NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

Dėl NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1P-(1.3.)-244 „DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 1P-757-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014  m. birželio 17 d. įsakymą Nr. 1P-(1.3.)-244 Dėl Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMO ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS IŠDAVIMO ir sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, KURIAM NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO DAUGIAU KAIP 10 HA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsniu:

1. T v i r t i n u Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir Sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Laimonas Čiakas

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2017 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 1P-757-(1.3 E.)

 

 

SUTIKIMO ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS IŠDAVIMO ir sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, KURIAM NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO DAUGIAU KAIP 10 HA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir Sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) išduodamo sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės (toliau kartu – Sutikimas), išdavimo tvarką.

2. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų išduotas Sutikimas, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal pageidaujamos įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ar pageidaujamo įgyti teisės valdyti juridinio asmens (jo dalies), buveinės buvimo vietą turi pateikti:

2.1. atitinkamos formos prašymą išduoti Sutikimą (Aprašo 1 priedas, 2 priedas). Sutuoktiniai žemės ūkio paskirties žemę ar teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, įsigyjantys bendrosios jungtinės nuosavybės teise, teikia vieną prašymą išduoti Sutikimą. Prašyme išduoti Sutikimą turi būti nurodyta:

2.1.1. prašymą išduoti Sutikimą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos (toliau – juridinis asmuo) teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė, kontaktiniai duomenys;

2.1.2. pageidaujamo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (-ų) plotas, kadastro numeris, adresas (jeigu prašoma išduoti Sutikimą įsigyti žemės ūkio paskirties žemės);

2.1.3. pageidaujamo įgyti teisę valdyti juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu prašoma išduoti Sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, ar jo dalį);

2.1.4. pageidaujamų įgyti teisę valdyti juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) dalis procentine išraiška ir tokio juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu prašoma išduoti Sutikimą įgyti teisę valdyti daugiau negu 25 procentai juridinio asmens akcijų (teisių, pajų));

2.1.5. asmens ar susijusių asmenų iš valstybės įgytos žemės ūkio paskirties žemės bendras plotas ir iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės bendras plotas;

2.1.6. asmens ar susijusių asmenų laikomų sutartinių gyvulių skaičius (jeigu po žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorio arba po juridinio asmens perleidimo sandorio ar juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorio asmeniui ar su juo susijusiems asmenims bendras nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas bus didesnis kaip 500 ha);

2.1.7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse įvardyti su asmeniu, pageidaujančiu gauti Sutikimą, susiję asmenys;

2.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia fizinis asmuo);

2.3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia asmens, pageidaujančio, kad jam būtų išduotas Sutikimas, įgaliotas asmuo);

2.4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo);

2.5. pagal Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, parengtą Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (fizinio asmens) deklaraciją arba Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (juridinio asmens) deklaracijos kopiją.

3. Asmuo, pageidaujantis įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ar įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, prašyme išduoti Sutikimą turi patvirtinti, kad sudarius žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorį ar juridinio asmens perleidimo sandorį ar juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorį, asmens ir su juo susijusių asmenų turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršys didžiausio žemės ūkio paskirties žemės ploto, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys kartu gali įsigyti pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis.

4. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs prašymą išduoti Sutikimą, sutikrina prašyme pateiktus duomenis, prie gauto prašymo pridedamą Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (fizinio asmens) deklaraciją arba Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (juridinio asmens) deklaraciją su:

4.1. Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais juridinio asmens įregistravimą arba patvirtinančiais juridinio asmens Lietuvos Respublikoje įsteigtos atstovybės ar filialo įregistravimą, ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 6 ir 7 dalyje nurodytus susijusius asmenis su prašymą išduoti Sutikimą pateikusiu asmeniu (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia juridinis asmuo);

4.2. Lietuvos gyventojų registro duomenimis, patvirtinančiais Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje nurodytus susijusius asmenis su prašymą išduoti Sutikimą pateikusiu asmeniu (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia fizinis asmuo);

4.3. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, patvirtinančiais asmens laikomų gyvulių skaičių (jeigu po žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorio arba po juridinio asmens perleidimo sandorio ar juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorio asmeniui ar su juo susijusiems asmenims bendras nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas bus didesnis kaip 500 ha);

4.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ir Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais asmens ar susijusių asmenų turimos žemės ūkio paskirties žemės plotus ir (ar) akcijas (teises, pajus) juridiniuose asmenyse, kurie valdo žemės ūkio paskirties žemę.

5. Nustatant, ar Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytų asmenų bendras įsigytas (priklausantis) žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršija Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytų didžiausių įsigyjamos žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžių, bendru įsigytos (priklausančios) žemės ūkio paskirties žemės plotu, laikoma juridinio asmens nuosavybės teise valdomo žemės ploto dalis, proporcinga susijusio asmens (asmens (asmenų), įsteigusio (įsteigusių) kelis juridinius asmenis) šiame juridiniame asmenyje tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų akcijų (teisių, pajų) daliai.

6. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos išduoda atitinkamos formos Sutikimą (Aprašo 3 priedas, 4 priedas) arba atsisakymą jį išduoti.

7. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys atsisako išduoti Sutikimą, kai prašyme išduoti Sutikimą nepateikta informacija ir (arba) dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra privalomi pateikti), nurodyti Aprašo 2 punkte, ir (arba) nėra pateikto patvirtinimo, nurodyto Aprašo 3 punkte, taip pat jeigu prašyme išduoti Sutikimą ir kartu su prašymu išduoti Sutikimą pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija neatitinka valstybės institucijų ir įmonių tvarkomų registrų duomenų, ir (arba) nustačius, kad bendras įsigytos (priklausančios) žemės ūkio paskirties žemės plotas viršija Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų didžiausių įsigyjamos žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžių pateikia. Jeigu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys atsisako išduoti Sutikimą, prašymą išduoti Sutikimą pateikusiam asmeniui pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti Sutikimą ir prašymą išduoti Sutikimą grąžina jį pateikusiam asmeniui.

8. Sutuoktiniams, žemės ūkio paskirties žemę ar teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kurie iš valstybės ir kitų asmenų yra įsigiję daugiau nei 500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės, įsigyjantiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise, pateikusiems vieną prašymą išduoti Sutikimą, rengiamas vienas Sutikimas.

9. Už Sutikimo išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Sutikimas išduodamas sumokėjus valstybės rinkliavą.

Duomenys (sąskaitos, į kurią turi būti sumokėta valstybės rinkliava, numeris, banko pavadinimas ir kodas, įmokos kodas ir mokėjimo paskirtis) valstybės rinkliavai sumokėti skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki Sutikimo išdavimo termino, nurodyto Aprašo 6 punkte, pabaigos. Jeigu iki Sutikimui išduoti nustatyto termino pabaigos Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys neturi duomenų, kad valstybės rinkliava sumokėta, Sutikimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie valstybės rinkliavos sumokėjimą gavimo.

10. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pakartotinai pateiktas prašymas išduoti Sutikimą nagrinėjamas šio Aprašo nustatyta tvarka.

11. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai išduoti Sutikimą arba atsisakymas jį išduoti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________