deklaracija – žodžiu pareiškiamas asmens pageidavimas, kad muitinė įformintų prekėms asmens pasirinktą muitinės procedūrą arba reeksportą, kuriame nurodyta informacija apie deklaruojamas prekes.

2.6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2339 (OL 2016 L 354, p. 32) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), ir Reglamente (ES) 2015/2446 vartojamas sąvokas.

3. Žodžiu gali būti deklaruojamos fizinių asmenų prekės, nurodytos Reglamento (ES) 2015/2446 135–137 straipsniuose (asmeniniai daiktai, nekomercinio pobūdžio prekės, keleivių asmeniniame bagaže vežamos komercinio pobūdžio prekės, jei jų vertė neviršija 1000 Eur, o jų neto masė neviršija 1000 kg ir kt.).

4. Atvejai, kai žodinė muitinės deklaracija negali būti pateikiama, nurodyti Reglamento (ES) 2015/2446 142 straipsnyje.

5. Žodinę muitinės deklaraciją pateikia asmuo, kuriam priklauso prekės (deklarantui), atvykęs į muitinės įstaigą ar kitą muitinės nustatytą ar jai priimtiną vietą ir pateikdamas muitinei deklaruojamas prekes bei, atitinkamais atvejais, deklaraciją papildančius dokumentus.

6. Žodinė muitinės deklaracija pateikiama lietuvių, anglų, rusų arba kita ją priimančiam muitinės pareigūnui suprantama kalba.

 

 

II SKYRIUS

ŽODINĖS MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMAS,

PRIĖMIMAS IR ĮFORMINIMAS

 

7. Asmuo, deklaruojantis prekes žodžiu, pateikia muitinei šią informaciją:

7.1. asmens tapatybės duomenis;

7.2. šalies, iš kurios atvyko arba į kurią vyksta, pavadinimą;

7.3. tikslų nuolatinės gyvenamosios vietos adresą;

7.4. transporto priemonės, kuria vyksta, rūšį (oro, vandens, sausumos ir pan.) bei identifikavimo duomenis (laivo pavadinimas, traukinio arba autobuso maršrutas, orlaivio reisas, automobilio, motociklo ar kitos registruojamos kelių transporto priemonės registracijos numeris ir pan.);

7.5. duomenis apie deklaruojamas prekes (deklaruojamos prekės turi būti apibūdintos taip, kad būtų galima jas vienareikšmiškai identifikuoti apskaičiuojant mokėtinus mokesčius), jų kiekį (išreikštą atitinkamu matavimo vienetu), vertę (eurais);

7.6. kitus duomenis, reikalingus asmens pasirinktai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti.

8. Taisyklių 7 punkte nurodyta informacija pateikiama:

8.1. asmeniui (deklarantui) ją žodžiu pasakant muitinės pareigūnui, atsakant į muitinės pareigūno užduotus klausimus, pateikiant muitinės pareigūnui dokumentus, kuriuose nurodyta reikiama informacija (asmens tapatybės dokumentas, transporto priemonės registracijos liudijimas, sąskaitos, kvitai ir pan.);

8.2. užpildant keleivio deklaraciją arba pateikiant jos elektroninius duomenis;

8.3. užpildant degalų deklaraciją arba pateikiant jos elektroninius duomenis;

8.4. užpildant Reglamento (ES) 2015/2446 71-01 priede nustatytos formos žodinę muitinės deklaraciją papildantį dokumentą.

9. Žodinė deklaracija pateikiama asmeniui (deklarantui) žodžiu kreipiantis į muitinės pareigūną su prašymu įforminti prekėms asmens pasirinktą muitinės procedūrą arba reeksportą ir pateikiant visą tam reikalingą informaciją ir dokumentus.

10. Muitinei pateikta žodinė deklaracija priimama, kai muitinei pateiktos deklaruojamos prekės ir visa asmens pasirinktai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti reikalinga informacija ir dokumentai. Jeigu prekės teisės aktų nustatyta tvarka negali būti deklaruojamos žodžiu, nepateikiami reikiami duomenys ir (arba) dokumentai arba šie duomenys netikslūs, muitinė šios deklaracijos nepriima.

11. Asmens žodžiu pateiktą informaciją (išskyrus Taisyklių 7.6 papunktyje nurodyto dokumento, kuris tvarkomas vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 258 straipsniu duomenis) ir asmens tapatybės dokumento duomenis muitinės pareigūnas įveda ir įformina MDAS priemonėmis.

12. Asmeniui pateikus žodinę muitinės deklaraciją ir atsiradus mokestinei prievolei, išskyrus atvejus, kai mokėtini mokesčiai nurodomi keleivio deklaracijoje, muitinės pareigūnas užpildo pranešimą vadovaudamasis Pranešimo pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“. Pranešimas skirtas asmeniui informuoti apie apskaičiuotus mokėtinus muitus ir mokesčius.

13. Pranešime apskaičiuoti mokėtini muitai ir mokesčiai sumokami iki prekių išleidimo vadovaujantis Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitų jų taikymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Žodinės deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu, kai deklaracijos duomenys ir muitinės pareigūno sprendimas užregistruojamas MDAS ir sumokami pranešime apskaičiuoti muitai ir mokesčiai.

15. Tuo atveju, kai neveikia MDAS, žodinė deklaracija neįvedama ir neįforminama MDAS priemonėmis. Kai atsiranda mokestinė prievolė, muitinės pareigūnas užpildo pranešimą ir jame apskaičiuoti mokėtini muitai ir mokesčiai sumokami Taisyklių 12 ir 13 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

III SKYRIUS

KELEIVIO DEKLARACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

16. Keleivio deklaracijos rinkinį sudaro 2 lapai, iš kurių 1-asis yra skirtas muitinės įstaigai, 2-asis – keleiviui.

17. Keleivio deklaracija gali būti pildoma lietuvių, anglų arba rusų kalba naudojant ta pačia kalba atspausdintą keleivio deklaracijos blanką. Keleivio deklaracija gali būti pildoma ranka didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, rašomąja mašinėle arba kitu mechanografiniu ar į jį panašiu būdu. Keleivio deklaracija turi būti užpildyta aiškiai ir tvarkingai.

Keleivio deklaracijos duomenys taip pat gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis naudojantis Keleivių portalu. Juos galima pateikti iš anksto prieš pateikiant keleivio gabenamas prekes muitinei. Tokiu būdu pateikti keleivio deklaracijos duomenys, neįforminant keleivio deklaracijos, saugomi MDAS 14 dienų.

18. Keleivis pildo keleivio deklaracijos 1–10 (išskyrus 9 langelio ketvirtą skiltį) ir 12 langelius. Jeigu duomenys apie keleivio deklaruojamas prekes netelpa viename keleivio deklaracijos rinkinyje, jie nurodomi papildomo keleivio deklaracijos rinkinio (ar kelių rinkinių) atitinkamuose langeliuose. Tokiais atvejais 1–7 langeliai pildomi tik pirmame keleivio deklaracijos rinkinyje. Kituose rinkiniuose šie langeliai nepildomi ir perbraukiami įstrižai. Jeigu keleivio deklaracijos 8–10 langelių duomenys pateikiami keliuose keleivio deklaracijos rinkiniuose, baigiant pildyti atitinkamą langelį ne paskutiniame rinkinyje langelio apačioje įrašoma nuoroda į duomenų tęsinį kitame rinkinyje (pvz., „tęsinys 2 lape“, „tęsinys 3 lape“ ir t.t.). Pildant tą patį langelį kitame rinkinyje, langelio viršuje nurodoma, kad tai duomenų kitame rinkinyje tęsinys (pvz., „tęsinys, 2 lapas“, „tęsinys, 3 lapas“ ir t. t.).

Neužpildyti keleivio deklaracijos 8–10 langeliai ir jų dalys po paskutiniojo įrašo turi būti įstrižai perbraukti taip, kad keleivio deklaracijos nebūtų įmanoma papildyti naujais įrašais.

19. Keleivio deklaracijoje informacija negali būti taisoma kitaip, nei išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas tvirtinamas keleivio parašu. Keleivio deklaracijos langelių duomenis galima taisyti tik vieną kartą, taisymai atliekami abiejuose lapuose vienodai. Taisant deklaracijos duomenis negalima uždengti kitų (netaisomų) duomenų.

Jeigu keleivio deklaracijos duomenys taisyti nesilaikant Taisyklių reikalavimų, muitinės pareigūnas nepriima keleivio deklaracijos ir reikalauja pateikti naujai užpildytą keleivio deklaraciją.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KELEIVIO DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

20. Keleivio deklaracijos langeliai pildomi tokia tvarka:

20.1. Keleivio deklaracijos dešiniajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymimas keleivio deklaracijos tipas (importo, eksporto ar tranzito).

20.2. 1 langelyje „Vardas, pavardė“ įrašomas keleivio vardas ir pavardė.

20.3. 2 langelyje ženklu „X“ pažymima, ar keleivis yra Lietuvos Respublikos pilietis, ar ne.

20.4. 3 langelyje „Asmens kodas“ įrašomas keleivio asmens kodas. Jeigu toks kodas nesuteiktas, langelis nepildomas.

20.5. 4 langelyje „Asmens tapatybės dokumentas“ įrašomas keleivio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (arba jį atitinkančio kelionės dokumento) pavadinimas ir numeris.

20.6. 5 langelyje „Šalis, iš kurios/į kurią keleivis vyksta (tai, kas nereikalinga, išbraukti)“ nurodomas nesutrumpintas šalies, iš kurios keleivis atvyksta (išbraukiami žodžiai „į kurią“) arba į kurią keleivis išvyksta (išbraukiami žodžiai „iš kurios“), pavadinimas. Keleiviui vykstant tranzitu, šiame langelyje nurodomos dvi šalys: pirma šalis, iš kurios keleivis atvyksta, po to – šalis, į kurią keleivis išvyksta (neišbraukiant nereikalingų žodžių).

20.7. 6 langelyje „Adresas“ nurodomas keleivio tikslus nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

20.8. 7 langelyje „Transporto priemonė“ nurodomi duomenys apie transporto priemonę (laivo pavadinimas, traukinio arba autobuso maršrutas, orlaivio reisas, automobilio, motociklo ar kitos registruojamos kelių transporto priemonės modelis ir registracijos numeris ir pan.), kuria keleivis vyksta.

20.9. 8 langelio „Prekės, kurioms gabenti reikalingas leidimas“ lentelėje nurodomos prekės, kurių įvežimui į Europos Sąjungos teritoriją (ar į Lietuvos Respubliką), išvežimui ar vežimui tranzitu teisės aktų nustatyta tvarka reikalingi leidimai:

20.9.1. skiltyje „Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas“ nurodomas prekių pavadinimas, trumpas jų aprašymas. Jeigu už šias prekes turi būti mokami importo mokesčiai, šioje skiltyje taip pat turi būti nurodoma prekių vertė eurais. Jeigu deklaruojami gabenami ginklai, nurodoma ginklo kategorija, rūšis, modelis, šaudmens tipas (kalibras) ir ginklo serijinis numeris (-iai);

20.9.2. skiltyje „Kiekis, matavimo vnt.“ nurodomas tikslus tų prekių kiekis ir matavimo vienetas;

20.9.3. skiltyje „Institucija, išdavusi leidimą“ nurodomas tikslus institucijos, išdavusios leidimą, pavadinimas;

20.9.4. skiltyje „Leidimo Nr. ir išdavimo data“ nurodomas leidimo įvežti, išvežti prekes ar vežti jas tranzitu numeris ir išdavimo data.

20.10. 9 langelio „Kitos deklaruojamos prekės“:

20.10.1. skiltyje „Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas“ nurodomas deklaruojamų prekių, nenurodytų 8 langelyje, pavadinimas, trumpas jų aprašymas. Jeigu keleivis pageidauja, šiame langelyje gali būti pateikiami duomenys apie deklaruojamus tauriuosius metalus, brangakmenius ir jų dirbinius;

20.10.2. skiltyje „Kiekis, matavimo vnt.“ nurodomas prekių kiekis ir matavimo vienetas;

20.10.3. skiltyje „Vertė“ nurodoma prekių vertė eurais;

20.10.4. skilties „Muitinės žymos“ keleivis nepildo.

20.11. 10 langelio „Nelydimas bagažas“ lentelėje turi būti nurodomi duomenys apie nelydimą bagažą, jeigu dalis keleivio prekių gabenama (numatoma gabenti) atskirai:

20.11.1. skiltyje „Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas“ trumpai aprašomas nelydimas bagažas (prie deklaracijos gali būti pridedamas nelydimame bagaže gabenamų prekių sąrašas);

20.11.2. skiltyje „Vietų skaičius“ nurodomas nelydimu bagažu gabenamų prekių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių, konteinerių ar kt.) skaičius;

20.11.3. skiltyje „Vertė“ nurodoma nelydimo bagažo bendra vertė eurais;

20.11.4. skiltyje „Transporto rūšis“ nurodoma, kokia transporto priemone (laivo pavadinimas, traukinio arba autobuso maršrutas, orlaivio reisas, automobilio, motociklo ar kitos registruojamos kelių transporto priemonės modelis bei registracijos numeris ir pan.) gabenamas arba numatomas gabenti nelydimas bagažas;

20.11.5. skiltyje „Išsiuntimo ir paskirties vietos“ nurodoma šalis ir vietovė (miestas, kaimas ir pan.), iš kur išsiunčiamas ir kur gabenamas nelydimas bagažas.

20.12. 12 langelyje keleivis pasirašo ir nurodo keleivio deklaracijos užpildymo datą.

21. Pateikiant keleivio deklaracijos duomenis elektroninėmis priemonėmis duomenys įrašomi į atitinkamus laukelius ir laikantis Taisyklių 20 punkte nustatytos rašytinės deklaracijos pildymo tvarkos. Laukelyje „Pateikimo vieta“ nurodoma muitinės įstaiga, per kurią vyksta (ketina vykti) keleivis. Keleivių portale įvesti keleivio deklaracijos duomenys MDAS priemonėmis siunčiami muitinės įstaigai, per kurią vyksta (ketina vykti) keleivis, pasirinkus meniu punktą „Siųsti“. Apie deklaracijos duomenų pateikimą keleivis informuojamas sistemos pranešimu. Jeigu keleivis negauna pranešimo apie keleivio deklaracijos duomenų pateikimą, duomenys laikomi nepateiktais.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KELEIVIO DEKLARACIJOS MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

22. Muitiniam įforminimui skirti keleivio deklaracijos langeliai (skiltys) pildomi tokia tvarka:

22.1. 9 langelio „Kitos deklaruojamos prekės“ lentelės skiltyje „Muitinės žymos“ muitinės pareigūnas nurodo papildomus duomenis apie prekes, pavyzdžiui, prekių įsigijimo dokumentą (jeigu keleivis jį pateikė), jo numerį ir datą, prekių kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, pagal muitinės turimus duomenis nustatytą prekių vertę (prekių kodas ir vertė nurodomi, jeigu bus skaičiuojami mokesčiai), kitus prie keleivio deklaracijos pridedamus dokumentus (jų kopijas). Jeigu duomenys apie keleivio deklaruojamas prekes netelpa viename keleivio deklaracijos rinkinyje, pirmame rinkinyje šioje skiltyje nurodomi antrojo ir paskesnių užpildytų keleivio deklaracijos rinkinių numeriai.

22.2. 11 langelyje „Mokesčiai“ įrašomi už keleivio deklaracijoje deklaruotas prekes apskaičiuoti mokėtini mokesčiai:

22.2.1. skiltyje „Tipas“ – nurodomas mokesčio tipo kodas iš 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/698 (OL 2016 L 121, p.1) 9 priedo D1 priedėlio „Blankuose naudotini kodai“ II antraštinės dalies „47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas“ a punkto arba „100“, jeigu nurodomi akcizai;

22.2.2. skiltyje „Suma“ nurodomos apskaičiuotos mokėtinos mokesčių sumos pagal skiltyje „Tipas“ nurodytus mokesčio tipo kodus, suapvalintos iki sveiko skaičiaus;

22.2.3. skiltyje „Iš viso“ nurodoma skiltyje „Suma“ įrašytų mokesčių suma;

22.2.4. skiltyje „Muitinės žymos“ – mokėjimo dokumento, kuriuo sumokėti mokesčiai, numeris ir data.

22.3. 13 langelyje „Muitinės žymos“ pasirašo muitinės pareigūnas, priėmęs ir patikrinęs keleivio deklaraciją. Šiame langelyje dedamas numeruotas muitinės įstaigos antspaudas ir priėmusio deklaraciją muitinės pareigūno C grupės asmeninio naudojimo spaudas, skirtas muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui.

Jeigu keleivio deklaracija pateikiama atsiimant nelydimą bagažą sudarančias prekes, šiame langelyje nurodomi keleiviui atvykstant arba išvykstant pateiktos keleivio deklaracijos blankų numeriai ir jų priėmimo data. Padaryti įrašai tvirtinami muitinės pareigūno C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, bei parašu.

23. Muitinės pareigūnui patikrinus ir Taisyklių nustatyta tvarka įforminus keleivio deklaraciją, jos pirmasis lapas kartu su prie jos pridėtų dokumentų (pvz., leidimų, sąskaitų, bilietų ar kitų muitiniam įforminimui pateiktų dokumentų) muitinės pareigūno pažymėtomis kopijomis paliekamas deklaraciją įforminusioje muitinės įstaigoje, o antrasis lapas grąžinamas keleiviui.

24. Muitinės pareigūnas pateiktą keleivio deklaraciją įformina MDAS priemonėmis. Statistinius įformintų rašytinių keleivio deklaracijų duomenis muitinės pareigūnas įveda į MDAS nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Registruojant keleivio deklaraciją MDAS jai suteikiamas pagrindinis registracijos numeris (MRN), kuris turi būti įrašomas rašytinės keleivio deklaracijos 13 langelyje.

25. Jeigu keleivio deklaracijos duomenys pateikti elektroninėmis priemonėmis, keleivis, pateikdamas muitinei gabenamas prekes, žodžiu informuoja muitinės pareigūną apie MDAS priemonėmis suteiktą keleivio deklaracijos numerį. Muitinės pareigūnas MDAS priemonėmis įformina keleivio deklaraciją ir ją atspausdina dviem egzemplioriais, kuriuos keleivis pasirašo. 1-ąjį egzempliorių kartu su pridedamais dokumentais pasilieka muitinės įstaiga, 2-asis atiduodamas keleiviui.

 

 

IV SKYRIUS

DEGALŲ DEKLARACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

26. Degalų deklaracijos rinkinį sudaro 2 lapai, kurių 1-asis yra skirtas muitinės įstaigai, 2-asis – transporto priemonės vairuotojui.

27. Degalų deklaracija gali būti pildoma lietuvių, anglų arba rusų kalba naudojant ta pačia kalba atspausdintą degalų deklaracijos formą. Degalų deklaracija gali būti pildoma ranka didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, rašomąja mašinėle arba kitu mechanografiniu ar į jį panašiu būdu. Degalų deklaracija turi būti užpildyta aiškiai ir tvarkingai.

Degalų deklaracijos duomenys taip pat gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis naudojantis Keleivių portalu. Juos galima pateikti iš anksto prieš atvykstant transporto priemonei, kurios degalų bake (-uose) gabenami degalai, į muitinę. Tokiu būdu pateikti degalų deklaracijos duomenys, neįforminant degalų deklaracijos, saugomi MDAS 14 dienų.

28. Transporto priemonės vairuotojas pildo degalų deklaracijos 1–7 langelius.

29. Degalų deklaracijoje taisymai atliekami tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas tvirtinamas transporto priemonės vairuotojo parašu. Degalų deklaracijos langelių duomenis galima taisyti tik vieną kartą, taisymai atliekami abiejuose lapuose vienodai. Taisant degalų deklaracijos duomenis negalima uždengti kitų (netaisomų) duomenų.

Jeigu degalų deklaracijos duomenys taisyti nesilaikant Taisyklių reikalavimų, muitinės pareigūnas turi teisę nepriimti degalų deklaracijos ir pareikalauti pateikti naujai užpildytą degalų deklaraciją.

ANTRASIS SKIRSNIS

DEGALŲ DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

30. Degalų deklaracijos langeliai pildomi tokia tvarka:

30.1. Degalų deklaracijos dešiniajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymimas degalų deklaracijos tipas (įvežimas į LR, išvežimas iš LR).

30.2. 1 langelyje „Vardas, pavardė“ įrašomas vairuotojo vardas ir pavardė.

30.3. 2 langelyje „Asmens kodas“ įrašomas vairuotojo asmens kodas. Jeigu toks kodas nesuteiktas, langelis nepildomas.

30.4. 3 langelyje „Asmens tapatybės dokumentas“ įrašomas vairuotojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (arba jį atitinkančio kelionės dokumento) pavadinimas ir numeris.

30.5. 4 langelyje „Adresas“ nurodomas vairuotojo tikslus nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

30.6. 5 langelyje „Transporto priemonė (modelis)“ nurodomas transporto priemonės modelis. 5 langelio a dalyje nurodomas transporto priemonės, valstybinis registracijos numeris ir priekabos (jei tokia yra) valstybinis registracijos numeris, b dalyje nurodomi transporto priemonės odometro rodmenys (pvz., 000293), c dalyje transporto priemonėje (ir priekaboje) esančio degalų bako (-ų) talpa litrais.

30.7. 6 langelio „Degalai“ a dalyje ženklu „X“ pažymima transporto priemonės naudojama degalų rūšis (benzinas, dyzelinas), b dalyje „Degalų kiekis litrais“ įrašomas degalų, esančių transporto priemonės ir, atitinkamais atvejais, priekabos degalų bake (-uose), kiekis litrais.

30.8. 7 langelyje transporto priemonės vairuotojas pasirašo ir nurodo degalų deklaracijos užpildymo datą. Jeigu deklaruojama bendra stacionarių degalų bakų talpa viršija 1500 litrų vienam transporto vienetui, o priekaboje įrengto degalų bako talpa viršija 500 litrų, šiame langelyje įrašomas kelių transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato (ADR sertifikato) numeris.

31. Pateikiant degalų deklaracijos duomenis elektroninėmis priemonėmis duomenys įrašomi į atitinkamus laukelius ir laikantis Taisyklių 30 punkte nustatytos rašytinės deklaracijos pildymo tvarkos. Laukelyje „Pateikimo vieta“ nurodoma muitinės įstaiga, per kurią vyksta (ketina vykti) vairuotojas. Keleivių portale įvesti degalų deklaracijos duomenys MDAS priemonėmis siunčiami muitinės įstaigai, per kurią vyksta (ketina vykti) vairuotojas, pasirinkus meniu punktą „Siųsti“. Apie deklaracijos duomenų pateikimą vairuotojas informuojamas sistemos pranešimu. Jeigu vairuotojas negauna pranešimo apie degalų deklaracijos duomenų pateikimą, duomenys laikomi nepateiktais.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEGALŲ DEKLARACIJOS MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

32. Muitinės pareigūnas, priėmęs ir patikrinęs degalų deklaraciją, pasirašo 8 langelyje „Muitinės žymos“, deda numeruotą muitinės įstaigos antspaudą ir C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui.

33. Muitinės pareigūnui patikrinus ir Taisyklių nustatyta tvarka įforminus degalų deklaraciją, 1-asis lapas paliekamas deklaraciją įforminusioje muitinės įstaigoje, o 2-asis grąžinamas transporto priemonės vairuotojui.

34. Jeigu transporto priemonės vairuotojas pildo ir keleivio deklaraciją, degalų deklaracija turi būti pridedama prie keleivio deklaracijos ir saugoma kartu. Degalų deklaracijos tvarkomos ir saugomos teritorinėse muitinėse tokia pačia tvarka kaip ir keleivio deklaracijos.

35. Muitinės pareigūnas pateiktą degalų deklaraciją įformina MDAS priemonėmis. Statistinius įformintų rašytinių degalų deklaracijų duomenis muitinės pareigūnas įveda į MDAS nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Registruojant degalų deklaraciją MDAS jai suteikiamas pagrindinis registracijos numeris (MRN), kuris turi būti įrašomas rašytinės degalų deklaracijos 8 langelyje.

36. Jeigu degalų deklaracijos duomenys pateikti elektroninėmis priemonėmis, vairuotojas, pateikdamas muitinei transporto priemonę, kurios degalų bake (-uose) gabenami degalai, žodžiu informuoja muitinės pareigūną apie MDAS priemonėmis suteiktą degalų deklaracijos numerį. Muitinės pareigūnas MDAS priemonėmis įformina degalų deklaraciją ir ją atspausdina dviem egzemplioriais, kuriuos vairuotojas pasirašo. 1-ąjį egzempliorių kartu su pridedamais dokumentais pasilieka muitinės įstaiga, 2-asis atiduodamas transporto priemonės vairuotojui.

___________________