LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL lietuvos respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. d1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. D1-289

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Miškų tvarkymo schemų rengimo taisykles:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja miškų tvarkymo schemų (toliau – Schema) organizavimo, rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, koregavimo ir keitimo tvarką, Schemos sudėties reikalavimus, planavimo proceso dalyvių teises, pareigas ir atsakomybę.“;

1.2. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Schemos rengėjas turi teisę Schemos rengimui reikalingus duomenis gauti iš Miškų valstybės kadastro, Nekilnojamojo turto registro, Kultūros vertybių registro, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, Saugomų rūšių informacinės sistemos, Žemės gelmių registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir iš visų miškų valdytojų, kurių valdos patenka į rengiamos Schemos planuojamą teritoriją.“;

1.3. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PLANAVIMO PROCESAS, SCHEMOS GALIOJIMAS, KOREGAVIMAS IR KEITIMAS“;

1.4. pakeičiu 20.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„20.3. prieš pradėdamas rengti Schemą, planavimo organizatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, parengia planavimo sąlygas ir raštu kreipiasi į savivaldybių, patenkančių į planuojamą teritoriją, administracijas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių, kad šie pateiktų planavimo sąlygas. Jei planuojama teritorija patenka į Lietuvos Respublikos pasienio ruožo teritoriją, planavimo organizatorius dėl planavimo sąlygų išdavimo kreipiasi ir į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti Schemą.“;

1.5. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo Schemos įregistravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre dienos pateikia vieną Schemos egzempliorių (elektronine forma) Miškų valstybės kadastro tvarkytojui.“;

1.6. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Įsigaliojusi Schema galioja neterminuotai, išskyrus šių Taisyklių 26 punkte arba Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.“;

1.7. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Schema keičiama, kai galiojančios Schemos sprendinius numatoma pakeisti visa apimtimi (Schemą išdėstyti nauja redakcija). Kai keičiama tik dalis galiojančios Schemos sprendinių, tai laikoma Schemos koregavimu. Planavimo organizatorius, įvertindamas priežastis, dėl kurių turi būti keičiama galiojanti Schema, priima sprendimą dėl Schemos keitimo ar jos koregavimo pradžios ir planavimo tikslų.“;

1.8. papildau 261 punktu:

„261. Schema keičiama ar Schemos koregavimas, išskyrus šių Taisyklių 262 punkte nurodytą techninės klaidos ištaisymą, atliekamas taikant Teritorijų planavimo įstatyme ir šiose Taisyklėse numatytą Schemos planavimo procesą.“;

1.9. papildau 262 punktu:

„262. Techninių klaidų ištaisymas yra Schemos koregavimas, apimantis tik grafinėje ir (ar) tekstinėje dalyje pastebėtų spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų ir (ar) kitų neatitikimų ištaisymą, dėl kurio nekinta Schemos sprendinių esmė. Techninių klaidų Schemoje ištaisymui netaikoma šių Taisyklių 261 punkte nurodyta tvarka. Toks Schemos koregavimas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu ir registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre.“;

1.10. pakeičiu 30.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.5. saugomų rūšių, įrašytų į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, augavietės ir radavietės, Europos Bendrijos svarbos buveinių ar paukščių apsaugai svarbios teritorijos, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir kertinės miško buveinės, esančios saugomų teritorijų ribose;“;

1.11. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Schemos pagalbinė kartografinė medžiaga, gamtos ir kultūros paveldo objektų, rekreacijos objektų sąrašai bei žiniaraščiai pateikiami atskirai, kaip priedai.“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles:

2.1.   pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Miškotvarkos projektų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimams, saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apsaugos sutartims jų galiojimo laikotarpiu.“;

2.2.   pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai galioja dešimt metų. Aplinkos ministerija, gavusi valdytojo prašymą, gali valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmę pratęsti iki penkerių metų. Vidinės miškotvarkos projektai privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei galioja dešimt metų, tačiau miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą arba, jei žemės sklypas valdomas kelių bendraturčių bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių sutikimu atstovaujant vienam bendraturčiui (toliau – Užsakovas) pageidavimu, vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei gali būti rengiami dvidešimčiai metų. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą, arba vieno iš bendraturčių, atstovaujančio kitiems bendraturčiams raštišku jų sutikimu, prašymą, gali pratęsti jo galiojimą iki penkerių metų, jei yra suprojektuotų, bet neįvykdytų ūkinių priemonių.“;

2.3.    pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Privačioms miško valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei gali būti rengiami vidinės miškotvarkos projektai, skirti kompensacijai būtiniems duomenims apskaičiuoti, vadovaujantis Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jie derinami, tvirtinami ir registruojami šių taisyklių nustatyta tvarka.“;

2.4.   pakeičiu 11.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.2.3. objekto teritorijos charakteristika (struktūriniai padaliniai; teritorija pagal augavietes ir žemės naudmenas; žemė pagal funkcinę paskirtį; medynų dendrometrinė charakteristika; medynų kokybinė būklė; teritorijos specifinė charakteristika, nurodomos saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka objektas);“;

2.5.   pakeičiu 11.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.3.5. miško želdinimas ir žėlimas, priežiūra ir apsauga;“;

2.6.   pakeičiu 11.3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.3.6. sėklinės miško bazės plėtra;“;

2.7.   pakeičiu 11.3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.3.11. gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kraštovaizdžio apsauga; saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju, saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju.“;

2.8.   pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. titulinis lapas (miško savininko vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas, žemės sklypo adresas ir kadastro numeris, miškų inventorizacijos metai, vidinės miškotvarkos projekto derinimo žymos, vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo žyma, vidinės miškotvarkos projekto registracijos numeris, vidinės miškotvarkos projekto galiojimo laikotarpis, Užsakovo vardas ir pavardė, data, parašas ties žyma „susipažinau“);“;

2.9.   papildau 12.2 papunkčiu:

„12.2. santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo mastą;“.

2.10. buvusius 12.2–12.8 papunkčius atitinkamai laikau 12.3–12.9 papunkčiais;

2.11. pakeičiu 12.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„12.6. miško atkūrimo dalis. Miško atkūrimas projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, reikalavimais. Užsakovui pageidaujant, miško atkūrimo dalis gali būti rengiama vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 6 ir 12 prieduose nurodytais reikalavimais. Kitais atvejais miško atkūrimo dalyje nurodoma:“;

2.12. pakeičiu 12.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.7. privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai, taip pat kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai (kai taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos); saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka žemės sklypas;“;

2.13. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Apsvarstytas valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas kartu su vidinės miškotvarkos projekto recenzija ir viešo svarstymo išvadomis bei pasiūlymais teikiamas derinti Valstybinei miškų tarnybai. Derinant miškotvarkos projektus, tikrinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, informacija apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes Saugomų rūšių informacinėje sistemoje.“;

2.14. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas per 20 darbo dienų suderinamas arba Rengėjui raštu pranešamos priežastys, kodėl miškotvarkos projektas nederinamas ir kas taisytina. Rengėjas turi kreiptis ir gauti išvadas dėl valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektas rengiamas savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba iš saugomos teritorijos direkcijos, kai rengiami valdoms, esančioms saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms. Kai valstybinių miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, išvadas Rengėjas gauna iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą. Išvadas teikiančios institucijos jas turi pateikti per 10 darbo dienų. Per nustatytą terminą išvadų nepateikus, laikoma, kad išvadas teikiančios institucijos pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui. Vidinės miškotvarkos projektas derinančiai ar išvadas teikiančiai institucijai teikiamas raštu, skaitmenine ar elektronine forma. Elektronine forma pateiktas vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu.“;

2.15. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Suderintus valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus Rengėjas pateikia tvirtinti Aplinkos ministerijai. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina aplinkos ministras. Aplinkos ministro įsakymai skelbiami Teisės aktų registre, įsakymai su vidinės miškotvarkos projektų santraukomis – Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos ir valstybinių miškų valdytojų interneto svetainėse.“;

2.16. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Rengėjas supažindina Užsakovą su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, galiojančiomis miškų tvarkymo schemomis, šiomis taisyklėmis, išklauso Užsakovo pageidavimų. Jei po valstybinės miškų inventorizacijos atlikimo nebuvo vykdomi pagrindiniai miško kirtimai ar miškų nesudarkė stichiniai veiksniai, šie duomenys gali būti naudojami vidinės miškotvarkos projekto rengimui. Kitais atvejais arba Užsakovo pageidavimu Rengėjas atlieka naują miškų inventorizaciją privačios miško valdos ribose. Atlikus miškų inventorizaciją ir surinkus naujos informacijos apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes, šie duomenys turi būti pateikti į Saugomų rūšių informacinę sistemą.“;

2.17. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Parengtą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą Rengėjas su prašymu pateikia derinti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui, į kurio veiklos teritoriją patenka projektuojama miško valda. Vidinės miškotvarkos projektas derinimą vykdančiai institucijai teikiamas raštu, skaitmenine ar elektronine forma. Raštu derinti pateikiami trys miškotvarkos projekto egzemplioriai, Valstybinės miškų tarnybos nustatytos elektroninės formos miškotvarkos projekto duomenys skaitmeninių duomenų kaupiklyje (kompaktinis diskas popieriniame voke, priklijuotame prie projekto paskutinio ar priešpaskutinio lapo vidinės pusės), pašto vokas vienam miškotvarkos projektui ir kompaktinis diskas su duomenimis išsiuntimui į Valstybinę miškų tarnybą. Rengėjas miškotvarkos projekto duomenis Valstybinei miškų tarnybai gali pateikti elektroniniu paštu, šiuo atveju kompaktinis diskas prie miškotvarkos projekto nepridedamas. Elektronine forma pateiktas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu.“;

2.18. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Derinti pateikti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai per 1 darbo dieną registruojami Miškotvarkos projektų registre, kurio formą tvirtina Valstybinė miškų tarnyba. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas per 10 darbo dienų suderinamas arba Rengėjui raštu nurodomos priežastys, kodėl miškotvarkos projektas nederinamas ir kas taisytina. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai turi kreiptis ir gauti išvadas dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba iš saugomos teritorijose direkcijos, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms. Kai privačioms miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, projekto Rengėjas turi kreiptis ir gauti išvadas dėl šio miškotvarkos projekto iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, ir jas pateikti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės teritoriniam poskyriui. Išvadas teikiančios institucijos jas pateikia per 5 darbo dienas. Jeigu išvadas teikiančios institucijos per nustatytą terminą išvadų nepateikė, laikoma, kad jos pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui.“;

2.19. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Derinant miškotvarkos projektus, tikrinami taksaciniai rodikliai (medyno rūšinė sudėtis, vyraujančios medžių rūšies amžius, medžių tūris, medynų skalsumas), lyginant juos su valstybinės miškų inventorizacijos medžiaga, suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, suderinamumas su ūkinėmis priemonėmis, suprojektuotomis kaimyninėse valdose, suprojektuotų ūkinių priemonių atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, „Natura 2000“ teritorijose ir, kilus neaiškumų, vietoje – taksacinių rodiklių nustatymo teisingumas. Taksacinių sklypų, kuriuose suprojektuoti kirtimai, taksacinių rodiklių nustatymo teisingumas tikrinamas vietoje. Apie taksacinių rodiklių teisingumo patikrinimą vietoje prieš dvi darbo dienas pranešama Rengėjui. Patikrinus taksacinių rodiklių teisingumą vietoje, užpildomas nustatytos formos patikrinimo aktas.“;

2.20. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Valstybinė miškų tarnyba per 5 darbo dienas patikrina gauto privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto duomenų atitiktį Sklypinės miškų inventorizacijos pirminių dokumentų pildymo instrukcijos, Individualių miškotvarkos projektų registravimo tvarkos reikalavimams, suprojektuotų ūkinių priemonių atitiktį ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams ir, nenustačius neatitikimų, privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą patvirtina ir registruoja Kadastre. Vidinės miškotvarkos projektas netvirtinamas, jeigu nustatomi pateikto tvirtinti vidinės miškotvarkos projekto trūkumai arba žinoma, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, vyksta teismo procesas, pradėtas kitos institucijos tyrimas dėl veiklos projektuojamoje teritorijoje ar vykdomas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl pareigūno, suderinusio vidinės miškotvarkos projektą, veiklos, susijusios su vidinės miškotvarkos projektų derinimu. Pašalinus nustatytus pateikto tvirtinti vidinės miškotvarkos projekto trūkumus, pasibaigus teismo procesui, ikiteisminiam tyrimui, kitos institucijos tyrimui ar tarnybinio nusižengimo tyrimui dėl pareigūno, suderinusio vidinės miškotvarkos projektą, veiklos, susijusios su projektų derinimu, per 5 darbo dienas priimamas sprendimas patvirtinti vidinės miškotvarkos projektą. Priimtas sprendimas, registravimo numeris ir santrauka skelbiami Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje.“;

2.21. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40. Vidinės miškotvarkos projektų kokybė vertinama vadovaujantis Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo.“;

2.22. papildau 44.9 papunkčiu:

„44.9. pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikius reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones karinių poligonų teritorijose;“;

2.23. papildau 44.10 papunkčiu:

„44.10. reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti apsaugos ir (ar) tvarkymo priemones saugomoms rūšims ar Europos bendrijos svarbos buveinėms.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas