LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. V-660/A1-282

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintų Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiame 4 punktą ir jį išdėstome taip:

4. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai išduoda vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją, ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką arba neįgalų asmenį iki 21 metų išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų duomenys.“

2.2. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. Kai paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos arba karantino pabaigos, nuotoliniu būdu išduoda asmens su negalia motinai (tėvui), įmotinei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), jiems informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, taip pat pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.  Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo asmens duomenys.“

2.3. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to gali tapti laikinai nedarbingais, ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo
darbovietę (-es).
Kiekvieną kartą elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.“

2.4. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną tvarkos apraše nenurodytais atvejais, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti nuotoliniu būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendime Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nurodytus atvejus.“

2.5. Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

11. Tvarkos aprašo 2, 7 ir 8 punktuose nurodyti asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, privalo laikytis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatų. Tvarkos aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais tuose punktuose nurodytus asmenis prižiūrintis asmuo turi užtikrinti, kad jo prižiūrimas asmuo laikytųsi Taisyklių nuostatų.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis