LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 18 d. Nr. 1-150

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – perdavimo sistemos operatorius) ir skirstymo sistemų operatorių santykiai su sistemos naudotojais nustatyti operatorių patvirtintose naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse (Taisyklių 1 priedo 25 punktas) ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėse, kurios viešai skelbiamos operatorių ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) interneto svetainėse.“

1.2. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1. Skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė (pavadinimas, įmonės kodas, buveinė, Tarybos licencijos (leidimo), išduotos vykdyti atitinkamai veiklai, numeris ir išdavimo data, kontaktinė informacija (dujų įmonės ar jos padalinio susirašinėjimo adresas, kontaktinis telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.“

1.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Skirstymo paslaugos sutartyje, Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje (Taisyklių 1 priedo 11 punktas), be Taisyklių 15.1 papunktyje apibrėžtos informacijos, papildomai nurodomas įmonės, kuri teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir kontaktinė informacija. Taip pat su buitiniu vartotoju sudaromose sutartyse turi būti nurodytos garantinio tiekimo sąlygos, skirstymo sistemos operatoriaus atsiskaitomoji sąskaita, į kurią buitinis vartotojas turi vykdyti mokėjimus garantinio tiekimo laikotarpiu.“

1.4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Buitiniam vartotojui privalomos garantinio dujų tiekimo sąlygos, numatytos Taisyklėse, turi būti įtraukiamos į Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis.“

1.5. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Asmuo prašymą sudaryti sutartį su dujų įmone pateikia raštu, elektroninėmis ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba), jei galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį. Vartotojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad objektas (dujų sistema), į kurį pagal sutartį tiekiamos dujos, priklauso jam nuosavybės ar kita teisėto valdymo teise ir jis turi teisę sudaryti sutartį. Kai objektas yra valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, vienam iš bendraturčių pateikus prašymą sudaryti Taisyklių 22 punkte nurodytas sutartis, preziumuojama, kad šis bendraturtis turi kitų bendraturčių sutikimą veikti jų vardu ir interesais, išskyrus atvejus, kai kitas bendraturtis kreipiasi dėl sudarytos sutarties perrašymo jo vardu ar sudarytos sutarties nutraukimo ir naujos sutarties tam pačiam objektui sudarymo. Tokiais atvejais bendraturtis turi pateikti likusių bendraturčių sutikimą.“

1.6. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Asmuo, kuris kreipiasi į tiekimo įmonę dėl buitinio vartotojo Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo, privalo pateikti šiuos dokumentus:

27.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei sutartį pasirašo vartotojo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą;

27.2. objekto nuosavybę patvirtinantį dokumentą;

27.3. kai vartotojo sistema pirmą kartą prijungiama prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui (Taisyklių 1 priedo 15 punktas);

27.4. kai sutartis sudaroma pirmą kartą su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti buvusio ir naujo vartotojo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų;

27.5. kai vartotojas keičia tiekimo įmonę, – papildomai pateikti pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą (Taisyklių 2 priedas);

27.6. kai į vartotojo sistemą tiekiamos dujos ir asmeniui suteikiamas socialinis būstas, – papildomai pateikti:

27.6.1. socialinio būsto nuomos sutartį (vietoj namo (buto) nuosavybę patvirtinančio dokumento);

27.6.2. savivaldybės sprendimą dėl socialinio būsto skyrimo;

27.6.3. buto priėmimo–perdavimo aktą ar kitą nuomotojo ir nuomininko pasirašytą dokumentą, kuriame būtų nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys, nuo kurių pradedamas dujų tiekimas. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų.“

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 28.4 papunktį.

1.8. Pakeičiu 28.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.6. kai sutartis sudaroma pirmą kartą su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti buvusio ir naujo vartotojo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų;“.

1.9. Pakeičiu 29.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.8. kai sutartis sudaroma pirmą kartą su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos, – papildomai pateikti pasirašytą buvusio ir naujo vartotojo dokumentą, kuriame nurodyti tarpusavyje suderinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenys. Nepateikus tokio dokumento iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų;“.

1.10. Pakeičiu 29.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.9. kai vartotojas keičia tiekimo įmonę, – papildomai pateikti pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą, pažymą apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis keičiant tiekimo įmonę (nebuitinis vartotojas) ir prašymą buvusiai tiekimo įmonei nutraukti sutartį (nebuitinis vartotojas). Nepateikus pažymos apie vartotojo objektų dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis iki gamtinių dujų tiekimo sutarties vykdymo pradžios, naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo paskutinių deklaruotų apskaitos prietaiso rodmenų.“

1.11. Papildau 291 punktu:

291. Skirstymo sistemos operatorius ir (ar) tiekimo įmonė turi teisę pagal su valstybės registrais sudarytas sutartis rinkti iš valstybės registrų, VĮ Registrų centro tvarkomų Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, Testamentų registro asmens ir kitus duomenis (objektų duomenis, juridinių asmenų duomenis, objektų savininkų ar teisėtų jų valdytojų, taip pat juridinių asmenų valdymo organų (jų narių) asmens tapatybės ir (ar) kontaktinius duomenis) Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu nustatytų pareigų ir funkcijų vykdymo tikslu (siekiant nustatyti objektus, kuriuose buvo ar yra vartojamos gamtinės dujos ar planuojama vartoti gamtines dujas, asmenis, kuriems tiekiamos gamtinės dujos ir (ar) teikiama skirstymo paslauga, objektų savininkus ir (ar) kitus teisėtus naudotojus, ir (ar) valdytojus, jų nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, identifikuoti juridinių asmenų valdymo organus ir (ar) jų narius bei nustatyti paveldėjimą).“

1.12. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Skirstymo sistemos operatorius ir (ar) tiekimo įmonė turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su vartotoju:

32.1. jeigu yra skola už dujas ir (ar) suteiktas paslaugas;  

32.2. jeigu yra pažeistos su skirstymo sistemos operatoriumi ar tiekimo įmone sudarytos sutarties sąlygos ir šie pažeidimai nėra ištaisyti sutartyje ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka;

32.3. jeigu vartotojui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros;

32.4. jeigu skirstymo sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei nepateikiamas visų būsimų vartotojo prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimas ar nesuteikiamos kitos atsiskaitymo garantijos;

32.5. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Gamtinių dujų įstatymo nustatytais atvejais.“

1.13. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Skirstymo paslaugų sutarčių sąlygas, formas, sutarčių sudarymo, nutraukimo tvarką nustato skirstymo sistemų operatoriai teisės aktų nustatyta tvarka parengtose, su Taryba suderintose ir viešai operatorių interneto svetainėse skelbiamose naudojimosi skirstymo sistema taisyklėse. Naudojimosi skirstymo sistema taisyklių nuostatos neturi prieštarauti teisės aktų reikalavimams ir Taisyklių nuostatoms.“

1.14. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Taryba savo interneto svetainėje skelbia tiekimo įmonių, turinčių licenciją (leidimą) vykdyti dujų tiekimo veiklą, sąrašą. Taip pat skelbiama ir periodiškai atnaujinama informacija, kuri padėtų vartotojams aiškiai ir suprantamai pasirinkti tiekimo įmonę (tiekimo įmonių, kurios realiai vykdo tiekimo veiklą, sąrašas, jų kontaktiniai duomenys ir kt.).“

1.15. Pripažįstu netekusiu galios 66.3 papunktį.

1.16. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Garantinis dujų tiekimas vykdomas buitiniams vartotojams, kai Taryba sustabdo arba panaikina licenciją (leidimą) vykdyti dujų tiekimo veiklą tiekimo įmonei, pažeidusiai reguliuojamas veiklos sąlygas (Taisyklių 1 priedo 2 ir 3 punktai).“

1.17. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Buitiniams vartotojams garantinis dujų tiekimas užtikrinamas tol, kol vartotojas Taisyklių nustatyta tvarka sudarys Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus, garantinis tiekimas nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą buitiniams vartotojams. Buitiniams vartotojams taikoma garantinio dujų tiekimo kaina nustatoma vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis.“

1.18. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Garantinį tiekimą vykdo skirstymo sistemos operatorius (toliau – garantinis tiekėjas) Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka visiems buitiniams vartotojams, esantiems jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje.“

1.19. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Garantinis tiekėjas sudaro visas reikalingas sutartis su kitų sistemų operatoriais, tiekimo įmonėmis ir yra atsakingas už dujų patiekimą iki pristatymo vietos, prie kurios prijungta buitinio vartotojo dujų sistema, išskyrus atvejus, kai jis to negali įvykdyti ekstremaliųjų situacijų ir nenugalimos jėgos atvejais.“

1.20. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Tiekimo įmonių su buitiniais vartotojais sudarytose Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse turi būti nurodyti garantinio tiekėjo (skirstymo sistemos operatoriaus), prie kurio sistemos prijungta vartotojo sistema, duomenys, taip pat atsiskaitomoji sąskaita, į kurią buitiniai vartotojai turės vykdyti mokėjimus už dujas ir paslaugas garantinio tiekimo laikotarpiu, ir garantinio tiekimo sąlygos, nustatytos Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje.“

1.21. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Nuo garantinio tiekimo pradžios, kurią viešai savo sprendime tiekimo įmonei dėl licencijos (leidimo) tiekimo veiklai sustabdymo arba panaikinimo paskelbia Taryba, buitiniams vartotojams garantinis tiekimas vykdomas sąlygomis, kurios yra nustatytos buitinių vartotojų Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse su dujų tiekimo nebevykdančia ankstesne tiekimo įmone, išskyrus dujų kainą, atsiskaitymo už dujas, dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką, kurios įsigalioja kartu su garantinio tiekimo pradžia.

1.22. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. Tiekimo įmonė, numatanti nutraukti dujų tiekimo veiklą, kai veiklos nutraukimas nėra susijęs su licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimu, privalo iš anksto raštu informuoti Tarybą Gamtinių dujų įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju Taryba sprendimą dėl licencijuojamos veiklos sustabdymo priima atsižvelgdama į Gamtinių dujų įstatymo 21 straipsnio 6 dalies reikalavimus.“

1.23. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Tiekimo įmonė, neatitinkanti reikalavimų licencijuojamai veiklai vykdyti ir dėl to gresiant tiekimo veiklos nutraukimui (licencijos (leidimo) sustabdymui ar panaikinimui), apie numatomą pačios įmonės ar Tarybos nustatytą neatitiktį reikalavimams licencijuojamai veiklai vykdyti privalo raštu informuoti:

79.1. Tarybą, skirstymo sistemos operatorių ir vartotojus nedelsiant ir ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki numatomo tiekimo veiklos nutraukimo;

79.2. skirstymo sistemos operatorių ir vartotojus nedelsiant, kai Taryba priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti tiekimo įmonei licenciją (leidimą) tiekimo veiklai;

79.3. pranešime vartotojams turi būti nurodyti galimi vartotojų veiksmai, siekiant užsitikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą (Taisyklių 102.18 papunktis).

1.24. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Taryba sprendimą dėl tiekimo įmonės tiekimo veiklos apribojimo (nuo kurio buitiniam vartotojui nepasirinkus kitos tiekimo įmonės bus pradėtas vykdyti garantinis tiekimas) privalo priimti ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki garantinio tiekimo pradžios ir apie tai informuoti tiekimo įmonę ir garantinį tiekėją.“

1.25. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Tiekimo įmonė, informuodama buitinius vartotojus apie tiekimo veiklos stabdymą, privalo informuoti vartotojus apie numatomą garantinio tiekimo pradžios datą, įmonę, vykdysiančią garantinį tiekimą, apmokėjimo už garantinį tiekimą ir garantinio tiekimo sąlygas, teisę pasirinkti kitą tiekimo įmonę. Informuoti pažeidžiamus vartotojus apie garantinį tiekimą, taip pat turi teisę garantinį tiekimą vykdysianti įmonė.“

1.26. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Buitinis vartotojas, gavęs pranešimą apie numatomą garantinį tiekimą, privalo pranešti tiekimo įmonei, su kuria yra sudaręs Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, paskutinės sutarties galiojimo dienos (garantinio tiekimo pradžios) dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir visiškai atsiskaityti su tiekimo įmone, nutraukiančia dujų tiekimo veiklą.“

1.27. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Buitinis vartotojas, gavęs pranešimą apie numatomą garantinį tiekimą, turi teisę:“.

1.28. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Apie garantinio tiekimo kainą, atsiskaitymo už dujas, dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką garantinis tiekėjas skelbia savo interneto svetainėje ir apie tai tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sąskaitų už dujas pateikimo informuoja buitinius vartotojus.“

1.29. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Stabdanti veiklą tiekimo įmonė iki garantinio tiekimo pradžios, bet ne vėliau kaip prieš 3 savaites, privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo buitinių vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis: vartotojo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, paskutinis deklaruotas dujų kiekio matavimo priemonės rodmuo ir jo deklaravimo data, sutarčių su vartotojais kopijos (esant garantinio tiekėjo reikalavimui) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gauti matavimo priemonių rodmenys, kurie turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios.

1.30. Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Garantinis tiekėjas:

88.1. vykdo garantinį tiekimą buitiniams vartotojams pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas tol, kol vartotojas Taisyklių nustatyta tvarka sudarys Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pranešime dėl garantinio tiekimo nurodytos arba Tarybos viešai paskelbtos garantinio tiekimo pradžios datos, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą buitiniams vartotojams;

88.2. buitiniams vartotojams taiko teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas garantinio tiekimo kainas (Taisyklių 1 priedo 3 punktas);

88.3. teikia garantinio tiekimo paslaugą, kuri apima ir transportavimą (toliau – garantinio tiekimo paslauga);

88.4. nutraukia garantinį tiekimą buitiniam vartotojui, jei jis nesudaro Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su kita tiekimo įmone dėl dujų tiekimo per 6 mėnesių laikotarpį nuo garantinio tiekimo pradžios datos, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą buitiniams vartotojams. Atsiradus tiekimo įmonei, galinčiai vykdyti dujų tiekimą buitiniams vartotojams, nauja tiekimo įmonė kreipiasi į skirstymo sistemos operatorių ir nurodo konkrečią datą, nuo kurios ji numato pradėti tiekti dujas buitiniams vartotojams. Skirstymo sistemos operatorius apie garantinio tiekimo nutraukimą informuoja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki paskutinės garantinio tiekimo dienos ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki paskutinės garantinio tiekimo dienos, perduoda naujai tiekimo įmonei visą skirstymo sistemos operatoriaus turimą Taisyklių 85 punkte nurodytą informaciją ir duomenis. Tiekimo įmonė turi teisę tvarkyti gautus asmens duomenis Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų apraše (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nurodytais tikslais. Tiekimo įmonė užtikrina, kad gauti asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei 10 metų nuo įsipareigojimų pagal sutartį su vartotoju įvykdymo dienos, jeigu įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Tiekimo įmonė privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

88.5. turi teisę patikrinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis ir jeigu buitinio vartotojo deklaruoti duomenys neatitinka dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų, nustatyti, nuo kokio matavimo priemonės rodmens turi būti skaičiuojama garantinio tiekimo pradžia ar pabaiga ir susidariusi skola už garantinį tiekimą;

88.6. nustatytu laiku buitiniam vartotojui neatsiskaičius už garantinio tiekimo paslaugą, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę nutraukti garantinį tiekimą vartotojui;

88.7. jeigu skirstymo sistemos operatorius nustato, kad buitinis vartotojas yra deklaravęs neteisingus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis tiekimo įmonei, nebevykdančiai tiekimo paslaugos, dujų kiekio likutį garantinis tiekėjas apskaičiuoja garantinio tiekimo kaina ir pateikia vartotojui mokėjimo dokumentą įsiskolinimui padengti. Šio papunkčio nuostatos taikomos, jeigu buitinio vartotojo deklaruoti duomenys rodo, jog suvartotas dujų kiekis yra mažesnis, nei nustatytas skirstymo sistemos operatoriaus;

88.8. turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir tiekimo įmonė bei skirstymo sistemos operatorius.“

1.31. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Garantinio tiekimo metu buitinis vartotojas:

89.1. paskutinę dieną prieš garantinio tiekimo pradžios dieną turi užfiksuoti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir pagal Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sąlygas pranešti tiekimo įmonei, o pastaroji skirstymo sistemos operatoriui;

89.2. už garantinio tiekimo paslaugą, kuri garantinio tiekėjo vykdoma nuo Tarybos paskelbtos garantinio tiekimo pradžios privalo apmokėti nustatyta garantinio tiekimo paslaugų kaina, kuri nurodoma skirstymo sistemos operatoriaus interneto svetainėje arba buvusios tiekimo įmonės ar skirstymo sistemos operatoriaus pranešimuose dėl garantinio tiekimo pradžios;

89.3. turi teisę sudaryti garantinio tiekimo paslaugos sutartį su garantiniu tiekėju, teikiančiu garantinio tiekimo paslaugą. Dėl garantinio dujų tiekimo paslaugos sutarties sudarymo buitinis vartotojas gali kreiptis į skirstymo sistemos operatorių (garantinį tiekėją). Buitinis vartotojas apie teisę sudaryti garantinio tiekimo paslaugos sutartį yra informuojamas tiekimo įmonės, nutraukiančios tiekimo veiklą ir garantinį tiekimą vykdančios dujų įmonės pranešime apie teikiamą garantinio tiekimo paslaugą. Jeigu buitinis vartotojas per 3 savaites nuo garantinį tiekimą vykdančios dujų įmonės rašytinio pranešimo apie teikiamą garantinio tiekimo paslaugą garantinio tiekimo paslaugos sutarties nesudaro, dujų tiekimas, garantinio tiekėjo pasirinkimu, gali būti nutraukiamas arba tęsiamas toliau sutartyje su dujų tiekimo nebevykdančia ankstesne tiekimo įmone (išskyrus dujų kainą ir atsiskaitymą) arba Taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytomis garantinio tiekimo sąlygomis;

89.4. privalo atsiskaityti su garantiniu tiekėju už garantinio tiekimo paslaugą buvusioje  Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje arba teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;

89.5. garantinio tiekimo paslaugą privalo mokėti į garantinio tiekėjo sąskaitą, kuri nurodoma Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje arba buvusios tiekimo įmonės ar skirstymo sistemos operatoriaus pranešimuose dėl garantinio tiekimo pradžios, taip pat skirstymo sistemos operatoriaus, vykdančio garantinį tiekimą, interneto svetainėje;

89.6. privalo apmokėti visas garantinio tiekėjo buitiniam vartotojui pateiktas sąskaitas, susijusias su garantiniu dujų tiekimu, žala ar neteisėtu dujų vartojimu, nepriklausomai nuo to, ar su vartotoju yra ar nėra sudaryta garantinio tiekimo paslaugos sutartis;

89.7. garantinio tiekimo laikotarpiu turi tokias pat teises ir pareigas garantiniam tiekėjui, kaip ir tiekiant dujas pagal Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis;

89.8. pasibaigus garantiniam tiekimui arba garantinio tiekimo laikotarpiu buitiniam vartotojui sudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su nauja tiekimo įmone, vartotojas turi pranešti garantiniam tiekėjui ir naujai tiekimo įmonei paskutinės garantinio tiekimo dienos dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir atsiskaityti su garantiniu tiekėju už suteiktą garantinio tiekimo paslaugą;

89.9. turi teisę kreiptis į kitą tiekimo įmonę ir sudaryti Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį bei atsisakyti garantinio tiekimo paslaugos;

89.10. pasirinkęs kitą tiekimo įmonę, atsiskaityti su garantiniu tiekėju už suteiktą garantinio tiekimo paslaugą nuo garantinio tiekimo laikotarpio pradžios iki naujos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su kita tiekimo įmone įsigaliojimo dienos.“

1.32. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93. Kiekvienas asmuo, valdantis dujų sistemą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų, atsako už savo dujų sistemos priežiūrą, eksploatavimą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams. Vartotojas turi teisę jam priklausančius dujų sistemos įrenginius pagal sutartį perduoti eksploatuoti kitam asmeniui, turinčiam nustatyta tvarka Tarybos išduotą atestatą verstis šia veikla.“

1.33. Pakeičiu 100.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.12. garantinio tiekimo atveju užtikrinti garantinį tiekimą buitiniams vartotojams (Taisyklių 1 priedo 8 punktas);“.

1.34. Pakeičiu 100.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.13. bendradarbiaudamas su Taryba, viešai savo interneto svetainėje paskelbti Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises;“.

1.35. Pakeičiu 102.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.9. stabdanti veiklą tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki garantinio tiekimo pradžios privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo buitinių vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis – vartotojo duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, dujų kiekio matavimo priemonės modelis, modifikacija, numeris, rodmenys ir jų deklaravimo data) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gautus matavimo priemonių rodmenis (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios);“.

1.36. Pakeičiu 102.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.10. bendradarbiaudama su Taryba, viešai savo interneto svetainėje paskelbti Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises;“.

1.37. Pakeičiu 102.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.18. tuo atveju, kai tiekimo įmonė sužino aplinkybes, dėl kurių nebegalės vykdyti savo įsipareigojimų tiekti dujas vartotojams, nedelsdama pranešimu informuoti apie tai Tarybą, skirstymo sistemos operatorių (-ius), o savo vartotojams (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) pranešti apie:“.

1.38. Pakeičiu 105.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.18. vykdyti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) Tarybos įpareigojimus (nurodymus) pertvarkyti, rekonstruoti ar suremontuoti vartotojui priklausančią dujų sistemą, kai jos būklė kelia tiesioginį pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;“.

1.39. Pakeičiu 105.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.20. paskirti už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 21 ir 22 punktai). Tarybos pareigūnams, dujų įmonių darbuotojams ar jų įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, pareikalavus, pateikti dokumentą, patvirtinantį atsakingo asmens paskyrimą už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą. Nebuitiniai vartotojai, turintys iki 100 kW bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, už vartotojo sistemos eksploatavimą atsakingo asmens paskirti neprivalo;“.

1.40. Pakeičiu 109.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

109.1. Vartotojas už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas dujų transportavimo paslaugas sumoka pagal į konkrečią pristatymo vietą jam patiektą (pristatytą) ir apskaitytą dujų kiekį, pagal Tarybos nustatytas vartotojų (skirstymo kainų) grupes, taikant šioms grupėms nustatytas kainas.“

1.41. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. Buitinis vartotojas (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) su garantinį tiekimą vykdančia dujų įmone už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas atsiskaito pagal Gamtinių dujų įstatymo 39 straipsnį nustatytomis garantinio tiekimo kainomis.“

1.42. Pakeičiu 143.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

143.1. dujų vartojimo pažeidimo datą ir jo trukmę paromis;“.

1.43. Papildau 1431 punktu:

1431. Dujų vartojimo pažeidimo (perskaičiavimo) trukmė apibrėžiama kaip laikotarpis nuo paskutinio skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojo ar kitų jo įgaliotų asmenų atlikto dujų kiekio matavimo priemonės patikrinimo iki pažeidimo nustatymo dienos, bet ne ilgiau kaip vieni metai. Kai nustatoma, kad, siekiant sumažinti apskaitomą gamtinių dujų kiekį arba dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, dujų kiekio matavimo priemonė yra paveikta kitaip arba padaryta kitų Taisyklių 131 punkte nurodytų pažeidimų, o skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojas ar jo įgaliotas asmuo per paskutinį dujų kiekio matavimo priemonės patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti, skirstymo sistemos operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojui patiektą gamtinių dujų kiekį per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesnį kaip 3 metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Gamtinių dujų vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jeigu jie pateikiami).“

1.44. Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:

148. Vartotojas turi teisę per 10 kalendorinių dienų žalos nustatymo komisijos sprendimą apskųsti Tarybai. Vartotojui nesutikus su Tarybos išvadomis, ginčai tarp skirstymo sistemos operatoriaus ir vartotojo nagrinėjami įstatymų nustatyta teismo tvarka. Kol Taryba atlieka vartotojo skundo dėl skirstymo sistemos operatoriaus sprendimo tyrimą, žalos atlyginimo terminas sustabdomas ir pradedamas skaičiuoti nuo Tarybos atsakymo į vartotojo skundą išsiuntimo datos, jeigu Taryba dujų įmonės sprendimo nepakeitė.“

1.45. Pakeičiu 149 punktą ir jį išdėstau taip:

149. Žala, padaryta skirstymo sistemos operatoriui, apskaičiuojama vertinant skirstymo sistemos operatoriaus skaičiuojamąjį dujų kiekį ir skaičiuojamuoju laikotarpiu galiojusias: dujų įsigijimo kainą, jai pritaikant žalos rizikos koeficientą 1,25, kitas Tarybos reguliuojamas kainas (jeigu tokios taikomos) bei skirstymo sistemos operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su sugadintomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, jų remontu, keitimu, metrologine patikra ir plombavimu.“

1.46. Pakeičiu 157 punktą ir jį išdėstau taip:

157. Dujų tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, taip pat, kai vartotojas nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesutinka suteikti kitų tiekimo įmonės pareikalautų atsiskaitymo garantijų ir (ar) vartotojas nevykdo kitų sutartyje nustatytų sąlygų, jei pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant vartotoją telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu įspėjus buitinį vartotoją prieš 15 kalendorinių dienų, nebuitinį vartotoją prieš 10 kalendorinių dienų, jis per šį terminą neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas, nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia kitų tiekimo įmonės pareikalautų atsiskaitymo garantijų ir (ar) vartotojas neįvykdo kitų sutartyje nustatytų sąlygų. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant dujų tiekimą atliekamas dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų patikrinimas.“

1.47. Pakeičiu 158 punktą ir jį išdėstau taip:

158. Jei dujų tiekimas buvo nutrauktas vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose, 6 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytais atvejais ir Taisyklių 157 punktu, dujų tiekimas atnaujinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo skirstymo sistemos operatoriui gavimo, kai vartotojas sumoka įsiskolinimus už dujas ir suteiktas paslaugas bei apmoka skirstymo sistemos operatoriui vartotojo dujų sistemos atjungimo / pajungimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas sistemos operatoriaus su Taryba suderintais ir patvirtintais įkainiais.“

1.48. Papildau 1581 punktu:

1581. Tiekimo įmonė turi teisę nenutraukti tiekimo, jeigu toks tiekimo nutraukimas ar apribojimas pažeistų trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti objektą, interesus arba jeigu, tiekimo įmonės turimais duomenimis, dėl objekto, į kurį vartotojas prašo nutraukti dujų tiekimą, nuosavybės, valdymo ir (ar) disponavimo vyksta ginčai (pateikiama teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo).“

1.49. Pakeičiu 165 punktą ir jį išdėstau taip:

165. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę nutraukti dujų skirstymą tiems vartotojams, kurie, gavę įspėjimą, neapmokėjo sąskaitų už suvartotas dujas arba jų transportavimą (perdavimą, skirstymą), skirstymo sistemos operatoriaus paskaičiuotą žalą ir su tuo susijusias paslaugas: buitiniai vartotojai – per 15 kalendorinių dienų, o visi kiti vartotojai – per 10 kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodytas įspėjimas siunčiamas pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant vartotoją telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu. Apie įvykdytą dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą skirstymo sistemos operatorius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja ir vartotojo tiekimo įmonę, ir (ar) perdavimo sistemos operatorių.“

1.50. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

166. Kai prašymą skirstymo sistemos operatoriui dėl dujų skirstymo nutraukimo teikia perdavimo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė, prašyme turi būti nurodyta nutraukimo priežastis ir prašomi atjungti vartotojų objektai. Prašymai dėl atjungimo skirstymo sistemos operatoriui gali būti pateikti ne anksčiau kaip praėjus Taisyklių 165 punkte nurodytam įspėjimo terminui. Šiame punkte nurodytais atvejais už dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą perdavimo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė skirstymo sistemos operatoriui sumoka pagal su Taryba suderintus įkainius.“

1.51. Papildau 1661 punktu:

1661. Prašymą nutraukti ar apriboti dujų skirstymą perdavimo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė gali atšaukti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki nutraukimo įvykdymo (skirstymo sistemos operatorius turi teisę nustatyti tikslų laiką, iki kada vėliausiai toks pranešimas gali būti pateiktas). Skirstymo sistemos operatorius turi teisę reikalauti, kad prašymą atšaukusi tiekimo įmonė apmokėtų skirstymo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas pagal su Taryba suderintą dujų skirstymo nutraukimo įkainį, kai prašymas atšaukiamas pasibaigus šiame punkte nustatytam prašymo atšaukimo terminui.“

1.52. Papildau 1662 punktu:

1662. Skirstymo sistemos operatorius, įvykdęs prašymą nutraukti dujų skirstymą, apie tai informuoja prašymą pateikusį perdavimo sistemos operatorių ar tiekimo įmonę. Atsakomybė už prašymo teisingumą ir jo pasekmes tenka prašymą pateikusiam perdavimo sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei. Skirstymo sistemos operatorius dujų įmonės pagrįstą prašymą dėl dujų tiekimo nutraukimo turi įvykdyti per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą po Taisyklių 165 punkte nurodyto laikotarpio pasibaigimo (išskyrus atvejus, kai reikia kreiptis į teismą).“

1.53. Papildau 1663 punktu:

1663. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę nenutraukti ar neapriboti dujų skirstymo vartotojo, perdavimo sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės prašymu, jeigu toks skirstymo nutraukimas ar apribojimas pažeistų trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti objektą, interesus arba jeigu skirstymo sistemos operatoriaus turimais duomenimis dėl objekto, į kurį vartotojas prašo nutraukti dujų skirstymą, nuosavybės, valdymo ir (ar) disponavimo vyksta ginčai (pateikiama teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo). Skirstymo sistemos operatorius nenutraukia dujų skirstymo dujų įmonės prašymu, jeigu atjungimo dieną vartotojas turi galiojančią sutartį su nauja tiekimo įmone.“

1.54. Pakeičiu 167 punktą ir jį išdėstau taip:

167. Apribojus arba nutraukus dujų skirstymą dėl įsiskolinimų, dėl perdavimo paslaugos nutraukimo, dėl dujų tiekimo nutraukimo Taisyklių 158 punkto nustatytais atvejais, dujų skirstymas atnaujinamas tik tada, kai pašalinami trūkumai, dėl kurių jis buvo nutrauktas ar apribotas, o skirstymo sistemos operatoriui padengtos dujų skirstymo išlaidos ir, jeigu buvo nutrauktas dujų perdavimas, gavus perdavimo sistemos operatoriaus patvirtinimą apie perdavimo paslaugos atnaujinimą arba, jeigu buvo nutrauktas dujų tiekimas, gavus tiekimo įmonės patvirtinimą apie tiekimo atnaujinimą. Prašymą dėl dujų skirstymo atnaujinimo vartotojas teikia tiekimo įmonei, o dėl perdavimo atnaujinimo – perdavimo sistemos operatoriui. Kai Taisyklių 160 punkte, 162.4, 162.5, 163.1, 163.3, 163.4 papunkčiuose ir 165 punkte numatytais atvejais dujų skirstymas buvo nutrauktas ar apribotas skirstymo sistemos operatoriaus iniciatyva, prašymą vartotojas teikia tiesiogiai skirstymo sistemos operatoriui. Vartotojas turi teisę dėl dujų skirstymo atnaujinimo kreiptis tiesiogiai į skirstymo sistemos operatorių ir tais atvejais, kai dujų skirstymas buvo nutrauktas ar apribotas vartotojo prašymu. Dujų skirstymas vartotojui atnaujinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vartotojo, tiekimo įmonės ar perdavimo sistemos operatoriaus prašymo gavimo dienos. Atnaujinęs dujų skirstymą vartotojui, skirstymo sistemos operatorius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja apie tai tiekimo įmonę ir (ar) perdavimo sistemos operatorių.“

1.55. Pakeičiu 169 punktą ir jį išdėstau taip:

169. Tiekimo įmonė arba perdavimo sistemos operatorius privalo sumokėti skirstymo sistemos operatoriui už dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą, kai dujų skirstymas vartotojui buvo nutrauktas ar apribotas bei atnaujintas atitinkamai tiekimo įmonės ar perdavimo sistemos operatoriaus prašymu. Taisyklių 160 punkte, 162.4, 162.5, 163.1, 163.3, 163.4 papunkčiuose ir 165 punkte numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai dujų skirstymas buvo nutrauktas, apribotas ar atnaujintas vartotojo tiesiogiai skirstymo sistemos operatoriui pateikto prašymo pagrindu, skirstymo sistemos operatoriaus patirtas dujų skirstymo nutraukimo, apribojimo ar atnaujinimo išlaidas apmoka vartotojas.

Šiose Taisyklėse nurodytais atvejais už dujų skirstymo nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą tiekimo įmonė ar perdavimo sistemos operatorius atsiskaito kas mėnesį pagal skirstymo sistemos operatoriaus išrašytą mokėjimo dokumentą. Tiekimo įmonės išlaidas, patirtas dėl skirstymo sistemos operatoriaus dujų skirstymo nutraukimo ar apribojimo bei jo atnaujinimo, padengia vartotojas.“

1.56. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 13 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Dainius Kreivys