LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 15 d. Nr. 4-568

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Palūkanos paskolos gavėjui kompensuojamos iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                  Rimantas Sinkevičius